Home | Repositories | Statistics | AboutBrowse by Type


TitleDate
1. Пазарот на труд под влијание на демографското стареење: перцепции на повозрасните работници за задржување на пазарот на труд2024
2. Влијанието на пандемијата Ковид-19 врз трендовите на сајбер криминалот2024
3. Предвидувањето како функција на безбедносниот менаџмент2024
4. Безбедносни импликации од новиот бран на тероризам - терористи самотници2024
5. Поврзаност помеѓу вредностите, цртите на личноста, тивкото его, смислата во животот и задоволство од животот кај студентите2024
6. Механизми за справување со насилниот екстремизам и тероризам во Западен Балкан2024
7. Транснационален организиран криминал и нелегални финансиски текови во Западен Балкан2024
8. Безбедносни импликации од десничарскиот екстремизам и тероризам во Европската унија2024
9. Надворешната политика на Венецуела и светската енергетска криза2024
10. Ѕидната орнаментика во средновековното сликарство во Република Македонија и нејзиниот одраз врз накитот од 19 и 20 век со посебен осврт на Битолскиот регион2024
11. Дидактичко-методски модели во физичкото и здравствено образование во првиот воспитно-образовен период2024
12. Организациската култура и менаџирање на различностите од аспект на сексуалната ориентација на вработените2024
13. Политиката кон етничките малцинства и менаџирањето на конфликти: Политичката партиципација на Ромите во Република Северна Македонија2024
14. Организациска креaтивна клима и задоволство од работа на вработени во јавeн и приватен сектор2024
15. ДЕТЕКЦИЈА НА ПЛАЦЕНТА АКРЕТА СПЕКТАР (ПАС) СО ПОМОШ НА МАЈЧИНИ ПЛАЗМАТСКИ БИОМАРКЕРИ: ПЛАЗМИНОГЕН АКТИВАТОР ИНХИБИТОР 1, РАСТВОРЛИВ ТИЕ 2 И ВАСКУЛАРЕН ЕНДОТЕЛИЈАЛЕН ФАКТОР НА РАСТ РЕЦЕПТОР 22023
16. Предизвикот од управување со човечките ресурси во управата за борци и воени инвалиди2023
17. Резултати од имплементација на неурофидбек метода (by Othmer) кај деца со попреченост2023
18. ПРОЦЕНА НА СЕИЗМИЧКИ РИЗИК КАКО ОСНОВА ЗА ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ2023
19. Историјата на македонизмот во османлискиот период2023
20. Моторни способности и антропометриски карактеристики кај деца со пречки во развојот2023
21. Еволуција на глобалниот џихад во Сирија2023
22. Процената на работните перформанси во функција на управување со кариерата2023
23. Застапеност на деформации и моторни нарушувања кај ученици од редовни основни училишта2023
24. Мобилни-куќни жртвеници од неолит во Скопскиот регион2023
25. Менаџмент на човечки ресурси во Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија со акцент на оценувањето перформанси и системот на кариера2023
26. Античката дијалектика и дијалектичките принципи во современата теорија на аргументацијата: критичка компарација2023
27. Организациската поставеност на училиштето во однос на соработката со семејството2023
28. Трансгенерациски пренос на ирационалните верувања и автоматските мисли и нивниот однос со психичката вознемиреност2023
29. Придонесот на Програмата за развој на Обединетите нации за постигнување на стратегискaтa развојна цел 10 - намалување на нeeднaквocти кoн одржлив развој на Косово и Северна Македонија на централно и локално ниво2023
30. Македонските камени саркофази од римскиот период2023
31. Анксиозност кај адолесценти со тешкотии во учењето2023
32. Моралните аспекти на христијанството2023
33. Процена на сознајните функции кај учениците со оштетен слух2023
34. Влијание на бегалската криза и миграциите врз подемот на екстремно десничарските партии во Европската Унија2023
35. The Role of International Humanitarian Organizations in Complex Humanitarian Emergencies: the Case Study of North Macedonia Migration Crisis 2015‐20202023
36. Стилови на родителство и корелација со резултатите од третманот на дислексија кај деца со специфични тешкотии во учењето2023
37. Процена на праксичка организираност кај децата од предучилишна возраст2023
38. Унапредување на менаџерските функции на локалната самоуправа за поддршка на лица со интелектуална попреченост2023
39. Direktorot na ustanovata za deca kako instruktivno pedagoški lider2023
40. Улогата на локалната самоуправа во општина Куманово во развојот на образованието2023
41. Прогностичката вредност на компјутеризираната томографска пулмонална ангиографија кај пациенти со акутна белодробна емболија.2023
42. The role of non-ergodicity in asset pricing, wealth dynamics, and income dynamics: Theoretical results and empirical applications2023
43. Влијанието на интеракциите на родителите врз развојот на децата со развојни тешкотии2023
44. Миграциските движења од Османлиска Македонија кон Северна Америка (1878-1913)2023
45. Рационалноста на науката и растот на научните знаења2023
46. Директорот на установата за деца како инструктивно педагошки лидер2023
47. Распространетост на лицата со аутистичен спектар на нарушување на ниво на Општина Струмица2023
48. Тешкотии во говорот кај учениците со интелектуална попреченост2023
49. Проблеми и предизвици во плуралниот систем во обезбедувањето на социјални услуги на децата во ризик2023
50. Лидерски стилови и организациска креативност на вработените во услужна дејност2023
51. Менаџирање со човечки ресурси во функција на обезбедување на квалитет на работниот живот на вработените во ИТ секторот2023
52. INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON THE INTRODUCTION OF E-BUSINESS AND E-MARKETING IN AGRIBUSINESS2023
53. Орнаментиката на мат сликаната керамика од железното време од Македонија со акцент на наодите од Охрид2023
54. Улогата на мотивациските фактори и факторите на субјективната добросостојба во разбирање на вербални текстовни содржини кај учениците на 15-годишна возраст во Република Северна Македонија2023
55. Духовниот развој и општествената интеграција на православните верници во Република Северна Македонија2023
56. Корелација на моторните вештини со интерперсоналните односи кај деца со развојно говорно-јазично нарушување2023
57. Прaкcијa кaј дeцa co гoвoрнo јaзични прoблeми нa прeдучилишнa вoзрacт2023
58. Рецептивен говор кај деца со кохлеарен имплант и развојно говорно-јазично нарушување вклучени во рана интервенција2023
59. Менаџирање и обука на училишните кадри за социјална поддршка на учениците во средните стручни училишта2023
60. Методи и техники за оценување на учениците во одделенска настава2023
61. Влијание на долготрајната хоспитализација врз сензомоторните и когнитивни способности кај децата2023
62. Компаративна анализа на современите Системи за полициска едукација и обука на Европските држави во функција на Зголемување на професионалноста на Полицијата во Република Северна Македонија2023
63. Улогата на родителите во образовниот процес на учениците со пречки во развојот2023
64. Корелација помеѓу моторниот развој и развојот на говор кај децата2023
65. Дидактичко-методичко дизајнирање на наставни материјали за програмските подрачја Почетно читање и пишување и Јазик2023
66. Влијание на онлајн платформите за ширење насилен екстремизам, радикализација и регрутација за терористички цели2023
67. Улогата и придонесот на Армијата на Република Северна Македонија во мисиите на НАТО – „ИСАФ“ и „Одлучна поддршка“ во Авганистан2023
68. Архитектурата и тоталитаризмот во Европа во првата половина на XX век2023
69. Накит од римскиот период во Стоби2023
70. Улогата на меѓународните организации во одржување на глобалниот мир2023
71. Дискалкулија кај ученици во основно образование2023
72. Design, formulation, characterization and in vivo efficacy studies of lipid nanosystems loaded with Cannabis sativa extract for potential treatment of epilepsy2023
73. Ставови на наставниците за академски постигнувања и вклучување во заедницата на учениците со високофункционален аутизам2023
74. Туторската работа со учениците од ромската популација во основното воспитание и образование2023
75. Релативен ризик за рецидив и компликации кај различни модалитети на третман на пулмонална тромбемболија2023
76. Радикални исламистички групи на Балканот и нивно влијание врз националната безбедност на Република Северна Македонија2023
77. Влијанието на Play Attention третманот кај деца со посебни образовни потреби2023
78. Работни перформанси и систем за мотивирање на вработени во јавен и приватен сектор2023
79. Активноста на врховистите и македонското револуционерно движење (1903-1905)2023
80. Дискалкулија кај ученици во основно образование2023
81. Примена на дискурзивна анализа на концептуалните односи на авангардните уметнички практики и новите медиуми2022
82. Предикција на морталитет кај пациенти со тешка вонболнички стекната пневмонија2022
83. Emocionalniot aspekt i tretman kaj decata so disleksija2022
84. Емоционалниот аспект и третман кај децата со дислексија2022
85. Подготвеност на редовните основни училишта за инклузија на сите ученици со попреченост во Општина Ресен2022
86. Ефектите врз напредокот на вештините за читање кај деца со дислексија со употреба на пристапот Ортон–Гилингам2022
87. Корелација на фонолошката свесност и способноста за читање кај ученици од 6 до 8-годишна возраст од албанска националност во Република Северна Македонија2022
88. Функционална процена на прaксичката организираност на орофацијалната мускулатура кај ларингектомирани лица со аларингијална фонација2022
89. Способност и степен на прилагодување кај семејствата на деца со дисхармоничен развој2022
90. Материјалната култура во ктиторските претстави во фрескоживописот на Средновековна Македонија (костими, накит, оружје, архитектонски реплики)2022
91. Искуства на наставниците од основно образование за реализацијата на концептот за учење на далечина2022
92. Родителите, воспитувачите, матичните лекари и специјалните едукатори и рехабилитатори, фактори на рана детекција, дијагностика и рани интервентни програми кај аутистучен спектар на нарушувања2022
93. Корелација на фонолошката свесност и способноста за читање кај ученици од 6 до 8-годишна возраст од албанска националност во Република Северна Македонија2022
94. Возвишеното во современата македонска женска поезија2022
95. Ефектите врз напредокот на вештините за читање кај деца со дислексија со употреба на пристапот Ортон–Гилингам2022
96. Медикаментозен и биомедицински третман на аутистичниот спектар на нарушувања (АСН) – можности за подобрување во јадровите и придружните дефицити и симптоми2022
97. Cunoașterea rațională în teologia Sfântului Iustin Popovici și a Părintelui Dumitru Stăniloae2022
98. Компаративна анализа на предизвиците со кои се соочуваат студентите со попреченост во Западен Балкан2022
99. Рана постоперативна позитронско-емисиона томографија/ компјутеризирана томографија кај пациенти со колоректален карцином во стадиум III од болеста2022
100. Квалитет на живот кај лицата со презбиопија2022
101. Професионалниот развој, задоволството од работата и работното искуство на наставникот како предвидувачи на јасноста во поучувањето, управувањето со одделението и постигањата по математика кај четвртоодделенците2022
102. Емоционалниот аспект и третман кај децата со дислексија2022
103. Обуката и развојот на вработените во организациите од ИТ сектор2022
104. Социолошки аспекти на современите културни војни во САД2022
105. Когнитивно регулирање на емоциите, оптимизам, песимизам, страв од Ковид-19, перцепирана изложеност на инфекција од САРС-КоВ-2 на работното место и субјективна добросостојба кај здравствени работници2022
106. Јоанис Колетис и Големата идеја2022
107. Јоанис Колетис и Големата идеја2022
108. Димензиите на петфакторскиот модел на личност како предиктори на стилот на донесување одлуки кај млади возрасни2022
109. Жените муслиманки во современиот свет: помеѓу предрасудите и активизмот2022
110. Дијагностички и хирушки особености на плеоморфен аденон на паротидна жлезда: евалуација на ризик факторите за рецидив и морбидитет на фацијалниот нерв2022
111. Примена на конусно зрачна компјутеризирана томографија во планирањето на имплантациска терапија2022
112. Влијанието на хијалуронската киселина врз ткивата на пародонтот2022
113. Влијанието на тамоксифенот врз пародонталното здравје и оралната кандидијаза кај пациенти со канцер на дојка2022
114. Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз јачината на врската на композитното колче со дентинот2022
115. Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези2022
116. Компаративна анализа на ефектот од примена на 4MATRIX коскен супституент со или без PRF врз инфракоскените пародонтални џебови2022
117. Хирушки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија2022
118. Импликации од транснационалниот организиран криминал врз корпоративната безбедност2022
119. Илустрациите на старозаветните псалми (IV – VI век) на територијата на римските провинции Macedonia Prima, Macedonia Secunda, Epirus Nova и Dacia Mediterranea2022
120. Перзистенција на примитивни рефлекси кај деца на предучилишна возраст2022
121. Функционална амблиопија кај деца со страбизам2022
122. Менаџирање со информациско-комуникациската технологија во наставата по англиски јазик во основното образование2022
123. Иконофилските и иконоборските идеи во Византија пред појавата на „иконоборството“2022
124. Лидерството и управувањето со човечки ресурси во организациите од невладиниот сектор2022
125. Отвореност кон искуство, екстравертност, интелигенција и креативност кај студенти на музичка уметност2022
126. ПРОЦЕНА НА ЗНАЕЊЕТО, ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА РИЗИК И ОДНЕСУВАЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА СКОПЈЕ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ И АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ВРЗ АЛЕРГИСКИТЕ РЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ - Магистерски труд2022
127. Менаџирање и евалуација на вработени во контакт-центрите2022
128. Компаративна студија на системите за заштита на децата жртви на полов напад во Република Северна Македонија и Република Словенија2022
129. Поетиката на христијанскиот етос во беседите на свети Јован Златоуст2022
130. Улогата на темната мрежа во идните сајбер војни2022
131. Менаџерски аспект на политиката за усогласување на приватниот и професионалниот живот на вработените2022
132. Ставови на едукаторите и здравствените работници кон слепите лица2022
133. Функционална процена на прaксичката организираност на орофацијалната мускулатура кај ларингектомирани лица со аларингијална фонација2022
134. Менаџмент на организациска промена2022
135. Местото и улогата на приватните безбедносни актери во остварување на безбедноста2022
136. Подготвеност на редовните основни училишта за инклузија на сите ученици со попреченост во Општина Ресен2022
137. Креативна организациска клима и мотивација на вработени во приватен сектор2022
138. Степен на функционална активност на учениците со попреченост во редовните училишта2022
139. Задоволство од работата и намера за напуштање на работата2022
140. Влијанието на програмата за намалување на штети од употреба на дроги врз примената на ризичното однесување на инјекционите корисници на дроги во Зеница2022
141. Добросостојба кај адолесценти со попреченост и нивна мотивација за постигнувања2022
142. Влијание на менталната обука врз стресот и донесувањето одлуки за употреба на огнено оружје кај припадниците на специјалните полициски сили во Република Северна Македонија2022
143. Културата и сексуалноста2022
144. Јавните перцепции за социјалната работа во Косово и Р. Македонија2022
145. Значењето на јавниот простор за функционирањето и развојот на Европската Унија и за напредокот на европските интеграции на Република Северна Македонија2022
146. Процена на доминантна латерализација кај учениците од I до V одделение при редовните основни училишта2022
147. Влијанието на интензивниот сеопфатен третман кај деца со нарушувања од аутистичниот спектар2022
148. Човечката состојба на индустриските работници во Вардарска Македонија (1918–1941)2021
149. Регрутација и селекција на човечки ресурси во технолошки сектор2021
150. Задоволство и мотивација од работата на медицински сестри кои работат во една и во повеќе смени2021
151. Ставовите на родителите и учениците за инклузивниот процес во основното образование2021
152. Надворешното влијание врз надворешната политика и меѓуетничките односи: случajот на Република Северна Македонија2021
153. Феминистичко-епистемолошките погледи на Евелин Фокс Келер: родовата перспектива на науката2021
154. Феминистичко-епистемолошките погледи на Евелин Фокс Келер: родовата перспектива на науката2021
155. Планирање и реализација на работата на училишниот педагог во основното образование2021
156. Промените во архитектонското и инфраструктурното уредување во урбаните центри на територијата на Р. Македонија во периодот од Диоклецијан до Ираклиј2021
157. Меѓуврсничкото насилство кај средношколците на територија на град Скопје2021
158. Моралните аспекти на Будизмот2021
159. Koristenje na literaturnite dela vo nastavata po makedonski jazik2021
160. Stars and dust in the first Gyr of the Universe2021
161. Фонолошка свесност кај ученици од одделенска настава2021
162. Фонолошка свесност кај ученици од одделенска настава2021
163. Политиката на Хабсбуршката монархија кон Османлиската империја:1680 – 1718 година2021
164. КАРДИОВАСКУЛАРНИ И МЕТАБОЛИЧКИ КОМОРБИДИТЕТИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ2021
165. Флап дизајнот во релација со поставеноста на третите мандибуларни молари2021
166. Евалуација на степенот на минерализација на забите кај пациентите со агенеза на заби (хиподонција)2021
167. Релација меѓу постаеноста на третите мандибуларни молари со преоперативните патози и постоперативните компликации2021
168. Површинска адаптација, микропропустлив ост и клиничка ефикасност на различни материјали употребени како залевачи2021
169. Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези2021
170. Откривање на знаење во мозочни мрежи2021
171. Анализа на големи податоци во банкарскиот сектор2021
172. Индикатори за успех во е-учење2021
173. Паметно генерирање на прашања за програмски јазици2021
174. Моделирање емоции во интеракциjа човек-робот2021
175. Ентеротоксогени соеви на стафилококи во млечната индустрија во Р.С. Македонија2021
176. Мултирезидуална анализа на антибиотици во млеко со примена на LC-MS/MS метод2021
177. Застапеност на патогени бактерии, нивна антимикробна отпорност и потенцијални ризик-фактори за појавата на супклиничкиот маститис на малите краварски фарми во Република Северна Македонија2021
178. Анализа и управување на осцилаторно придушување на спрегнати осцилаторни системи преку временско-променливи функции на спрега2021
179. Развој на протокол за адаптивна динамичка баесова инференција2021
180. Развој на стандарден модел на сенка кај мрежа од фотоволтаични панели за оптимизација на нејзината геометрија за поефикасна искористеност на плац2021
181. Развој на метод за директно тргување со енергија: виртуелна нето-нaплата2021
182. Моделирање на хидромеханичкото однесување на незаситени почви и нестабилност на косини предизвикана од врнежи2021
183. Геотехничко моделирање на проблемот на интерација за длабоки темели фундирани во сложени геотехнички услови2021
184. Роботизирани процеси за автоматско полагање на композитни влакна/ленти (AFP/ATL) при производство на делови од композитни материјали2021
185. Истражување на можности за подобрување на енергетската ефикасност и намалување на емисиите на енергетски парогенератор на јаглен2021
186. Истражување на динамиката на комерцијализација на патентите во функција на нејзино унапредување2021
187. Платформа за идентификација на материјали при дизајнирање еколошки прифатливи производи2021
188. "Значењето на висината на серумските концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот и исходот кај пациенти со сепса во корелација со индексите на тежина на болест"2021
189. Употреба на интраваскуларен ултразвук во оптимизација на резултати при стентирање на долги лезии2021
190. Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадна и хипофизо-адренална оска како предиктори за појава на постпартална депресија при ин витро фертилизација2021
191. Екстракорпорална литотрипсија со ударни бранови наспроти перкутана нефролитотомија во лекувањето на бубрежните камења со големина од 10 до 20 mm во средната и горната група на чашки2021
192. Постмортално одредување на староста на крвните подливи2021
193. Поврзаност на полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на циклофосфамид и доксорубицин со токсичните ефекти при нивната примена кај карциномот на дојката2021
194. Значење на висината на серумските концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот и исходот кај пациенти со сепса во корелација со индексите на тежина на болест2021
195. Лапароскопска наспроти отворена херниопластика кај вентрални хернии со техника на интраперитонеално пласирање на мрежа (IPOM – intraperitoneal onlay mesh) – ран клинички исход2021
196. Сајбер напади како закана за критичната информациска инфраструктура2021
197. Значењето на вредностите на прокалцитонинот во рана дијагноза, терапија и прогноза на сепса кај педијатриски пациенти2021
198. Поврзаност на HLA и ризикот за развој на антиинтерферонски антитела кај пациенти со мултипла склероза третирани со интерферон бета2021
199. Влијание на калорискиот внес врз клиничките резултати во акутната фаза кај критично болни политрауматизирани пациенти2021
200. Полицијата и нејзината улога во справување со кризна состојба во Република Северна Македонија2021
201. Полицијата и нејзината улога во справување со кризна состојба во Република Северна Македонија2021
202. Културно-просветниот живот во деветнаесеттиот век во Западна Европа и османлиска Македонија (паралела, компарација, анализа)2021
203. Дијагностички и хируршки особености на плеоморфен аденом на паротидната жлезда: евалуација на ризик факторите за рецидив и морбидитет на фацијалниот нерв2021
204. УЛОГАТА НА МАГНЕТНАТА РЕЗОНАНЦА ВО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПАТОГЕНЕЗАТА НА РЕФРАКТОРНАТА БОЛКА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ЦЕРВИКОБРАХИЈАЛЕН СИНДРОМ2021
205. Површинска адаптација, микропропустливост и клиничка ефикасност на различни материјали употребени како залевачи2021
206. Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези2021
207. Вредноста на лапароскопската апендектомија во третманот на комплициран апендицитис2021
208. Граници на слободата на творештвото во дигиталното новинарство - граѓанско правни аспекти2021
209. Употребата на јазикот во телевизиите во Република Северна Македонија - во контекст на демократскитe процеси на македонското општество2021
210. Политичката јавна сфера во ерата на онлајн медиумите2021
211. Donatio во римското право и во современото македонско и албанско право2021
212. Влијанието на образовните квалификации врз успешноста на менаџерите за односи со јавноста2021
213. Правото во Македонија од VII век до 1371 г., со посебен осврт на Законот за судење на луѓето2021
214. Современите тенденции во превенирањето и спречувањето перење пари2021
215. Финансиско-правни аспекти на медијацијата во домашното и компаративно законодавство и практика2021
216. Цивилизациските темели на геополитиката на Балканот низ призмата на македонско-турските односи2021
217. Marital Property Regime in North Macedonia and in Kosovo2021
218. Правна заштита на базите на податоци - предизвик во современото дигитално општество2021
219. Криминално-политички аспекти на кривичните дела против службената должност во Република Македонија во периодот од 2010 до 2018 година2021
220. Влијанието на Хенрик Ибзен врз Никола Вапцаров: драматуршки корелации и компаративни перспективи2021
221. Лексички и зборообразувачки особености на романите на Реџеп Ќосја2021
222. Терминологијата од областа на информатичкото општество во македонскиот јазик: дефинирање и создавање терминолошки бази на податоци2021
223. Интермедијалните верификации на романите Црвениот Коњ од Ташко Георгиевски и Нежниот Варвар од Бохумил Храбал2021
224. Анализа на интерперсоналните дискурсни маркери во македонскиот и во албанскиот говорен јазик во споредба со англискиот2021
225. Неинтегрираните конструкции во македонскиот јазик. Синтаксички, семантички и информацискоструктурни аспекти2021
226. Тетовскиот урбан говор на Aлбанците од социолингвистички аспект2021
227. Типизација на campylobacter spp. во ланецот на храна2021
228. Оптимизација и валидација на Real-Time PCR метод за анализа на генетски модифицирана храна2021
229. Влијание на организациската култура и комуникација врз ангажираноста на вработените во средните училишта2021
230. Анализа на институционалната поддршка на одржливи практики во претпријатијата во Република Северна Македонија во функција на поттикнување на одржлив развој2021
231. The relation between human resource management practices, supply chain management practices and competitive strategy as strategic instruments and their impact on organizational performance in manufacturing industry2021
232. Есеи за таргетирање на инфлацијата: eмпириска анализа на макроекономските ефекти во новопојавените пазарни економии2021
233. Улогата на човечкиот капитал во економскиот раст со посебен осврт на Република Северна Македонија2021
234. Влијанието на пораките пренесени преку социјалните мрежи врз намерите за он-лајн купување2021
235. Улога на заедниците за учење во мотивирање на вработените за професионален развој2021
236. Менаџирање на вработени со намалени работни способности2021
237. Улогата на воените сили за специјални операции во справување со асиметричните закани2021
238. Педагошкиот дизајн на учебниците во функција на учењето2021
239. Тринаесетте американски колонии и зачетокот на новиот идентитет2021
240. Процена на манипулативната вештина на рацете и диференцираност на моторика на прсти кај деца со аутизам2021
241. Процена на психомоторниот развој на учениците со попреченост во редовните основни училишта2021
242. Постигнувањата на учениците со посебни образовни потреби: следење, оценување, вреднување2021
243. Aкузативот во микенскиот грчки и кипарскиот дијалект2021
244. Улогата и придонесот на цивилните способности на Европската Унија во остварувањето на европската безбедносна стратегија2021
245. Професионален стрес и менаџирање на стресот кај социјалните работници во социјална заштита2021
246. Идеолошките преференции за моделот на социјална политика во Република Македонија: перцепции на различни групи на интерес2021
247. Улогата на економската дипломатија во остварувањето на безбедноста2021
248. Улогата на корпоративната безбедност во справување со современи безбедносни предизвици2021
249. Улогата на корпоративната безбедност во справување со современи безбедносни предизвици2021
250. Менаџментот на училиште и развој на вработените во основното воспитание и образование2021
251. Процена на инвалидноста кај лица со мултипна склероза и комплексен рехабилитациски третман2021
252. Феминистичко-епистемолошките погледи на Евелин Фокс Келер: родовата перспектива на науката2021
253. Улогата на протоколот и одбранбената дипломатија во остварувањето на безбедноста на Република Македонија2021
254. Социолошка анализа на противречноста изразена преку слободната волја и оправданието кај христијаните2021
255. Градот-тврдина Просек и неговиот ареал во средниот век2021
256. Културната траума како генератор на криза: проблемот на општествена и културна репродукција2021
257. Улога на менаџерите за привлекување, мотивирање и задржување во организацијата на вработени од генерацијата Y2021
258. Социјални услуги за деца во ризик и зајакнување на капацитетите и ресурсите во локалната заедница2021
259. Експатријација и развојот на кариера на кадрите во мултинационалните компании2021
260. Организaционата поставеност и функционирање на безбедносните институции на Р. С. Македонија во процесот на превенирање со трговија на малолетни лица2021
261. Менаџирање на состаноците на наставничкиот совет во основното училиште2021
262. Користење на литературните дела во наставата по македонски јазик2021
263. Разрешување на конфликтот од 2001 година од страна на македонската и албанската етничка заедница2021
264. Палијативна грижа и квалитет на живот – кај старите лица2021
265. Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвиците на Република Македонија2021
266. Контрола на безбедносниот сектор низ призмата на македонските граѓани2021
267. Местото и улогата на приватната безбедност во заштита на критичната инфраструктура2021
268. Перцепции на учениците за појавата на насилно однесување во училишна средина2021
269. Сликарството во сакралните објекти на културниот комплекс Зрзе2020
270. Сликарството во сакралните објекти на културниот комплекс Зрзе2020
271. Палафитните населби во охридско-струшкиот регион2020
272. Михаjло Апостолски – живот и дело2020
273. Идеи, платформи и концепти за создавање на независна македонска држава (1941-1949)2020
274. Црковно-политичкиот живот на свети Фотиј Цариградски2020
275. Предикција на социјално разбирање и социјални вештини на деца врз основа на нивната возраст, пол и автоперцепцијата на родителскиот стил на мајката2020
276. Улогата на жените во постконфликтно градење на мирот: примерот на Република Северна Македонија2020
277. Осамостојувањето на Република Македонија со посебен осврт на развојот на парламентаризмот во Република Македонија (1989-1995 година)2020
278. Улогата на меѓународните полициски организации во спречување на незаконската трговија со оружје во Западен Балкан2020
279. Организациските аспекти на наставата во основното образование2020
280. Квалитет на живот и социјална инклузија кај пациенти лекувани со трансплантација на хематопоетски матични клетки2020
281. Ерос и Амор како книжевни парадигми во античката лирика2020
282. Професионалниот развој на наставниците од одделенска настава – од концепт до имплементација2020
283. Едукација и развој на младите тaленти како основа за личен и професионален успeх во телекомуникациските компании во процесот на дигитална трансформација2020
284. Клиничка валидација на фонетски балансирани лиминарни и супралиминарни тестови за процена на интелигибилноста на говорот2020
285. Мобингот и развојот на кариерата кај административните службеници2020
286. Мобингот и развојот на кариерата кај административните службеници2020
287. Достапноста на концепти како фактор за глобалното ниво на стилот на мислење, креативниот увид и аналитичкото мислење2020
288. Извршниот коучинг и неговата улога во управувањето со човечките ресурси2020
289. Менаџмент на човечки ресурси во производственaтa организациja Млекара АД Битола2020
290. Пристапи во менаџирањето на човечките ресурси во македонските и странски компании2020
291. Елементи на консоцијалната демократија во Република Македонија после 2001 година2020
292. Фактори на влијание врз социо-емоционалниот развој на децата од предучилишна возраст2020
293. Српско-дубровничките односи во XIV век со посебен осврт на Македонија2020
294. Стратегии за справување со стрес и перцепција на семејни односи кај родители на лица со попреченост – компаративен приказ на Македонија и Шведска2020
295. Сурогат мајчинството - биоетички импликации во создавањето на нов живот2020
296. Манифестацијата на божјата милост во учењето на Шри Чејтања Махапрабу2020
297. Првата Британска Империја2020
298. Oрганизација на процесот на учење кај учениците од основното воспитание и образование2020
299. Улогата на прикриените човечки извори на информации во процесот на криминалистичкото разузнавање за сузбивањето на сериозниот и организиран криминал2020
300. Обука и развој на вработените во воспитно-образовните институции2020
301. Принципот и процесот на децентрализација во социјалната заштита како можност и предизвик на локалната власт2020
302. Организациска култура во транспортни организации во приватен и јавен сектор2020
303. Семејна поддршка и ресурси на семејствата на децата со интелектуална попреченост и аутизам2020
304. Видови на заштита и помош на жртвите на трговија со луѓе во земјите од Југо-Источна Европа од почетокот на бегалската криза 2015 до денес2020
305. Единството на науката и значењето на научните поими2020
306. Примената на методот на симболичка анализа во интерпретацијата на археолошките наоди кои отсликуваат антропоморфизиран круг2020
307. Примената на методот на симболичка анализа во интерпретацијата на археолошките наоди кои отсликуваат антропоморфизиран круг2020
308. Творештвото на зографот Јован од Грамоста и неговата работилница2020
309. Распространетост на лицата со церебрална парализа на територијата на град Скопје2020
310. ВМРО во Вардарска Македонија 1919–19342020
311. Брендирање на компанијата и менаџментот на човечки ресурси2020
312. Примена на ран рехабилитациски третман како можност за намалување на инвалидноста кај лица после мозочен удар2020
313. Улогата на центарот за социјална работа со деца во судир со законот2020
314. Социјална поддршка на деца без родители и родителска грижа во Куманово2020
315. Религиски аспекти на конфликтот во Северна Ирска2020
316. Безбедносната соработка помеѓу вишеградските држави по членството во Европската унија2020
317. Геополитичкиот контекст на мигрантските рути и нивното влијание на организираниот криминал на Западен Балкан, со посебен осврт на Република Северна Македонија2020
318. Временска перспектива, постојана свесност и субјективна добросостојба кај наставници од основно образование со повисока и со пониска интринзична мотивација2020
319. Перцепции на младите за социјалните проблеми поврзани со болестите на зависност – компаративна анализа на Северна Македонија и Словенија2020
320. Здравствената состојба и нејзината поврзаност со појавата на предизвикувачко однесување кај лицата со аутистичен спектар на нарушувања2020
321. Влијанието на „Турски тек“ врз енергетската безбедност на Југоисточна Европа2020
322. Квалитетот и временската организација на наставата во средното образование2020
323. Квалитетот на инклузивното образование на учениците со различен вид на пречки во развојот во основните училишта на територијата на градот Скопје2020
324. Инвестиции во образованието низ призмата на проектниот менаџмент2020
325. Организациона поставеност и функционирање на безбедносно-разузнавачките служби на државите од западен Балкан2020
326. Геополитички импликации од Арапската пролет врз Египет2020
327. Геопросторна анализа на еколошката деградација и уништување на културното наследство во областа Алеппо2020
328. Улогата на водството во формирањето на ефикасна образовна средина во мултикултурните заедници2020
329. Улогата на меѓународните полициски организации во спречување на трговијата со наркотици во Западен Балкан2020
330. Учеството на жените во општествениот и политичкиот живот во Палестина и окупираните територии2020
331. Стигмата од туберкулоза кај општа популација2020
332. Социјално-здравствениот статус на старите лица и потребите од услуги за унапредување на квалитетот на животот во староста2020
333. Mотивација за работа во банкарски сектор во функција на остварување на организациските цели2020
334. Кариерниот развој на вработените во македонскиот систем на здравствено осигурување2020
335. Ефектот од терапијата со кучиња врз децата со попреченост2020
336. Социјалистите во македонското револуционерно движење 1893-19122020
337. Постапување со деца упатени на издржување на казна затвор2020
338. Западната некропола на Стоби – типови на гробови од римскиот период (ископување од 1995 година)2020
339. Дипломатскиот дијалог и улогата на интернетот и социјалните мрежи во процесот на разрешување конфликти2020
340. Редефинирање на државниот суверeнитет во контекст на интеграцијата во Европската Унија2020
341. Човечки ресурси, квалитет и имиџ2020
342. Воспитните стилови на родителите и функционалност на семејствата кај студентите од помагателните насоки2020
343. Надворешната политика на земјите-членки на Вишеградската група и нивниот придонес кон заедничката надворешна безбедносна политика на Европската Унија2020
344. Создавање на грчката држава и Велика Британија2020
345. Виничкиот регион во антиката2020
346. Културните вредности и интелигенцијата во современото општество2020
347. Зајакнување на знаењата и вештините на професионалците вклучени во социјална интервенција со стари лица2020
348. Човечките ресурси и финансирањето во малите и средни претпријaтија2020
349. Социјални вештини кај студенти од помагателни професии за работа со лица под социјален ризик2020
350. Промена на родовите улоги во Европската Унија и во Република Македонија2020
351. Последиците од флексибилните вработувања во средното образование2020
352. АВНОЈ и конституирањето на југословенската федерација 1943-1946 (политички концепт и државно уредување)2020
353. Механизми на соработка на земјите од Западен Балкан во функција на ефикасно справување со организираниот криминал2020
354. Потребата од заштита на критичната инфраструктура - со осврт на обезбедувањето на сообраќајната инфраструктура на Република Македонија2020
355. Развој на човечките ресурси и градење кариера во компаниите2020
356. Процес на регрутирање и селекција на човечки ресурси во ИТ-претпријатија2020
357. Улогата на обуката и развојот на вработените во остварување на подобри перформанси во ИТ секторот2020
358. Мобинг и димензии на мобинг во работните организации во државен и приватен сектор2020
359. Комуницирањето како предуслов за ефикасно функционирање на полициската организација2020
360. Специфики на организацијата на безбедносните системи на малите држави2020
361. Улогата на семејството во третманот на амблиопијата кај децата од предучилишна возраст2020
362. Општествениот феномен „Анонимус“ како социјално и културно движење2020
363. Слика за себе, локус на контрола, родов идентитет и враќањето на себе кај жени жртви на семејно насилство2020
364. Осветлување на концептот на политичко водство со Европската комисија: улогата на Жак Делор2020
365. Фактори кои влијаат врз исходот од користењето на кохлеарните импланти2020
366. Етичкото образование во основните училишта и моралните особини и вредности кај учениците2020
367. Фонолошко-артикулациски нарушувања кај децата на возраст од 3 до 6 години2020
368. Проценка на клучните компетенции и планирање на едукацијата во функција на управување со кариерата2020
369. Улогата на социјалните мрежи во промовирање на терористичките цели2020
370. Проценка на скелетни, дентоалвеоларни и мекоткивни карактеристики на малоклузија II класа 1-во одделени2020
371. Активност на биомаркерите (алкална фосфатаза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназа2020
372. Емајловата површина после дебондирање на оортодонските брокети in- vitro студио2020
373. Проценка на ефектите од примена на витаминот Д и калциумот во третманот на пародонталната болест2020
374. Евалуација на оралниот статус кај пациенти на хемодијализа со и без дијабет дентален менаџмент2020
375. Компаратицна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потекло2020
376. Детекција на пародонтопатогени бактерии со помош на bana тестот и нивна корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болест2020
377. Улогата на маслото од канабис во терапија на оралниот мукозит2020
378. Корелација на преоперативни дијагностички методи кај тумори на паротидна жлезда во однос на дефинитивен хистопатолошки наод2020
379. Компарација на различни методи на витална пулпотомија на млечни заби2020
380. Проценка на состојбата на оралниот статус и протетичката рехабилитација кај геријатриски испитаници2020
381. Евалуација на физички и механички карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционални тотални протези2020
382. Проценка на скелетни, дентоалвеоларни и мекоткивни карактеристики на малоклузија II класа 1-во одделение2020
383. Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии2020
384. Процена на краниофацијалните и дентоалвеоларните структури кај индивидуи со различен тип на вертикален раст2020
385. Евалуација на ефикасност и ризици со ботокс терапија при тригеминална неуралгија2020
386. Протетички ајдувантен клинички пристап на cephalea од орофацијално потекло2020
387. Динамика на кооперација на генерализирана реципрочност во комплексни мрежи2020
388. ПРИМЕНА НА МЕТОДОТ НА ХАРОЛД ГAСКИН ВО ПРЕТСТАВАТА „БЕЛГРАДСКА ТРИЛОГИЈА“ НА БИЉАНА СРБЉАНОВИЌ2020
389. Примена на квазигрупи во криптокодирање и блок-вериги2020
390. Систем за македонски знаковен jазик наменет за лицата со оштетен слух2020
391. Процена на краниофацијалните и дентоалвеоларни структури кај индивидуи со различен тип на вертикален раст2020
392. Извозот на капитал во вид на странски директни инвестиции од големите растечки економии кон остатокот од светот – импликации врз глобалниот економски поредок2020
393. Класификација на нарушувањата на напонските сигнали во електроенергетската мрежа во реално време2020
394. Моделирање и анализа на перформанси во SDN-базирани мобилни јадрени мрежи2020
395. Параметарска анализа на пожарна отпорност на различни типови армиранобетонски плочи2020
396. Реверзибилно инженерство и адитивно производство во проектирањето и производството на сложени делови2020
397. Координирано кооперативно управување на активните автомобилски системи за подобрување на стабилноста и безбедноста на возилата2020
398. Дизајнирање на формата за адитивно производство2020
399. Реверзибилната логистика како еден од клучните двигатели на циркуларната економија2020
400. REFERENCE MODELS FOR THE BONDRUCK AND LIGHT-WEIGHT ASSEMBLAGE BUILDINGS IN SKOPJE’S AREA2020
401. РЕФЕРЕНТНИ МОДЕЛИ БОНДРУЧНИХ И ЛАКИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ЗА СКОПСКУ ОБЛАСТ2020
402. Примање и давање подароци во општата медицина2020
403. Процена на левокоморна функција и миокардна деформација кај пациенти упатени на коронарна бајпас хирургија2020
404. Пресметување на феталната тежина со употреба на дводимензионален и тродимензионален ултразвук2020
405. Корелација помеѓу дермоскопските подтипови на аквирирани невуси и анатомската регија, возраст и фототипот на кожата2020
406. Евалвација на појавата на анална инконтиненција по вагинално породување, ризик-фактори и влијание врз квалитетот на животот2020
407. Морфолошки и функционални карактеристики на левата преткомора и левата комора кај возрасна популација2020
408. Споредбена анализа на реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти по отстранување на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот2020
409. Верификација на имунолошката компонента во етиопатогенезата на прееклампсијатa2020
410. Предвидување на предвремено породување кај асимптоматски пациентки врз основа на инфламаторни медијатори во амнионска течност2020
411. Употреба на антибиотици и евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани деца2020
412. Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и глаукомот2020
413. Евалуација на ефикасноста на хипербарната оксигено терапија врз заздравувањето на хроничните рани и врз хроничната инфламација2020
414. Хистопатолошки промени на постелката и нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со предвремено породување2020
415. Вредноста на калпротектин во асцит како дијагностички и прогностички маркер за спонтан бактериски перитонитис кај пациентите со црнодробна цироза2020
416. Наследна тромбофилија кај неповолен исход на бременоста, инфертилитет и неуспешна ин витро фертилизација2020
417. Примарна дисменореjа - епидемиолошки и доплер ултразвучни карактеристики кај студентска популација во Република Северна Македонија2020
418. Сезонски варијации на ендемска еко-флора во хируршка интензивна единица и нивна генотипска конфирмација2020
419. Споредба на терапискиот успех со аргон плазма коагулација и инјекциска терапија со адреналин и полидоканол кај крвавечките ангиoдисплазии во горните партии на гастроинтестиналниот тракт2020
420. Eкспресија на рецепторите ЕР, ПР и ХЕР-2 кај примарен карцином на дојка и кај метастази на лимфните аксиларни јазли2020
421. Улогата на генетскиот полиморфизам на CYP 450 како предиктор на тераписки одговор во третман на психози2020
422. Избор на најоптимален хуруршки третман кај скршеници на вратот на бутната коска2020
423. Улогата на трансартериска хемоемболизација со партикли со можност за збогатување со цитостатик во третман на хепатоцелуларен карцином2020
424. Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии2020
425. Евалуација на физичките и механичките карактеристики на тоталните протези изработени со CAD/CAM-технологија во однос на конвенционалните тотални протези2020
426. Протетички адјувантен клинички пристап на cephalea од орофацијално потекло2020
427. Аксиолошката и праксеолошката димензија на политичкиот ислам и неговата (не) компатибилност со демократијата2020
428. Одредени недостатоци на управно-судската заштита во Република Северна Македонија од аспект на правото на правично судење загарантирано со членот 6 од Европската конвенција за човекови права и основни слободи, со посебен осврт на постапките на барателите на меѓународна и привремена заштита2020
429. Концептот на добра администрација во Европска Унија и неговото влијание врз земјите од југоисточна Европа2020
430. Реализам vs. идеализам: концепти за војна и мир2020
431. Криминолошки и казнено-правни аспекти на малолетничката деликвенција во Република Македонија2020
432. Движењата за независност, правото на самоопределување и безбедноста на малите држави2020
433. Гледните точки на истокот и на западот: фикцијата и историјата во делата на Искендер Пала и на Умберто Еко2020
434. Проектното учење во наставата по англиски јазик како странски во високото образование во Република Северна Македонија2020
435. Експонентите на категоријата определеност во македонскиот јазик2020
436. Расказот и раскажувањето како услов за правилен говор и креативно изразување2020
437. Идентификување на индикатори за однесување на животните и воспоставување зоохигиенски стандарди од аспект на благосостојбата на животните2020
438. Сектор за управување со проекти во современото бизнис работење: предизвици, можности и препораки2020
439. Тестирање на слабата форма на хипотезата за ефикасни пазари: случајот на Македонската берза на хартии од вредност2020
440. Social networks impact on strategic human resources management. Case of recruitment process in the Republic of Kosovo. Case study: Kosovan enterprises2020
441. Македонското прашање и ВМРО во германската надворешна политика на Балканот од 1933 до 1944 година2019
442. Патна структура и културни релации во Преспанско-Охридскиот регион од неолит до римско време2019
443. Архивскиот материјал во личниот фонд „Стеван Симиќ“ во архивот на МАНУ како извор за историски истражувања2019
444. Корелација на родилната асфиксија со моторните нарушувања2019
445. Обука и развој на човечки ресурси во функција на подобрување на перформансите на вработените2019
446. Стиловите на мислење кај наставниците и учениците од средните училишта и училишните постигнувања2019
447. Случајот на Каталонија: сецесија и можни импликации2019
448. Воннаставните активности во функција на меѓуетничка интеграција на учениците од средните училишта2019
449. Улогата и распространетоста на воената моќ во услови на современите глобализациски процеси2019
450. Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати2019
451. Орална халитоза-показател на оралното здравје2019
452. Стабилност на бојата кај привремени артефицијални коронки2019
453. Состојба на првите трајни молари кај деца на дванаесет годишна возраст во полошкиот регион2019
454. Квалитет на живот и емоционална интелигенција кај малолетни лица со манифестирано престапничко однесување2019
455. Анализа на современите тенденции и димензии на разузнавањето2019
456. Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна студија2019
457. Културниот плурализам и инклузијата на студентите со попреченост во високото образование во Република Македонија2019
458. Moжност за предвидување на психолошката благосостојба врз основа на преференциите на трансакциски наспроти трансформациски стил на раководење, полот и етничката припадност на вработени лица2019
459. Антимикробната ефикасност Er.YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали2019
460. Антимикробната ефикасност Er.YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали2019
461. Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи2019
462. Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции – метод на конечни елементи2019
463. Тераписки ефекти на озон гас во третманот и превенција на биофосфонатната остеонекроза на вилиците2019
464. Тераписки ефекти на озон гас во третманот и превенција на биофосфонатната остеонекроза на вилиците2019
465. Ефикасност на три ендодонтски системи при конвенционален ендодонтски ретретман2019
466. Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи2019
467. Трансформацискиот модел на лидерство во училиштата од основното воспитание и образование2019
468. Социо-економски фактори и нивното влијание во современото семејство2019
469. Киро Глигоров2019
470. Човечките ресурси во установите за социјална заштита и нивното справување со стресот2019
471. Трговијата со деца во Република Македонија како една од специфичните социопатолошки проблеми во современото општество2019
472. Организацискиот пристап во менаџментот на човечките ресурси во доменот на културата2019
473. Мобилност и миграција на медицинските сестри во Европската Унија и Република Македонија2019
474. Вреднување на ефикасноста на визуелизацијата во процесот на описменување2019
475. Креирање и имплементација на детското портфолио во предучилишните установи2019
476. Предизвици и перспективи на новиот светски геополитички поредок2019
477. Ризик-фактори за повторништво кај децата во судир со законот2019
478. Морални вредности и вредносни ориентации кај малолетни деликвенти2019
479. Значењето на супервизијата во професионалниот развој на човечките ресурси во центрите за социјална работа2019
480. Иновативен метод за зголемување на сеизмичката отпорност на зидовите од исполната во армирано-бетонски рамовски конструкции2019
481. Менаџирање нa човечки ресурси во безбедносниот сектор со посебен осврт на полицијата во Република Македонија2019
482. Карактерни квалитети и постојана свесност кај практикувачи и непрактикувачи на јога2019
483. Компетенции на директорот за успешно менаџирање на училишта2019
484. Античкиот портрет во Република Македонија2019
485. Архивската дејност во Брегалничката епархија од 1958 до 19912019
486. Археолошки локалитети на територијата на Неготино2019
487. Унапредување на социјалната заштита на лицата со попреченост преку работата на центрите за социјална работа во Република Македонија2019
488. Распространетост на лицата со интелектуална попреченост на ниво на општина Прилеп2019
489. Родовата димензија на флексибилните форми на трудот во Европската Унија и Република Македонија2019
490. Анализа на стратегиските пристапи на САД и ЕУ за справување со тероризмот2019
491. Современите менаџерски улоги на директорот во основното образование2019
492. Влијанието на високото образование врз создавањето човечки капитал како услов за евроинтеграциските процеси на Р. Македонија2019
493. Влијаниeтo на процесите на интеграција и фрагментација врз мирот и стабилноста2019
494. Брегалничката област во X и XI век2019
495. Пристапност, искористеност и квалитетот на социјалните услуги за жртви на семејно насилство на територија на Град Скопје2019
496. Мерки и протоколи за спречување на трговијата со луѓе во Република Македонија и земјите од ЕУ2019
497. Психосоцијална помош и поддршка на зависници од дрога2019
498. Тимска работа во јавната администрација: состојби и предизвици2019
499. Односот помеѓу слободата на изразување, навредливиот говор и говорот на омраза низ примерот на „Шарли Ебдо“2019
500. Феноменот на климатските промени како деструктор на животната средина и глобална безбедносна закана2019
501. Облици на интеркултурна комуникација преку програмата за културна размена „Работа преку лето и патување во САД“2019
502. Реформи на политиките за социјална помош во Европа: состојби и предизвици во Република Македонија2019
503. Феноменолошката парадигма во социологијата во контекст на прашањето за јазикот2019
504. Социјалните последици од работење во ноќни смени на медицинскиот персонал во Европската унија и Република Македонија2019
505. God-likeness: L'approccio sacramentale nell'unione fra Dio e l'essere umano. Teologia morale ortodossa di Stanley S. Harakas.2019
506. Ставовите на наставниците од редовните основни училишта кон инклузивното образование во Oпштина Струга2019
507. Регулирање на приватната безбедност во државите од Југоисточна Европа2019
508. Кариерна патека и мотивација за работа на вработени2019
509. Менаџирање на човечки ресурси во полицијата со осврт на селекција на кадри2019
510. Поставеноста на приватната безбедност во национални и меѓународни рамки и потребата од нејзино регулирање2019
511. Местото и улогата на недржавните актери во спроведување контрола на безбедносниот сектор на Република Македонија2019
512. Проектот за човекот и неговите општествени претпоставки во филозофијата на Хосе Ортега-и-Гасет2019
513. Етичките и политичките импликации на односот субјект–моќ во философијата на Мишел Фуко2019
514. Социјална поддршка на децата на улица / улични деца2019
515. Сепаратизам, етно-национализам и тероризам2019
516. Современиот спектар на конфликти: концептот на хибридна војна2019
517. Совесноста, екстраверзијата и интелигенцијата како предиктори на училишниот успех и социјалната прифатеност кај средношколците2019
518. Локалната самоуправа и стратешкото планирање во образованието2019
519. Здравствена исправност на прехранбени производи од бактериолошки аспект во функција на спроведување на HACCP контролен систем2019
520. Систем на компензации, ставови кон работата и продуктивност на вработените во осигурителниот сектор2019
521. Улoгaтa нa чoвeчкитe рeсурси вo прoцeсoт нa јaвни нaбaвки2019
522. Улогата на дефектологот во креирањето на инклузивната пракса2019
523. Преваленција и причини за оштетување на видот кај децата2019
524. Ранохристијанската архитектура на територијата на Косово2019
525. Придонесот на УНЕСКО и Програмата за менаџирање на социјални трансформации (МОСТ) кон одржливо градење мир2019
526. Традиционалниот модел на обуки и обуките на електронската апликација за микроучење на вработените во јавната администрација2019
527. Анализа на улогата и значењето на курдското прашање за геополитиката на Средниот Исток2019
528. Процесот на селекција и регрутација во мултинационалните компании2019
529. Човечките ресурси и флуктуацијата на вработените во организациите2019
530. МУЛТИРЕЗИДУАЛНА АНАЛИЗА НА β-АГОНИСТИ ВО БИОЛОШКИ МАТРИКСИ СО ПРИМЕНА НА LC-MS/MS МЕТОД2019
531. Ставовите на учениците во средно училиште во однос на учениците со попреченост2019
532. Процена на однесувањето кај учениците со интелектуална попреченост во посебните и редовните основни училишта2019
533. Менаџирање на човечките ресурси во театрите во Скопје2019
534. Влијанието на миофункционалните ортодонтски апарати врз орофацијалната мускулатура2019
535. Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата2019
536. Микропропустливоста и јачината на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација2019
537. Дијагоностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија2019
538. Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки2019
539. Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман2019
540. Одржливи градови меѓу теоријата и практиката. Еколошки компоненти на урбаното планирање и развој на град Скопје2019
541. Црна Мадона на Скопска црна гора2019
542. Јазичен диверзитет или асиметричен билингвизам: предизвиците на јазичката правда во Република Македонија2019
543. Доцен неолит во Република Македонија2019
544. Пристапи кон транснационалниот организиран криминал од призма на доминантните теории за меѓународни односи2019
545. Местото и улогата на Крсте Црвенковски во современата македонска историја низ призмата на документите и сведоштвата2019
546. Вардарскиот дел од Македонија под српска власт (1912–1915)2019
547. Геостратегиски и геоекономски аспекти на односите помеѓу Н. Р. Кина и Европската Унија2019
548. Менаџмент на човечки ресурси во политичките партии во Република Македонија2019
549. Улогата на менаџерот во спречување психичко вознемирување - мобинг на вработени во јавен и приватен сектор2019
550. Поврзаност на организациската посветеност со организациската култура и стилот на лидерство кај вработени во државни институции2019
551. Паралелно дигитално процесирање на ЕКГ сигнали2019
552. Стресот кај родителите на ученици со интелектуална попреченост2019
553. Геополитичка анализа на сириската граѓанска војна2019
554. РЕСЕМАНТИЗАЦИЈА НА МИТЕМИТЕ ВО ПОСТДРАМСКИТЕ ФОРМИ НА ТЕАТAРОТ (ЕЛЕКТРА: СЛУЧАИ)2019
555. Учење и развој на вработените во јавниот сектор – Центар за социјални работи2019
556. ПРИМЕНАТА НА СИМБОЛИТЕ НА РЕЖИСЕРОТ ИСА ЌОСЈА ВО ДОКУМЕНТАРНИОТ ФИЛМ „ТРАГИ“2019
557. Процесирање биоелектрични и биоакустични сигнали за предвидување медицински состоjби2019
558. Клучни фактори и влијанија на колаборативни модели за перформансите на е-владини услуги2019
559. Образовен софтвер, дигитални учебни материјали и настава со примена на ИКТ во услови на масовна информатизација на образованието2019
560. Анализа на развојните ефекти на одделни големи и средни хидро-енергетски проекти во Република Македонија2019
561. Маркетинг микс концептот во нафтената индустрија и истражување на побарувачката од нафта како главен енергенс во индустријата и нејзините деривати2019
562. Мултирезидуална анализа на β-агонисти во биолошки матрикси со примена на LC-MS/MS метод2019
563. Влијанието на менаџментот на знаење врз развојот на иновативноста во претпријатијата во Република Македонија2019
564. Флексибилноста на пазарот на труд и невработеноста во Република Македонија2019
565. Економските ефекти од легалните и нелегалните начини за избегнување на оданочувањето2019
566. Управување со кредитен ризик согласно капиталната спогодба Базел II – економетриски пристап2019
567. Нетрговски бариери во мултилатералниот трговски систем2019
568. Финансиските конгломерати и потребата од интегрирана супервизорска рамка во Република Македонија2019
569. Современата конференциска дипломатија2019
570. Зголемување на криопрезервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и глутатион2019
571. Социолошките аспекти на социјалното домување во Република Македонија, 1991-20112019
572. Грчка и латинска апстрактна терминологија во превод на македонски јазик. Искуства и перспективи2019
573. Односот помеѓу знаењето и разбирањето во филозофиите на Мишел Фуко и Ханс-Георг Гадамер2019
574. Интервју во процес на менаџирање на човечки ресурси2019
575. Линеарна наспроти циркуларна комуникација и задоволството на вработените во организациите2019
576. Oрганизациска поставеност на системот на стручното образование и обука во Република Македонија и Сојузна Република Германија – состојби и перспективи2019
577. Развој на протокол за испитување на храна третирана со јонизирачко зрачење која содржи силикатни минерали со примена на метод на термолуминисценција2019
578. Модел на безбеден мултимедиски медицински информационен систем базиран на мобилен облак2019
579. Улогата на Европол во спречување на трговија со луѓе и криумчарење мигранти во Западен Балкан2019
580. Ефикасен електромагнетен модел за анализа на преодни појави кај големи заземјувачки системи во слоевита земја2019
581. Перцепција на родителско однесување, социоемоционална приврзаност за родителите и неадаптивни когнитивни стилови кај адолесценти од македонска и албанска етничка припадност2019
582. Влијание на стаклените фасади врз одредени параметри на одржливост на зградите2019
583. Референтен модел за рангирање на нивото на имплементација на системите за безбедност и здравје при работа2019
584. Придонес во развојот на методологијата за менаџмент со трошоците за квалитет2019
585. Методологија за моделирање на иновативноста на микро и мали претпријатија2019
586. Компаративна студија на дијагностичките постапки за молекуларна брза директна детекција на mycobacterium tuberculosis complex и резистенција кон рифампицин со класичните микробиолошки методи кај белодробна туберкулоза2019
587. Квалитет на живот кај возрасни со хемофилија третирани со и без профилакса2019
588. Улогата на фармаколошката стрес-ехокардиографија во проценката на коронарна артериска болест2019
589. Ултрасонографски промени и функционални бубрежни нарушувања кај адултни пациенти кои во детската возраст биле дијагностицирани со везикоуретерален рефлукс (ВУР)2019
590. Рeзистин, интерлеукин 6 и витамин д кај гестациски дијабетес мелитус - корелација со перинатален исход2019
591. Клинички и етиолошки аспекти на атипичните пневмонии2019
592. Епидемиолошко клиничка проценка на вистинскиот хоспитален морталитет од миокарден инфаркт2019
593. Корелација на измерената централна корнеална дебелина со рефрактивни аномалии2019
594. Ендоваскуларен третман на интракранијалните аневризми2019
595. Влијание на времетраењето, репозицијата и нивото на фиксацијата на синдезмозата на скочниот зглоб врз функционалниот исход кај малеоларните фрактури2019
596. Споредбена анализа на кожни резови направени со хируршки скалпел наспроти електрохируршки кожни резови во пределот на лицевата регија: проспективно рандомизирано клиничко испитување2019
597. HER2 експресија и EBV асоцираност кај гастричен карцином во корелација со клиничко-патолошките карактеристики2019
598. Системска инфламација предизвикана од коморбидитети и ехокардиографски утврдена дијастолна дисфункција кај срцева слабост со сочувана ежекциона фракција кај стари лица2019
599. Вагинален микробиом кај женска популација во репродуктивен период2019
600. Идентификација, антимикробна осетливост и молекуларна типизација на Clostridioides difficile2019
601. Улога на Quantiferon TB Gold тестот во дијагнозата на активна туберкулоза и латентна туберкулозна инфекција во детската возраст2019
602. Евалуација на серумските нивоа на плацентарните ангиогени кај трудниците со прееклампсија и на влијанието на нивниот сооднос на проценката на тежината на клиничката слика, матерналниот и перинаталниот исход2019
603. Компаративна евалуација на солзен менискус со предно-сегментна оптичка кохерентна томографија и квантитативен тест Ширмер 22019
604. Влијанието на тумор-асоцирачките лимфоцити во прогресијата на колоректалниот карцином2019
605. Идентификација и евалуација на ризик и предикторни фактори за развој на алцхајмерова болест2019
606. Клиничко-дијагностички пристап кон проценка на коронарна атерогенеза кај болни со системски лупус еритематозус2019
607. Влијание на комбинираната примена на позитивен енд експираторен притисок и Тренделенбург положба врз успешноста и компликациите при ултразвучно водена транспекторална катетеризација на аксиларна вена кај пациенти на механичка вентилација2019
608. Бактериска вагиноза и матернални серумски метаболити на азотен оксид во корелација со предвремено породување2019
609. Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени дентални мостови – метод на конечни елементи2019
610. Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кaj испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи2019
611. Тераписки ефекти на озон гас во третманот и превенцијата на бисфосфонатната остеонекроза на вилиците2019
612. Ефикасноста на три ендодонтски системи при конвенционален ендодонтски ретретман2019
613. Проценка на скелетни, дентоалвеоларни и мекоткивни карактеристики на Малоклузија II Класа 1во Одделение2019
614. Микропропустливоста и јачината на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација2019
615. Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата2019
616. Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман2019
617. Дијагностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија2019
618. Трансформација на идентитетот и егзилот во делата на Луан Старова2019
619. Правописот на македонскиот јазик во наставната практика2019
620. Мултирезидуална анализа на β-агонисти во биолошки матрикси со примена на LC-MS/MS метод2019
621. Улогата на социјалниот дијалог во остварувањето на повисок степен на социјална кохезија во Европската унија2019
622. Градот во транзиција – социолошки, социо-просторни и архитектонски промени (примерот на Скопје)2019
623. Тиквеш во праисторијата2019
624. Предрасуди и стереотипи во давање услуги на лица со психички нарушувања2019
625. Монетни депоа од Стоби2019
626. Социјалниот статус и потреби на лицата болни од цистична фиброза2019
627. Влијанието на организационата поставеност и функционирање на воените разнузнувања на земјите членки на НАТО за успешно водење на борба против тероризмот2019
628. Примена на методите за проценка на ризик во услови на високо урбано аерозагадување во РМ2019
629. Училишниот менаџмент во средното стручно образование и демократско раководење2018
630. Културно историска анализа на проектот Скопје 20142018
631. Интеркултурна комуникација на танцови идентитети2018
632. Геополитичка и безбедносна анализа на радикалниот ислам на Балканот2018
633. Психомоторен развој кај деца со церебрална парализа и деца родени со ризик на возраст од 0 до 3 години2018
634. Идентификација на моделите на финансирање на Исламската држава како механизам за превенција на терористички напади2018
635. Појава на срцево оштетување кај трудници со гестациска хипертензија/прееклампсија2018
636. Сексуална едукација на лица со аутистичен спектар на нарушувања – примена на техниката Социјални приказни2018
637. Отвореноста кон искуства, барањето сензации, потребата за затворање и проценката на структурните димензии на хуморот: структурно-равенски модел2018
638. Систем на управување со кризи: компаративна анализа на моделите на Република Македонија и Република Хрватска2018
639. Улогата на медиумите во градењето на безбедносната култура во Република Македонија2018
640. Проценка на функционалните резултати кај пациенти после конзервативен третман на кондиларни фрактури2018
641. Медикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица –знаење, стравови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија2018
642. Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица2018
643. Проценка на ефектите од примена на PRF во третманот на инфракоскените дефекти2018
644. Апликација на GS Tri Plaque Gel во детекција на денталниот плак2018
645. Аналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија2018
646. Клиничка радиографска проценка на коскена формација со безграфтна техника на елевација на максиларен синус2018
647. Ефекти на нанокомпозитен пристап кај дентален керамички материјал2018
648. Проценка на денталното здравје на 12 годишни деца во Тетово, Република Македонија и во Нитра, Словачка2018
649. Површинска топографија, микроцврстина и наноцврстина на конвенционални глас-јономер цементи по инкорпорирање на различни тимпови нанопартикли2018
650. Проценка на информираноста и потребата за едукација за трауматска повреда –авулзија на заб2018
651. Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби-процена на силата на врската со само-адхезивни композитни цементи (ин-витро истражување)2018
652. Примена на стратегијата на ЕУ против ширењето на оружје за масовно уништување во системот за контрола на извозот на стоки и технологии со двојна употреба2018
653. Индивидуално дизајнирани ноќни протези при естетско-функционална рехабилитација на пациенти со бурксизам2018
654. Проценка на велофаренгиалниот свинктер и неговата улога во говорот на пациентите со расцепи на усна и непце2018
655. Ефект на нехируршкиот пародонтален третман без и со ласер терапија со низок интезитет кај пациенти со diabetes mellitus тип II2018
656. Ефектот од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендодонтски третирани заби2018
657. Регенеративна пародонтална терапија со примена на биоматеријали биоос и емдогаин – компаративна клиничка студија2018
658. Третман на ортодонтските неправилности со два вида атхезиви2018
659. Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивална рецесија I и II по Милер2018
660. Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивална рецесија I и II по Милер2018
661. Процена на влијанието на привремените цементи врз атхезијата на дефинитивните цементи при цементирање на естетски фиксно протетички реставрации2018
662. Процена на влијанието на привремените цементи врз атхезијата на дефинитивните цементи при цементирање на естетски фиксно протетички реставрации2018
663. Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивална рецесија I и II по Милер2018
664. Процена на квлитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата2018
665. Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники2018
666. Социјалната димензија на инклузивниот процес во основните училишта во општина Гевгелија2018
667. Влијанието на „меката“ легислатива во социјалната политика и социјалната заштита: националните стратегиски документи во Република Македонија2018
668. Улогата на Исламската Верска Заедница во развивањето на религиската толеранција кај муслиманите во Република Македонија2018
669. Performance of innovative beam-to-column connections in precast industrial buildings2018
670. Менаџментот на човечки ресурси во мултинационалните компании – пристапот кон обуките и развојот на вработените2018
671. Развојот на човечките ресурси и мотивацијата во организацијата2018
672. Руската надворешна политика кон Балканот и Македонија од Кримската војна (1853–1856) до почетокот на Првата светска војна2018
673. Инклузивно образование на децата со оштетен вид во земјите во Европа2018
674. Интеракција помеѓу современиот тероризам и медиумите2018
675. Придонесот на социјалните иновации и социјалното експериментирање кон социјалната политика и социјалната благосостојба на лицата со попреченост2018
676. Развојот на графичките техники во западноевропската нововековна уметност2018
677. Заштита на правата на децата-жртви и сведоци на семејно насилство во правните постапки2018
678. Човековата димензија во безбедносниот концепт на ОБСЕ во Република Македонија во периодот 1999 - 20092018
679. Филозофски и општествено-нормативни аспекти на употребата на генетски модифицираните организми (ГМО)2018
680. Стратегии за превенција од семејно насилство во земјите од ЕУ (Хрватска и Германија) и Република Македонија2018
681. Геополитичкото и безбедносно значење на балканската бегалска и мигрантска рута2018
682. Апсорпциониот капацитет на човечките ресурси во администрацијата на Република Македонија за искористување на претпристапната помош на Европската Унија2018
683. Улогата нa воената полиција во современите армии како фактор во успешното спроведување на хуманитарни интервенции и мировни операции2018
684. Психички растројства кај деца и адолесценти со интелектуална попреченост2018
685. ДИСТРИБУЦИЈА И ДИВЕРЗИТЕТ НА ПАТОГЕНИ ВИДОВИ PHYTOPHTHORA ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА2018
686. Предизвиците за кризниот менаџмент во Република Македонија низ призма на бегалската криза2018
687. Деца и миграции: заштита на правата на децата кои се движат без придружба и деца одвоени од своите родители или законски старатели2018
688. Локалниот развој од аспект на човечки ресурси. Случајот општина Берово2018
689. Обуките на човечките ресурси во функција на подобрување на перформансите на организацијата2018
690. Вардарскиот дел Македонија под српска власт (1912–1915)2018
691. КЛИНИЧКИ И ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРИСТАП КАЈ КУЧЕШКАТА МОНОЦИТНА ЕРЛИХИОЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА2018
692. Дијагностичко прогностички можности на ортопантомограмот во детерминирање на положбата на импактираните максиларни канини2018
693. Перципирано прифаќање од други, себеприфаќање и прифаќање на други кај мажи и жени со хомосексуална и хетеросексуална ориентација2018
694. Критичко геополитичка, геостратегиска и безбедносна анализа и дефинирање на конфликтот во Република Македонија2018
695. Можности и ограничувања на приодите за разрешување на конфликти кон меѓународниот тероризам2018
696. Поврзаноста на големите пет фактори на личноста со креативноста кај наставниците од средно образование2018
697. International conflict management through prevention of proliferation of nuclear weapons of mass destruction2018
698. Српската вооружена пропаганда во североисточна Македонија (кумановско, кривопаланечко и кратовско)2018
699. Образовниот статус на учениците Роми во средното образование во Република Македонија2018
700. Функцијата и значењето на здравственото воспитание кај децата од 3 до 6 годишна возраст во предучилишниот период2018
701. Улогата на организацискиот контекст на училиштата во мотивацијата за работа на наставниците2018
702. Менаџмент на човечки ресурси и лидерство – стилови и видови2018
703. Мотивација и наградување на вработените и генерирање на претприемнички идеи2018
704. Довербата на вработените во синдикатите и улогата на менаџментот на човечки ресурси2018
705. Зооморфни ликовни претстави на античките археолошки наоди од Република Македонија. Преглед, класификување и интерпретација2018
706. Импликациите на глобалниот тероризам врз ефективноста на мисиите на ООН2018
707. The role of formal vs. informal child protection systems in the context of conflict prevention and sustainable peacebuilding2018
708. Конзервација и реставрација на археолошки откриени градежни објекти од римскиот период во Република Македонија2018
709. Улогата на полицијата во справување со бегалската криза2018
710. Обука и развој на вработените и работењето на организацијата2018
711. Предисториските тумуларни погребувања западно од реката Вардар2018
712. Професионалната положба на возрасните работници во приватниот и јавниот сектор2018
713. Функционалната писменост како концепција и стратегија на основното образование во Република Македонија2018
714. Интерната контрола во процесот на менаџирање на основните училишта2018
715. Сервиси базирани на пресметувањето во облак и модели за перцепција на квалитет2018
716. Миграциите во Кичевско-бродскиот регион од 1912 до 1958 година – причини и последици2018
717. Пребарување на медицински слики базирано на лонгитудинални податоци за Алцхајмерова болест2018
718. Рамка за развоj на научни апликации2018
719. Систем за авторизациjа каj SPARQL протоколот со користење на дистрибуирани кориснички атрибути2018
720. Маркетинг-истражување за квалитет на услугите во банкарството2018
721. Влијанието на екстерната ревизија врз квалитетот на постапките за јавни набавки во владата на Косово2018
722. Влијание на лидерството во водењето промени во претпријатијата во Република Македонија2018
723. Маркетинг комуникациски микс во јавните институции во Република Македонија, компарирано со состојбата во Европската Унија2018
724. Улогата и примената на методологијата за следење и мерење на оперативниот ризик во банките, со особен осврт на банките во Република Македонија2018
725. Практики и процедури за справување со измамите во Европската Унија во контекст на создавање единствен европски модел за управување со јавниот сектор и потреба од негова имплементација во Република Македонија2018
726. Стратегии за управување со здравствената заштита во Република Македонија2018
727. Менување на организациската култура преку промовирање на вредности кои поттикнуваат тимско работење2018
728. Experimental and numerical investigation of concrete columns reinforced with frp bars2018
729. Компетенции на наставникот за менаџирање на наставниот процес2018
730. Патохистолошка и имунохистохемиска анализа на антителата во колон кај стаорци со предизвикан колитис и третирани со микроинкапсулиран синбиотик2018
731. Родителски програми за вклучување на децата во воспитно-образовната средина2018
732. Хеуристика и пристрасност во одлучувањето кај претприемачите: влијанието на индивидуалните и организациските фактори врз преголемата увереност2018
733. Kонкурентски стратегии во нафтената индустрија: анализа на глобалните приватни и национални нафтени компании со посебен осврт на регионот и Република Македонија2018
734. Развој на нов протокол за безбедна комуникација отпорна на шум кај индустриски вмрежени системи на автоматско управување2018
735. Подобрување на методи за оптимизација при позиционирање на ветерни турбини со примена на еволутивни алгоритми2018
736. Квалитет на оркестрирани сервиси во околина на облак кај 5G мобилни мрежи2018
737. Развивање на методи за планирање на одржлив развој на енергетските системи2018
738. Компаративна дозиметриска евалуација на референтните вредности при дводимензионално и тридимензионално планирање на интракавитарна брахитерапија со висока брзина на доза кај локално напреднат карцином на цервикс2018
739. Complication grade of urinary function following radiation therapy treating pelvic malignancy2018
740. Аденотонзилотомија наспроти аденотонзилектомија во решавањето на горноопструктивниот синдром кај деца, еваулирани со полисомнограф2018
741. Ризик фактори асоцирани со појава на рани постоперативни компликации кај пациенти со Кронова болест2018
742. Едукацијата и пропишувањето на антибиотици за акутни респираторни инфекции во примарната здравствена заштита2018
743. Возраста и коморбидетот како ризик фактори за исход кај возрасната популација со акутно бубрежно оштетување2018
744. Лапароскопски асистирана техника на перкутано затворање на внатрешниот ингвинален прстен наспроти отворена конвенционална техника за третман на индиректни ингвинални хернии кај деца2018
745. Компарација на безбедноста и ефикасноста на бесполимерни и полимерни стентови обложени со лек применети при перкутани коронарни интервенции2018
746. Микционата цистометрија во дијагностичката проценка на уринарната инконтиненција кај жената2018
747. Конгенитален хипотироидизам откриен на неонатален скрининг до дефинитивна дијагноза и проценка од потребата за трајна терапија2018
748. Анализа на факторите кои влијаат на изборот на терапискиот модалитет кај болни од Мијастенија гравис2018
749. Ефектот од интравитреалната апликација на Бевацизумаб кај дијабетичен макуларен едем2018
750. Клинички, генетски и прогностички аспекти на рано дијагностицираните конгенитални аномалии на бубрезите и уринарниот тракт2018
751. Предности на минимално инвазивниот хируршки третман на фрактурите на capitullum radii со примена на ЕСИН методот2018
752. Детекција на амплификација на HER-2/neu онкогенот со флуоресцентна ин ситу хибридизација: корелација со имунохистохемиската експресија на HER-2 протеинот и канцерските стем клеточни маркери кај инвазивни карциноми на дојка2018
753. Проценка на густината на неоваскуларизацијата и длабочината на инвазијата кај планоцелуларниот карцином на кожата и долната усна како параметри за туморска прогресија2018
754. Појава на срцево оштетување кај трудници со прееклампсија/гестациска хипертензија2018
755. Влијание на нарушената орална флора и пародонталната болест кај мајката, врз некои акушерски исходи2018
756. Одредување ризик од ендометријален малигнитет кај пациентки со ендометријална лезија: скоринг систем РЕМ-Д базиран на анамнестички, клинички, ултрасонографски и лабораториски параметри2018
757. Постоперативна хемоирадијација со единичен целен волумен, наспроти хемоирадијација со намалување на целниот волумен во третман на малигните глиоми2018
758. Маркери на инфламација, нивната улога и значење во евалуацијата на дијагнозата, терапијата, еволуцијата и прогнозата кај болните од астма2018
759. Клиничкото значење на новосоздадените анти-хла-антитела врз функцијата и хистоморфологијата на графтот кај пациенти со трансплантиран бубрег2018
760. Мезијална темпорална епилепсија: клинички фенотипи и прогностички фактори2018
761. Компарација на две хируршки техники при оперативен третман на липоми: липосукција наспроти класичната хируршка липектомија2018
762. Корелација меѓу плазма-концентрациите на тумор-некротичниот фактор алфа и степенот на оштетување на периферните нерви кај дијабетес мелитус тип 22018
763. Влијанието на големината на туморот, присуството на естрогенски рецептори, прогестеронски рецептори на туморската клетка, вредностите на Ки-67 и ХЕР-2 позитивноста врз позитивитетот на сентинел лимфната жлезда (жлезда стражар) кај пациенти со ран малигном на дојка2018
764. Подобрување на енергетската ефикасност на пречистителни станици за отпадни води преку анализа на работата и востановување на референтни енергетски параметри2018
765. Споредба на успехот од терапијата со botulinum toxin a, локален nifedipine во комбинација со lidocaine, и анална дилатација во третман на примарните хронични анални фисури2018
766. Поврзаност на експресијата на генот за теломераза со цервикалниот карцином и неговите прекурзорни лезии при инфекција со хуман папилома вирус2018
767. Квалитетот на живот кај жени со цервикална дисплазија предизвикана од Хуманиот папилома вирус2018
768. Клиничко-епидемиолошки карактеристики на тироидните карциноми и значењето на експресија на транскрипти за тумор специфични гени кај диференцирани карциноми2018
769. Импактот на радијалниот артериски пристап врз интервенцијата при акутен миокарден инфаркт2018
770. Прогностичка важност на 6-минутен тест на одење кај педијатриски пациенти со прогресивна мускулна дистрофија Duchenne и цистична фиброза2018
771. Фреквенција на ХЛА хаплотиповите во Република Македонија и нивната улога при трансплантација на матични клетки2018
772. Прогностичко значење на квантитативниот хбс-антиген и квантитативната хбв днк и нивната корелација кај пациенти со хронична хепатитис б-вирусна инфекција2018
773. Електрокардиографскиот запис како индикатор на степенот на тренираност кај спортисти во Република Македонија: знaчајноста на електрокардиографскиот скрининг во превенцијата и детекција на патолошки промени на срцето кај спортисти2018
774. Генерички лекови - ефикасна и безбедна замена2018
775. Еволуција во згрижувањето, прогнозата и квалитетот на живот на пациентите со Хочкинов лимфом2018
776. Асоцијации меѓу прекумерна тежина и обезност со дефициенција на витамин Д кај школските деца на Косово2018
777. Влијанието на миофункционалните ортодонтски апарати врз орофацијалната мускулатура2018
778. Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивална реција I и II по Miller2018
779. Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки2018
780. Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники – in vitro студија2018
781. Улогата на метакогнитивните стратегии во развивање на вештината читање при изучување на англискиот јазик како странски во високото образование во Косово2018
782. Споредбена анализа на екстракциски методи на охратоксин А од животински ткива и нивна селективна примена при квантитативна проценка кај примероци со географско потекло од Р. Македонија2018
783. Средновековните тврдини во Југоисточниот регион на Република Македонија (11-14 век): функција, значење и временски рамки2018
784. Заедниците за учење во функција на зајакнувањето и развојот на наставната практика во основните училишта2018
785. Педагошка проценка на развојот на децата за запишување во основно образование2018
786. Модели на планирање и нивна примена во финансирањето на високото образование во Европската Унија и Република Македонија2018
787. Организациско однесување и комуницирање како фактор за развој на високообразовна институција2018
788. Зголемување на квалитетот на предметната настава во основното образование со примена на ИКТ2018
789. Туторството како педагошки модел за поддршка на учениците Роми во вториот образовен циклус од основното образование во Република Македонија2018
790. Византија и Русија од појавата на Русите до смртта на Владимир2018
791. Јован Скилица како извор за Самуиловата држава2018
792. Застапеноста на Биофидбек-методата како начин и средство за подобрување на музичките перформанси кај студентите по пијано во Република Македонија2018
793. Играта кај деца со посебни потреби2018
794. Спoсoбнoст зa сaмoстoјнo движeњe и сeкoјднeвнa грижa нa лицaтa сo oштeтeн вид2018
795. Перцепциите на организациска правда, степенот на образование и полот како предиктори на организациската приврзаност кај регрутери2018
796. Создавањето на македонската држава и појавата на македонското црковно прашање 1943-1946 година2018
797. Тимската работа и ефективноста на работните организации2018
798. Методите на сликарството, нивниот развој и културното наследство на Косово2018
799. Влијание на интерната комуникација врз перформансата на вработените2018
800. Довербата на вработените во синдикатите и улогата на менаџментот на човечки ресурси2018
801. Педагошките компетенции на наставниците по македонски јазик во основното образование во Република Македонија2018
802. Патот кон големата војна (дипломатските односи помеѓу големите сили 1871-1914 година)2018
803. Impact of size of the tumour, persistence of estrogen receptors, progesterone receptors, HER-2 neu receptors and Ki67 values on positivity of sentinel lymph node, in patients with early breast cancer2018
804. Моделирање нa пристапи кон учењето кај предучилишните деца2017
805. Управување и организација на наставата во првиот образовен циклус2017
806. Обединувањето на современите разузнавачки служби како главен фактор во борбата против глобалниот тероризам2017
807. Обединувањето на современите разузнавачки служби како главен фактор во борбата против глобалниот тероризам2017
808. Влијанието на високо-технолошкиот тероризам врз националната безбедност на современите држави2017
809. Ортоптичко-плеоптички третман на слабовидните лица2017
810. Функционалните способности на децата од предучилишна возраст во општина Пробиштип2017
811. Социјалната одговорност на претпријатијата во Европската Унија и Република Македонија2017
812. Организацијата за исламска соработка – мобилизирачки и обединувачки фактор на исламските држави во надминување на меѓурелигиски судир2017
813. Интелектуална попреченост кај лицата со ментално нарушување2017
814. Улогата на дипломатијата во справување со современиот тероризам2017
815. Подобрување на разбирањето на емоциите кај ученици со нарушување од аутистичен спектар – евалуација на компјутерска интервенција2017
816. Површинска топографија, микроцврстина и наноцврстина на конвенционални глас – јономер цементи по инкорпорирање на различни тимпови нанопартикли (докторска дисертација)2017
817. Индивидуално дизајнирани ноќни протези при естетско-функционална рехабилитација на пациенти со бруксизам (докторска дисертација)2017
818. Асоцијација помеѓу пародонталната и хроничната бубрежна болест (докторска дисертација)2017
819. Влијанието на вертикалните неправилности врз скелетните и мекоткивните краниофацијални структури (докторска дисертација)2017
820. Компаративна анализа на морфолошките варијации кај јувенилни и адолесценти со малоклузија III класа (докторска дисертација)2017
821. Ортодонтските аномалии – ризик фактор во иницирањето и прогресијата на инфламаторно-деструктивните промени на пародонтално ткивниот комплекс (докторска дисертација)2017
822. Детекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните преканцерозни лезии (докторска дисертација)2017
823. Дигитална евалуација со t-scan III system при оклузија и артикулација кај испитаници со ортодонтски малоклузии (докторска дисертација)2017
824. Валоризација на ултрасонографијата и ултрасонографски водената аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни јазли кај малигни тумори на главата и вратот (докторска дисертација)2017
825. Проценка на терапеутските протоколи кај пациентите со хемофилија при орално-хируршки интервенции (докторска дисертација)2017
826. Застапеност на ХПВ во пародонциумот и неговата поврзаност со пародонталната болест (докторска дисертација)2017
827. Процена на механичката отпорност на порцеланските фасети во зависност од видот на препарацијата (докторска дисертација)2017
828. Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени со евалуација на протективниот ефект на препарати со флуориди врз емајл и дентин и хистопатолошки аспект (in vitro)2017
829. Улогата на парламентот во контрола и надзор на работата на безбедносниот сектор во Република Македонија2017
830. Потребата и специфичноста на комуницирањето во сферата на безбедноста заради ефикасно спречување и решавање на состојби со висок безбедносен ризик2017
831. Ефектите од (не)завршената задача на постконфликтното градење на мирот во Република Македонија: разоружување, демобилизација и реинтеграција на поранешните борци од конфликтот во 2001 година2017
832. Геополитичко значење и заштита на енергетската инфраструктура на Република Македонија од асиметрични закани2017
833. Новите предизвици и закани на високотехнолошкиот криминал врз националната безбедност2017
834. Учеството на армијата на Република Македонија во мировни и хуманитарни мисии и придонесот за меѓународниот мир2017
835. Надзор и контрола на воено разузнавачки заедници на земјите од југоисточна Европа2017
836. Ефектите на геранилгераниол врз меките и коскените ткивавклучени во бисфосфонатно-поврзаната остеонекроза на вилиците (ин витро и ин виво студија) (магистерски труд)2017
837. Проценка на терапеутските протокли кај пациентите со хемофилија при орално-хируршки интервенции (магистерски труд)2017
838. Анализа на примена на оперативна метода по Caldwell-Luc кај одонтогени максиларни синузити (магистерски труд).2017
839. Застапеност на HPV во пародонциумот и нговата поврзаност со пародонталната болест (магистерски труд).2017
840. Застапеност на кариесот на раното детство кај деца на 3-6 годишна возраст од Тетово, во урбана и рурална средина (магистерски труд)2017
841. Процена на клиничката ефикасност од употребата на нано-емулзија /гел кај орално-хируршките меко – ткивни рани (магистерски труд).2017
842. Развојот на политиката и ефикасноста на ЕВРОПОЛ во полициската соработка со земјите членки на ЕУ при превенција и справување со организираниот криминал2017
843. Процена на механичката отпорност на порцеланските фасети во зависност од видот на препарацијата2017
844. Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени со евалуација на протективниот ефект на препарати со флуориди врз емајл и дентин и хистопатолошки аспект (in vitro)2017
845. Асоцијација помеѓу пародонталната и хроничната бубрежна болест2017
846. Ортодонтските аномалии – ризик фактор во иницирањето и прогресијата на инфламаторно-деструктивните промени на пародонтално ткивниот комплекс2017
847. Методологија за проценка на трајноста на суптотална телескоп протеза2017
848. Дигитална евалуација со t-scan III system при оклузија и артикулација кај испитаници со ортодонтски малоклузии2017
849. Дигитална евалуација со t-scan III system при оклузија и артикулација кај испитаници со ортодонтски малоклузии2017
850. Процесот на селекција на човечкиот потенцијал во армијата на Република Македонија2017
851. Суфизмот и религиската толеранција во Европската Унија2017
852. Образованието како фактор за зајакнување на социјалната кохезија во Република Македонија2017
853. Сојуз на македонските политички организации (МПО)2017
854. Мобингот и организациското работење2017
855. Ангажираност на вработените и рамнотежата помеѓу работата и семејството2017
856. Организациска култура и професионално согорување на наставници од јавните и приватните основни училишта2017
857. Карактеристики на работата и работна ангажираност кај вработени во секторот за информатички и комуникациски технологии: примена на моделот работни барања – ресурси2017
858. Балканските држави и нивните евро-атлантски интеграции2017
859. Системски и функционални пристапи во воспитно-образовниот третман на осудени лица кои издржуваат казна затвор2017
860. Концептот на борбени групи на Европската Унија и придонесот на армијата на Република Македонија2017
861. Исламскиот фундаментализам на Балканот2017
862. Разлики во психолошките аспекти на родителството во семејства со дете со и без аутистичен спектар на нарушување2017
863. Вонинституционална заштита на деца под социјален ризик2017
864. Кариерниот развој на вработените во министерството за внатрешни работи2017
865. Република Македонија – надворешната политика (1991–2001)2017
866. Организациска култура и можности за изразување на творечките ставови кај вработени во приватен услужен сектор2017
867. Селекција и регрутација на човечки ресурси во музеите во Република Македонија2017
868. Организациски практики и развојот на човечки ресурси на независната културна сцена2017
869. Поврзаност на диспозиционата благодарност, доброволното организациско однесување и размената лидер-член со интерперсоналната правичност2017
870. Религијата и култовите во Стоби и неговиот ager2017
871. Планирање на кадрите во органите на управата2017
872. Ризик фактори вo семејството и врсничко насилство во училиштето2017
873. Влијанието на родителските пораки врз карактерните особини кај адолесценти од семејството со различен социјален статус2017
874. Спроведување на меѓународни рестриктивни мерки и нивното влијание врз градењето на националната безбедност на балканските држави2017
875. Ефекти и последици од израелската противтерористичка политика во борбата со палестинските терористички организации во областа Газа (2007 ~ 2016)2017
876. Улогата на менаџментот на човечки ресурси во мотивирањето на вработените2017
877. Обука на кадри во меѓународни компании2017
878. Сознајна усогласеност помеѓу родовите стереотипи за семејство и кариера, родовиот идентитет и сликата за себе изразена преку семејство и кариера2017
879. Безбедноста и слободата на движење на луѓе и имплементација на Шенген стандардите во граничното управување2017
880. Социолошки аспекти на медиумската алиенација во Република Македонија2017
881. Влијанието на лидерството врз мотивацијата на вработените и организациската ефикасност во Република Македонија2017
882. Економското разузнавање како инструмент на националната безбедност нa современите држави2017
883. Претпристапната помош како дел од кохезиската политика на Европската Унија2017
884. Влијание на институционалните и професионалните капацитети врз креирањето на социјалната политика во Република Македонија2017
885. Родовата димензија на политичката партиципација во Европската Унија и во Република Македонија2017
886. Стратегиските партнерства на Европската Унија како инструмент на заедничката надворешна и безбедносна политика во контекст на мултиполарниот поредок2017
887. ПРОГНОСТИЧКИ ФАКТОРИ ЗА НЕПОВОЛЕН ИСХОД КАЈ БОЛНИТЕ СО СЕЗОНСКА ИНФЛУЕНЦА2017
888. Гадамеровата херменевтика во естетиката на XX век2017
889. Родовите аспекти на сиромаштијата и политиките за нејзино справување во Европа и Република Македонија2017
890. Димензии на појавување на возрасноста и чувство на постигната возрасност кај млади возрасни од машки и женски пол2017
891. Емоционална интелигенција, когнитивно-афективни стратегии за регулирање емоции и општа афективност кај средношколци од различен пол2017
892. Жената претприемач и менаџирањето на малите и средни претпријатија во Република Македонија2017
893. ЗАСТАПЕНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ НА СИНДРОМОТ НА ПОСТПОРОДИЛНАТА ДИСГАЛАКЦИЈА КАЈ ФАРМСКИ ОДГЛЕДУВАНИТЕ МАТОРИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА2017
894. КАРДИОВАСКУЛАРEН МОРБИДИТЕТ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ2017
895. Брендирањето на работодавачот во функција на регрутацијата, изборот и задржувањето на кадрите2017
896. Улогата на младинската работа во подобрувањето на пристапот на младите со помалку можности до социјалните права2017
897. Фигурацијата во македонското сликарство од 1960 до 1990 година2017
898. Монетите и нивната циркулација на територијата на Р. Македонија во римскиот републикански период2017
899. Римско провинциско монетоковање во источна Македонија2017
900. Нереволуционерните методи на Македонската револуционерна организација (1893–1908)2017
901. Педагогот и вреднувањето на работата на наставниците во основното училиште2017
902. Улогата на организацискиот идентитет во промовирање на компаниите2017
903. Илустрација на циклусот Христови дела и поуки во фрескоансамблите на територијата на Република Македонија во Палеологовскиот период2017
904. Организациското учење и организацискиот развој2017
905. Развојот и влијанието на политиката на ЕУ кон ризиците и заканите врз безбедноста и одбранбената соработка со Република Македонија2017
906. Соработката меѓу полицијата и приватниот безбедносен сектор во функција на унапредувањето на безбедноста на Р. Македонија2017
907. Предизвици за човековата безбедност во Република Македонија низ призмата на социоекономската компонента2017
908. Оптовареноста на учениците во основното образование2017
909. Улогата на меѓународните организации во промена на режими - случајот Либија2017
910. Примена на облачиња и пресметување со магла2017
911. Програмската поставеност и реализацијата на екскурзиите во основното училиште2017
912. Професионалната етика во функција на градење на организациската култура во основните училишта2017
913. Организација на образовно-еколошки активности на локално ниво2017
914. Менаџирање на воспитно-образовните активности со употреба на ИКТ во предучилишните установи2017
915. Систем за одговарање прашања со повеќекратен избор за тест-колекции на македонски и англиски јазик2017
916. Пребарување на медицински документи со мултимодални податоци2017
917. Паралелизациjа на алгоритми за предобработка и класификациjа на податоци2017
918. Препознавање на растителни видови преку обработка на слика и машинско учење2017
919. Податочно воден пристап за подобрување на решениjата каj хардверските кола и системи2017
920. Моделирање на паметни енергетски мрежи2017
921. Дидактички аспекти за развој на едукативни содржини со користење на ИКТ2017
922. Лесна криптографија од перспектива на теоријата на квазигрупи2017
923. Колаборативен здравствен информационен систем базиран на нови технологии2017
924. Применлив модел за електронско гласање кај клиентски уреди со ограничени карактеристики2017
925. Полифонијата во делата на македонските композитори создадени во периодот 1960 - 1980 година2017
926. Синтеза-структура-својства-примена на TiO2 превлека како фотокатализатор во градежни материјали2017
927. Компаративна анализа на платната инфраструктура во Европската Унија и платната инфраструктура на Република Македонија2017
928. Оптимален модел за водење на монетарна политика во мала и отворена економија2017
929. Quality of cloud orchestrated services in 5G mobile networks2017
930. Управување со патната инфраструктура и нејзино влијание врз економскиот развој на Република Македонија2017
931. Економските ефекти на различните видови меѓународни текови на капитал со посебен осврт на Република Македонија2017
932. Проблеми и предизвици во системот на финансирање на здравственото осигурување, со особен осврт на Република Македонија2017
933. Кредитен ризик и управување со кредитен ризик во земјите на транзиција, со посебен осврт на Република Македонија2017
934. Примена на природни сорбенти и наноматеријали за отстранување на тешките метали дистрибуирани во системот подземни води на микролокалитетот Дрисла2017
935. Промотивни стратегии на социјалните медиуми во насока на ефективен маркетинг кај малите и средни претпријатија2017
936. Влијанието на фискалната политика врз развојот на малите и средните претпријатија – случајот на Република Македонија2017
937. Перспективи на хипотекарното кредитирање после глобалната финансиска криза2017
938. Трансформацијата на глобалната финансиска криза (2008-2010) во глобална должничка криза (2011-)2017
939. Оценување на фискалната одржливост на Република Македонија – стохастички пристап2017
940. Емпириски анализи за финансиската стабилност за земјите на Централна и на Југоисточна Европа2017
941. Стратешки пристап кон локалниот економски развој - случајот на општина Ресен2017
942. Ефектите на глобалната финансиска криза врз управувањето со комерцијалните банки – со посебен осврт врз управувањето со кредитниот ризик2017
943. Фактори на окружувањето и нивното влијание на перформансите на мултинационалните компании, како основа за унапредување на деловната клима во Р. Македонија2017
944. Влијанието на интерните цени врз успешноста на центрите на одговорност во мултинационалните претпријатија2017
945. Маркетинг-стратегии за настап на македонските вина на пазарот во Европската Унија2017
946. Влијанието на американските нафтени компании во постигнувањето на енергетската безбедност низ призмата на Првата и Втората заливска војна2017
947. Координацијата како менаџерска функција во средното образование на Р. Македонија за ефикасно образование2017
948. Развој и имплементација на систем за управување со животната средина во одбранбениот сектор2017
949. Примена на методот на оптимални текови на моќност за ефикасно искористување на ресурсите за регулација при регионално балансирање2017
950. Проектирање и практична реализација на RISC-базирана мемориско-центрична процесорска архитектура и нејзина примена2017
951. Апликабилност на антимилериановиот хормон како маркер во дијагнозата на полицистичниот оваријален синдром и неговата асоцијација со индексите на инсулинска резистенција2017
952. Квалитет на живот кај пациентите на хемодијализа2017
953. Тропонин ‒ ран биомаркер за утврдување на исхемично оштетување на миокардот по педијатриска кардиохируршка интервенција2017
954. Влијанието на изложеност на анестетичкиот гас диазотен оксид на здравјето на медицинскиот персонал во операциона сала2017
955. Улогата на адипонектинот, лептинот и резистинот кај жени со полицистичен овариjaлен синдром и нивната корелација со инсулинската резистенција2017
956. Евалуација на ефект на хипертоничен натриум хлорид врз мозочна оксигенација и врз мозочна релаксација при краниотомии2017
957. Концепт на откривање сентинелен лимфен јазол со радиоколoид обележан со 99mTc кај карцином на дојка, малиген меланом и колоректален карцином - воведување и стандардизација на методот2017
958. Ефект од неинвазивна позитивно притисочна вентилација кај пациенти со респираторна инсуфициенција како последица на акутна егзацербација на хронична опструктивна белодробна болест2017
959. Експресија на CD133 и CD44 како стем-клетка маркери кај колоректален карцином2017
960. Морфометриски карактеристики на аневризмите како предикторни фактори за нивна руптура2017
961. Нискомолекуларен хепарин со или без аспирин во превенција на матернални и перинатални компликации кај ризична бременост2017
962. Лумбална спинална стеноза - споредба меѓу наодот на магнетна резонанца и степенот на онеспособеност кај пациентите2017
963. Корелација помеѓу ризик скоровите за улцерација на стопало и дијабетичната бубрежна болест кај лица со diabetes mellitus тип 22017
964. Дијагноза и прогноза на коронарна артериска болест кај асимптоматски пациенти со умерен и висок кардиоваскуларен ризик: улога на биомаркери и техники на миокардна визуелизација2017
965. Улога на подоцитните протеини - нефрин и подокаликсин во рана дијагноза на секундарни нефропатии2017
966. Елективна конформална радиотерапијa надополнета со сегментни полиња наспроти конформална радиотерапија со тангенцијални полиња кај пациенти со рак на дојка2017
967. Асоцијација помеѓу вирусните онкопротеини Е6 и Е7, бактериската вагиноза и сквамозните интраепителни лезии и сквамозниот инвазивен карцином на грлото на матката2017
968. Влијанието на урсодеоксихолната киселина на функционална реставрација на црниот дроб кај пациенти со опструктивна жолтица по ендоскопски третман2017
969. Проценка на влијанието на ин витро фертилизацијата во настанувањето на прематурната ретинопатија (РОП)2017
970. Интравитреален антиангиоген третман на макуларен едем заради ретинални венски оклузии2017
971. Влијание на стандардната aнтивируснa терапија во комбинација со atorvastatin 20 mg врз стабилниот вирусолошки одговор и метаболичките aлтерации кај пациенти со хроничен хепатитис C2017
972. Минимално инвазивен третман на платотибијални скршеници со контралатерална елевација – споредба со стандардна хируршка техника2017
973. Евалуација на eлектролитниот, ацидо-базниот и коагулациониот статус при трансуретрална ресекција на простата2017
974. Процена на ефикасноста на два периоперативни антибиотски профилактички режими со цефуроксим и цефтриаксон во превенција на постоперативни инфекции кај возрасни пациенти во неврохирургија2017
975. Влијание на резидуалниот сноп од скинатиот преден вкрстен лигамент и на плазма препаратот богат со фактори на раст врз зараснувањето на графтот по извршено хируршко појачување на преден вкрстен лигамент на колено2017
976. Експресија на стромални маркери и андроген рецептор кај бенигна простатична хиперплазија и простатичен карцином2017
977. Kарактерот и темпераментот како предиктивни фактори за појавата и за исходот на третманот на униполарно депресивно растројство2017
978. Ехокардиографски и клинички карактеристики на дијабетичната кардиомиопатија2017
979. Евалуација на когнитивните функции по разни видови анестезија2017
980. Компаративна студија за аплицирање на полипропиленска монофиламентна тешка мрежичка, полипропиленска монофиламентна лесна мрежичка и монофиламентна самофиксирачка мрежичка кај пациенти со ингвинална кила оперирани по методата на Lichtenstein2017
981. Современ пристап во третманот на ургентниот гастродуоденален улкус2017
982. Неинвазивни методи за пренатално одредување на фетална зрелост2017
983. Пациент-контролирана аналгезија со ремифентанил за безболно породување: ефикасност и ефекти врз мајката и детето2017
984. Ефектoт од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби2017
985. Проценка на велофарингеалниот сфинктер и неговата улога во говорот кај пациентите со расцепи на усни и непце2017
986. Регенеративна пародонтална терапија со примена на биоматеријали: Bio-Oss® и Emdogain® - компаративна клиничка студија2017
987. Детекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните преканцерозни лезии2017
988. Третман на ортодонтските неправилности со два вида на адхезиви2017
989. Дијагностичко-прогностички можности на ортопантомограмот во детерминирање на положбата на импактираните максиларни канини2017
990. Индивидуално дизајнирани ноќни протези при естетско-функционална рехабилитација на пациенти со бруксизам2017
991. Antimicrobial efficacy of Еrbium laser in endodontic treatment of infected root canals2017
992. Развој на липозомски формулации на кетоконазолот2017
993. Валоризација на полимерите како секундарна суровина2017
994. Еколошки памучни биоактивни материјали на база на хитозан2017
995. Хибридни еластомерни нанокомпозити: добивање и својства2017
996. Примена на нанокомпозити од полианилин (PANI) со графен и повеќеслојни јаглеродни наноцевки (MWCNT) во сензори за детектирање на pH вредност на течна средина2017
997. Процесот на конвергенција кон Европската Монетарна Унија и улогата на монетарната политика – случајот на Македонија2017
998. Ефектите од спојувањата и преземањата врз перформансите на банките: случајот на Република Македонија2017
999. Мерење на динамиката на демографските промени и нивните импликации врз одржувањето на економската и социјалната сигурност во Република Македонија: трендови и проекции2017
1000. Влијанието на финансиските пазари врз развојот на малите и средни претпријатија (МСП) како чинители на економскиот развој. Осврт врз случајот на Република Македонија2017
1001. Странските директни инвестиции и социо-економски развој во Република Македонија: со посебен осврт на инвестициите од Република Турција2017
1002. Јавните расходи и нивната функција за поддршка на развојот на децата во Република Македонија2017
1003. Професионалниот развој на наставниците во високото образование2017
1004. Менаџирање на климата и културата како фактор на ефикасност во детските градинки2017
1005. Образовната функција и организациската поставеност на отворените граѓански универзитети за доживотно учење во Република Македонија2017
1006. Интерактивно поучување во рана училишна возраст2016
1007. ВЛИЈАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЈА ВРЗ ПОЈАВАТА НА АСТМА И ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ КАЈ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАБОТНИЦИ2016
1008. Вреднување на исполнувањето на работните должности на наставниците од аспект на надлежностите на државниот просветен инспекторат2016
1009. Бизнис комуникација и менаџмент во мултикултурна компанија2016
1010. Обезбедување квалитет во работата преку мотивација и ефикасна комуникација2016
1011. Информациите и информирањето како услов за ефикасно планирање во безбедносниот сектор на Република Македонија2016
1012. Човечките ресурски и менаџирање со стресот во организациите2016
1013. Поврзаноста меѓу работната ангажираност и квалитетот на живот на корисниците на станбените единици за живеење со поддршка2016
1014. Модели на одлучување и нивна примена во полицијата на Република Македонија2016
1015. Националната безбедносна политика на САД и карактеристиките на воените интервенции на Блискиот Исток по 11 септември2016
1016. Планирањето во функција на ефикасен полициски систем во Република Македонија2016
1017. Келтското културно наследство и неговото влијание врз Република Ирска како кодерна европска држава2016
1018. Религиската толеранција како предуслов за влез на Република Македонија во Европската Унија2016
1019. Проблеми во процесирање и интегрирање на сензорните дразби кај децата со аутизам2016
1020. Глобализацијата и улогата на христијанството во современите европски општества2016
1021. Разлики во депресивност, социјална поддршка и локус на контрола меѓу мајки на деца со и без аутизам и со други развојни нарушувања2016
1022. Улогата на приватните воени компании во остварување на безбедносни и воени интереси2016
1023. Процесот на планирање и спроведување на специјалните операции во функција на осигурување на безбедноста на Република Македонија2016
1024. Компаративна анализа на социоекономски, клинички, саливарни биохемиски и микробиолошки маркери и нивниот дијагностички потенцијал кај кариес резистентни и кариес активни училишни деца (докторска дисертација)2016
1025. Карактеристики на мировните операции на Обединетите нации, искуства и перспективи2016
1026. Комуникација и координација и нивна примена во работата на безбедносниот сектор на Република Македонија2016
1027. Парламентарна контрола на безбедносниот сектор во државите од западен Балкан2016
1028. Учебниците за почетно читање и пишување за ученици со лесна интелектуална попреченост вклучени во инклузивното образование2016
1029. Тешкотии во читањето кај ученици од второ и трето одделение во редовните училишта2016
1030. Анализа на климатските промени како безбедносен проблем низ призма на стратегијата за адаптација на Република Македонија2016
1031. Менаџирањето во НУ Завод и Музеј - Битола и соработката со локалната самоуправа2016
1032. Справување со нелегална трговија на извори на јонизирачко зрачење во Република Македонија2016
1033. Вистината како филозофска категорија во аналитичката традиција: онтолошки, епистемолошки и логичко-семантички аспекти2016
1034. Прагматичките теории во интерпретацијата на директните и индиректните говорни чинови во македонскиот јазик: примена врз примери од драмскиот дискурс2016
1035. Форми и методи на манифестација на ненасилниот цивилен отпор во функција на заштита на демократските вредности на граѓаните2016
1036. Обуките на човечките ресурси во компаниите во функција на раст и развој2016
1037. Естетика на секојдневниот живот2016
1038. Контрола на безбедносно-разузнавачките служби на Република Македонија2016
1039. Улогата на хипотезите во научното истражување2016
1040. Улогата на мотивацијата за работа врз перформансите на вработените2016
1041. Мотивација на вработените во телекомуникацискиот сектор2016
1042. Европските стандарди и одговорноста за клевета и навреда во Република Македонија2016
1043. Долгорочната невработеност во Европската Унија и во Република Македонија2016
1044. Политики за намалување на невработеноста во Европската Унија и во Република Македонија2016
1045. Третман на жаречкиот орален синдром со топикална употреба на клоназепам (магистерски труд).2016
1046. Асоцијација помеѓу психосоцијалниот стрес, стрес редукционите методи и пародонталниот статус (магистерски труд)2016
1047. Лабијална френектомија изведена со примена на конвенционална хирургија и диоден ласер: компаративна студија (магистерски труд)2016
1048. Ефикасност на антисептиците во деконтаминација на четките за заби (магистерски труд).2016
1049. Клинички и микробиолошки ефекти на Fidelis III Nd: ласерот при третман на пародонталната болест (магистерски труд)2016
1050. Улогата на оклузалната траума врз пародонталното здравје (магистерски труд2016
1051. Орален статус кај деца на школска возраст од рурална област на Република Македонија (магистерски труд)2016
1052. Дејството на надворешните и внатерешните фактори врз некариозните лезии (магистерски труд)2016
1053. Прецизност на методите за одредување на работната должина во ендодонцијата (магистерски труд).2016
1054. Параметри за одредување неуспех и причини за демонтирање на денталните мостови во период од 2 години по нивното цементирање (магистерски труд).2016
1055. Квалитет на живот кај деца со буксизам третирани со ортодонтски помагала (магистерски труд).2016
1056. Анализа на одредени ризик фактори за фрактура на керамиката кај металкерамичките надоместоци (магистерски труд).2016
1057. Влијанието на плунката на застапеноста на денталниот кариес (магистерски труд)2016
1058. Влијанието на плунката на застапеноста на денталниот кариес (магистерски труд)2016
1059. Процена на микропропустливоста кај препарација Класа V со примена на различни реставративни материјали (магистерски труд)2016
1060. Банкирање на матичните клетки од забната пулпа–ниво на информираност и едуцираност на родителите и стоматолозите2016
1061. Компарација на својствата на различни типови светлосно - полимеризирачки ортодонтски атхезиви (In-vitro студија) (магистерски труд)2016
1062. Инкорпорирање на различни типови нанопартикли во конвенционални глас–јономер цементи (магистерски труд)2016
1063. Tипот на раст и морфолошките карактеристики на мандибуларната симфиза кај сагиталните ортодонтски неправилности ) (магистерски труд).2016
1064. Компаративна анализа на морфолошките варијации кај јувенилни и адолесценти со малоклузија III класа2016
1065. Компаративна анализа на морфолошките варијации кај јувенилни и адолесценти со малоклузија III класа2016
1066. Влијанието на вертикалните неправилности врз скелетните и мекоткивните кранифацијални структури2016
1067. Компаративна анализа на социоекономски, клинички, саливарни биохемиски и микробиолошки маркери и нивниот дијагностички потенцијал кај кариес резистентни и кариес активни училишни деца2016
1068. Социјални фактори – причина за прекин на бременост2016
1069. Билингвизмот и интеркултурниот дијалог во Република Македонија2016
1070. Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија и неговата улога во процесот на помирување во земјите на поранешна Југославија2016
1071. Проблемите и предизвиците во процесот на евроинтеграција на Република Албанија2016
1072. Етичкиот профил на социјалниот работник и современите трендови во социјалната работа2016
1073. Ефектите од примената на мултикултурните програми врз соживотот во општина Кичево2016
1074. Обуките во функција на развој на човечките ресурси во училиштата од основното образование2016
1075. Доцноантичкиот кастел Градиште кај с. Дебреште2016
1076. Антропометриски карактеристики кај децата од основните училишта2016
1077. Велика Британија и македонското прашање 1878–1912 година2016
1078. Компаративна анализа на пишувањата на „Њујорк тајмс“ и на „Нова Македонија“ за клучните настани во Студената војна (1945–1990)2016
1079. Развојот на посебното основно образование преку содржините на наставните програми во посебните основни училишта за ученици со интелектуална попреченост во Република Македонија2016
1080. Задоволството од работа и емоционалната интелигенција на просветните работници2016
1081. Улогата на Обединетите нации во превенцијата на конфликти преку процесот на разоружување2016
1082. Организациско однесување и перформанса на медиумските работници во услови на глобализација2016
1083. Алекситимија, експланаторен стил и дисфункционални стратегии на справување co стрес кај кардиохируршки пациенти со и без коронарно заболување2016
1084. Функционална поврзаност на институциите: Дирекцијата за заштита и спасување и центарот за управување со кризи2016
1085. Концептите за мирот и за војната кај децата во периодот на основното образование2016
1086. Имплементација на современите безбедносни системи и процедури вo развојот на обезбедувањето на објектите од витален интерес за Република Македонија2016
1087. Придонесот на тимската работа за квалитетот на наставата во училиштата2016
1088. Организациска култура и задоволство од работа во компанија со странски директни инвестиции2016
1089. Политиката на условување и нејзината примена во пристапот до социјалните трансфери во Република Македонија2016
1090. Linked Data Application Development Methodology2016
1091. Воспоставување на институционална соработка за примената на ИПА 2 компонента во доменот на прекуграничната соработка2016
1092. Структурата на моќта во Битола – примена на Хантеровиот репутациски модел2016
1093. Организација на систем за заштита и спасување од употреба на хемиско и биолошко оружје во Република Македонија2016
1094. Безбедноста низ призмата на климатските промени: геостратегиски и геополитички аспекти2016
1095. The position of refugees in the countries of the Western Balkans and the case of refugees from Syria2016
1096. Двојната природа на јазикот: сфаќањата за јазикот кај англиските емпиристи (16 - 18 век)2016
1097. Кариерниот развој во организациите - родови аспекти2016
1098. Менаџирањето во народниот театар - Битола и соработката со локалната самоуправа2016
1099. Шопенхауеровата критика на Кант2016
1100. Лидерство и корпоративно управување во банкарскиот сектор2016
1101. Влијанието на лидерот врз мотивацијата на вработените во меѓународните компании2016
1102. Михаил Горбачов и процесот на распаѓање на СССР2016
1103. Примена на концептот „Од социјална заштита кон пазар на труд“ (Welfare to work) на локално ниво: состојби и предизвици во општина Сарај2016
1104. Менаџментот на човечки ресурси и реформите во Македонската радио телевизија2016
1105. Панентеистичко објаснување на природата во филозофијата на Ериугена2016
1106. Менаџирањето со човечки ресурси и кариерниот развој на софтвер инженерите од организациите од ИТ секторот2016
1107. Импорт и влијанија во занаетчиството по долината на Вардар во антиката од VI до I век пред Христа2016
1108. Претприемништво и дигитален маркетинг2016
1109. Имплементација на формативното оценување на постигањата на учениците вo основното училиште2016
1110. Иднината на системот за глобално позиционирање, неговата улога вo воените мисии и националната безбедносна инфраструктура2016
1111. Третманот на говорниот развој и комуникациските вештини кај децата од предучилишна и рана училишна возраст2016
1112. ВМРО 1924–19252016
1113. Концептуална и каузална детерминираност на хоризонталната нееднаквост и конфликтите2016
1114. Улогата на мировното новинарство во претставувањето на активностите на меѓународните актери во Република Македонија во 2001 година2016
1115. Деловната комуникација помеѓу помеѓу воспитувачите во детските градинки2016
1116. Глазирана керамика од Скопско Кале2016
1117. Организација и реализација на примената на театарот и филмот во наставата по македонски јазик и литература2016
1118. Митските аспекти во светската и македонската современа уметност2016
1119. Ефикасноста на вештините на преговарање во спротивставување на современиот тероризам2016
1120. Односот на националната и колективната безбедност низ призмата на развојот на армијата на Република Македонија2016
1121. Јазичните способности на учениците во училиштата со настава на англиски јазик2016
1122. Неформалното учење и професионалниот развој на стручните соработници2016
1123. Ликовната критика и некои форми на уметничка инсталација 2002–20122016
1124. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА И РАКОВОДЕЊЕ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА - СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ - МСУ СКОПЈЕ2016
1125. Организација и реализација на екстерното тестирање – предизвици и проблеми2016
1126. Историското образование во Република Македонија (1945–1991)2016
1127. Вреднување на постигањата на учениците во основното образование2016
1128. Менаџирање на родителските состаноци во основното училиште2016
1129. Методологиjа за развоj на апликации базирани на поврзани податоци2016
1130. Развој, имплементација и евалуација на напредни образовни технологии во воено образование и обука2016
1131. Институционални аспекти на планирањето на локалниот економски развој2016
1132. Управување со ликвидносниот и кредитниот ризик на банките во услови на банкарска криза2016
1133. Макроекономските предизвици од електронските пари и електронското банкарство2016
1134. Стратешки партнерства помеѓу конкуренти и нивното влијание врз структурата на индустријата, со посебен осврт на челичната индустрија и рударството во Република Македонија2016
1135. Глобализација vs. локализација - перспективата а економскиот развој на Република Македонија2016
1136. Улогата на владините политики во промоција и поттикнување на инвестициите во глобалната економија2016
1137. Карактеристики на тековните трансфери и одржливост на платно-билансната рамнотежа, со посебен осврт на Република Македонија2016
1138. Теориски основи и компаративна анализа на кредитните политики на европскиот континентален и американскиот банкарски систем во однос на кредитните политики на македонскиот банкарски систем2016
1139. Секјуритизацијата како извор на средства при стечај или ликвидација на банка2016
1140. Компаративна анализа на морфолошките варијации кај јувенили и адолесценти со малоклузија III класа2016
1141. Влијанието на инструментите на централната банка врз финансиската стабилност2016
1142. Реафирмација на регионалниот економски развој: современи трендови за подобрување на ефикасноста на стратегиите и политиките2016
1143. Ефективностa на корпоративното управување во Република Македонија2016
1144. Културните и психолошки аспекти при изборот и купувањето на брендовите на модна облека со посебен осврт на состојбите во Република Македонија2016
1145. Стратегиски развој на вработените како средство за унапредување на конкурентноста на организациите2016
1146. Примена на сценарио планирање во турбулентно окружување2016
1147. Менаџирање на наставниот процес со примена на интернет2016
1148. Анализа на степенот на имплементација на стратегијата за заштита и спасување во Република Македонија2016
1149. Одговорите на менаџментот на предизвиците во е-трговијата во Република Македонија: случај на сајт за групно купување преку дневни зделки – grouper.mk2016
1150. Мапи на радио опкружување и нивен придонес во управување со радио ресурси во идните безжични комуникациски технологии2016
1151. Механизми за квалитет на сервисот и вертикален multi-homing за 5g мобилни и безжични мрежи2016
1152. Аспекти на просторен диверзитет за контролата на пристап кон медиум во когнитивни радио системи2016
1153. Улогата на целниот централен венски притисок (ЦВП) врз раната функција на графтот кај бубрежна трансплантација од жив донор2016
1154. Влијанието на полиморфизмите на гените вклучени во фолатниот метаболизам врз појавата на токсични ефекти од високи дози на метотрексат кај деца со акутна лимфобластна леукемија2016
1155. Прематурна ретинопатија: скрининг и современа терапија2016
1156. Лапароскопска наспроти отворена ингвинална херниопластика - инфламаторен одговор и ран клинички исход2016
1157. Markers for Prediction of Early Onset Neonatal Infection in Pregnancies with Prelabour Rupture of Membranes2016
1158. Компаративна студија за решавање на примарните антериорни хипоспадии по методите на Snodgrass и Mathieu2016
1159. Предиктивни фактори за рано откажување на артерио-венските фистули кај пациенти со хронична бубрежна болест со посебен осврт на неоинтималната венска хиперплазија2016
1160. Улогата на физикалната терапија и рехабилитација во лекувањето на пациентите со примарна остеопороза2016
1161. Оптимизација на дозирање на ванкомицин кај тешко болни пациенти со примена на фармакокинетски и фармакодинамски параметри2016
1162. Вариjации на инсулинемија и гликемија кај хируршки болни кои предоперативно примаат инфузија со амино киселини2016
1163. Компаративна студија на континуирана наспроти пациент-контролирана епидурална аналгезија за породување2016
1164. Биоресорптивни васкуларни скафолди во третман на пациенти со акутен коронарен синдром2016
1165. Влијание на депресивноста врз квалитетот на живот кај жени лекувани од рак на дојка2016
1166. Коронарна артериска болест и биолошки маркери на оксидативен стрес2016
1167. Споредба на магнетотерапија наспроти терапија со интерферентни струи кај пациенти со оперативно решена пертрохантерна фрактура на фемурот тип Kyle I, II2016
1168. Евалуација на акутните трауматските повреди на колениот зглоб со магнетна резонанца2016
1169. Компарација на клиничките ефекти при користење на разни методи на прескрипција на индивидуализиран дијализатен натриум кај болни на хронична хемодијализа2016
1170. Проценка на ризик од појава на преткоморна фибрилација кај пациенти со имплантиран траен електростимулатор на срцето2016
1171. Хомоцистеинот и неговата корелација со микроваскуларните и макроваскуларните компликации кај пациенти со дијабетес мелитус тип 22016
1172. Подготвеност за медицински одговор при масовни инциденти со хемиски, биолошки и радиолошки агенси. Претхоспитална и хоспитална подготвеност2016
1173. Корелација на класичните хистоморфолошки параметри со параметрите од молекуларната класификација на карцином на дојка2016
1174. Компаративна анализа на социоекономски, клинички и саливарни биохемиски и микробиолошки маркери и нивниот дијагностички потенцијал кај кариес резистентни и кариес активни училишни деца2016
1175. Проценка на ризик-фактори и степен на дентални ерозии, проследени со евалуација на протективниот ефект на препарати со флуориди врз емајл и дентин од хемиски и хистопатолошки аспект (in vitro)2016
1176. Холистички пристап во развојот и унапредувањето на јазичната писменост во основното образование2016
1177. Младинската работа во Република Македонија2016
1178. Слободните активности на учениците од средното образование2016
1179. Системска поставеност и имплементација на стандардите за рано учење и развој во Република Македонија2016
1180. Лидерството во функција на успешно раководење со основните училишта2016
1181. ГЛАГОЛСКИТЕ ВРЕМИЊА ПРЕТЕРИТУМ И ПЕРФЕКТ ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК И НИВНИТЕ МАКЕДОНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ2016
1182. Педагошкото посредување како комуникациски концепт2016
1183. Местото и улогата на Методија Шаторов-Шарло во Македонското Национално-Ослободително Движење2016
1184. Навлегување на италијанскиот капитал и неговата улога во Албанија од 1935 до 1939 година2016
1185. Менаџирањето во основното образование и развој на училишна клима без конфликти2016
1186. Развивање на нов педагошки концепт за безбедни средни училишта2016
1187. Монетите и нивната употреба во Горна Македонија од 6 до 3 век пред Христа2016
1188. Источната римска империја и големата преселба на народите (IV-VI век)2016
1189. Методи на учење и поучување во наставата по странски јазици2015
1190. Организацијата на Обединетите Нации и хуманитарните кризи: од превенција до интервенција2015
1191. Процената и управувањето со безбедносните ризици како основа за ефикасен кризен менаџмент во Република Македонија2015
1192. Човечките ресурси и нивната едукација за работа со ученици со посебни образовни потреби2015
1193. Дијагностика и третман на ученици со тешкотии во учењето2015
1194. Стрес, начини на справување и поддршка на родители на деца со аутистичен спектар на нарушување2015
1195. Имплементација на Националната рамка на квалификации како предуслов за влез на Република Македонија во Европската унија2015
1196. Стрес, начини на справување и поддршка на родители на деца со аутистичен спектар на нарушување2015
1197. Имплементација на ASQ-3/ Етапен развоен прашалник во Република Македонија2015
1198. Менаџмент на човечки ресурси во обезбедување на социјални услуги на локално ниво2015
1199. Менаџирање на човечките ресурси и развој на вработените во основното образование2015
1200. Рецепцијата на музичкото дело во естетичките теории на дваесеттиот век2015
1201. Психосоцијалната клима на работа и професионалниот стрес на вработените во јавниот и приватниот сектор2015
1202. Метафизичките претпоставки на познанието и теоријата на јазикот во филозофиите на Мартин Хајдегер и Лудвиг Витгенштајн2015
1203. Static analysis of concrete dams by modeling of the structural joints2015
1204. Епидемиолошки, клинички, бактериски и хистопатолошки профил на дентогени инфекции кај деца на млечни и трајни заби (докторска дисертација)2015
1205. Форензичка ДНК анализа на забите (докторска дисертација)2015
1206. Евалуација на врската помеѓу цирконијата и порцеланските маси за фасетирање (докторска дисертација)2015
1207. Процена на вредностите на CAD/CAM системот во однос со конвенционално изработените парцијални скелетирани протези (докторска дисертација)2015
1208. Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на видот на препарација на забот во корелација со ferrule effect (докторска дисертација)2015
1209. Влијание на третите молари врз збиеноста на мандибуларниот дентален лак (докторска дисертација)2015
1210. Компаративна студија помеѓу оралното здравје и природно флуорираните води за пиење во одредени региони на РМ2015
1211. Прогностичка сигнификантност на DNA метипацијата и нивото на тумор – супресивна miRNA кај оралнит карцином (докторска дисертација)2015
1212. Застапеност на хиподонција кај популацијата во Република Македонија (докторска дисертација)2015
1213. Терапевтска ефикасност на PerioChip хлорхексидин глуконат врз пародонталанта болест (докторска дисертација)2015
1214. Влијание на коскените маркери во проценка на минерализација на орално – хируршки коскени дефекти кај пациенти со Diabetes mellitus (докторска дисертација)2015
1215. Организираност на резервните офицери на Република Македонија во функција на безбедноста и мирот во Евроатлантскиот регион2015
1216. Естетиката и дискурсот на современата архитектура2015
1217. Природни сукцесии во шумите од Националниот парк „Маврово“2015
1218. Имплементација на ASQ-3/ етапен развоен прашалник во Република Македонија2015
1219. Проценка на самостојноста во изведувањето на секојдневните активности кај децата со хидроцефалус и децата со церебрална парализа2015
1220. Прекумерна телесна тежина кај ученици од училишна возраст на територија на град Скопје2015
1221. Разлики меѓу македонскиот знаковен јазик (МЗЈ) и албанскиот знаковен јазик (АЗЈ) според класификацијата на Вунт2015
1222. Сколиози кај деца на училишна возраст на територија на град Скопје2015
1223. Креирање на инклузивната култура во ООУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје2015
1224. Процена на ниво на дисграфија кај ученици со лесна интелектуална попреченост2015
1225. Можности за воспоставување независен механизам за контрола врз работата на полицијата во Република Македонија во функција на јакнење на јавната доверба2015
1226. Застапување и примена на меѓународните правни акти и меѓународните правни механизми во функција на мирот2015
1227. Определување на геодинамиката на Скопската Котлина врз основа на геодетски мерења2015
1228. Лидерството и менаџирањето со човечки ресурси во основното воспитание и образование2015
1229. Религиското образование во државните училишта во Европската Унија и Република Македонија2015
1230. Социолошки аспекти во системот на високото образование на ЕУ со посебен осврт на Германија2015
1231. Глобализацијата и јавноста: македонски контекст2015
1232. Јазикот во функција на општествена интеграција во Европската Унија2015
1233. Правото на приватен живот и правото на заштитата на личните податоци во Европската унија и Република Македонија: поврзани и автономни фундаментални права2015
1234. Резултати од примена на адин импланти кај парцијални и тотални беззаби вилици (магистерски труд).2015
1235. Состојбата на гингиво - пародонталното здравје кај средношколската популација (магистерски труд)2015
1236. Компаративна евалуација на ефектите од примена на мануелна и ултразвучна инструментација: студија in vitro (магистерски труд).2015
1237. Тераписки ефекти на субдоза doxycycline во третманот на пародонталната болест (магистерски труд).2015
1238. Орално-гастрична афекција со helicobacter pillory (магистерски труд).2015
1239. Промени на пародонтот кај лица заболени од хроничен автоимун Хашимотов тиреодитис (магистерски труд2015
1240. Компаративна евалуација на заздравувањето со примена на солкосерил при периостална сепарација (магистерски труд)2015
1241. Влијанието на различни видови површински третман врз атхезијата на глас фибер ендодонтски колчиња (магистерски труд)2015
1242. Влијанието на техниката на четкање врз орално хигиенскиот статус кај пациентите со фикснопротетички надоместоци (магистерски труд)2015
1243. Застапеност на протезен стоматит кај носители на мобилни протези (магистерски труд)2015
1244. Спектрофотометриска евалуација на бојата кај природните заби во однос на три клучеви за избор на боја и нивната грешка на покривање (магистерски труд)2015
1245. Компаративна студија за микропропустрливоста на три вида материјали употребени како залевачи на фисури (in vitro студија) (магистерски труд).2015
1246. Влијанието на фиксно протетските надоместоци врз пародонталното и денталното здравје (магистерски труд)2015
1247. Биокомпатибилност на естетски материјали за конзервативно полнење на кавитети –споредба помеѓу композити, компомери и гласјономерни цементи2015
1248. Улогата на плунката во детерминирањето на предиспозицијата кон денталниот кариес (магистерски труд).2015
1249. Психосоцијално влијание на малоклузиите кај адолесцентите во Македонија (магистерски труд)2015
1250. Клинички, биохемиски и микробиолошки испитувања во салива и плак кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати (магистерски труд).2015
1251. Застапеност на малоклузиите, функционални нарушувања и потребата од ортодонтски третман кај училишни деца на возраст од 8 до 18 години (магистерски труд).2015
1252. Влијание на коскените маркери во проценка на минерализација на орално – хируршки коскени дефекти кај пациенти со diabetes mellitus2015
1253. Терапевтска ефикасност на PerioChip хлорхексидин глуконат врз пародонталната болест2015
1254. Застапеност на хиподонција кај популацијата во Република Македонија2015
1255. Епидемиолошки, клинички, бактериски и хистопатолошки профил на дентогени инфекции кај деца на млечни и трајни заби2015
1256. Процена на вредностите на CAD/CAM системот во однос со конвенционално изработените парцијални скелетирани протези2015
1257. Процена на вредностите на CAD/CAM системот во однос со конвенционално изработените парцијални скелетирани протези2015
1258. Компаративна студија помеѓу оралното здравје и природно флуорираните води за пиење во одредени региони на РМ2015
1259. Прогностичка сигнификантност на DNA метипацијата и нивото на тумор – супресивна miRNA кај оралнит карцином2015
1260. Евалуација на врската помеѓу цирконијата и порцеланските маси за фасетирање2015
1261. Влијание на третите молари врз збиеноста на мандибуларниот дентален лак2015
1262. Менаџирањето на националните музеи во Република Македонија во процесот на трансформација од традиционални во одржливи организации2015
1263. Системот на малолетничка правда и ефектите во заштитата на правата на децата во Република Македонија2015
1264. Организациски аспекти на администрацијата во банкарскиот сектор2015
1265. Тим лидерот и неговата улога во остварувањето на целите на организацијата2015
1266. Антропологија на сексуалноста: родовост и промена на биолошкиот пол во ромската заедница во Скопје2015
1267. Основното образование за ученици со посебни образовни потреби во Република Македонија и Република Турција2015
1268. Ефектите од вонинституционалната заштита на деца со умерена и тешка интелектуална попреченост во Република Македонија2015
1269. Организациска култура, работни перформански и задоволство од работата2015
1270. Обуките во функција на развој на вработените во организации од јавен и приватен сектор2015
1271. Положбата на жените и можностите за професионален развој во полициските структури2015
1272. Кадровското екипирање и мерките за безбедност и здравје при работа2015
1273. Организациската поставеност и пристапот кон човечките ресурски во јавните претпријатија2015
1274. Вработеноста и менаџментот на човечки ресурски во услови на смалена економска активност2015
1275. Населувањето на Македонците бегалци од Егејска Македонија во НР Македонија (1945–1955), со посебен осврт на Штип и штипско2015
1276. Обука и усовршување на воениот и цивилниот персонал во системот за одбрана на Република Македонија2015
1277. Реформските приоритети во безбедносниот сектор на Република Македонија2015
1278. Стратегиско безбедносни придобивки од воведувањето на биометриски лични документи во Република Македонија2015
1279. Улогата на НАТО во менаџирањето на кризите: научени лекции од Западен Балкан2015
1280. Разузнавачките информации и нивното значење во спроведување на антитерористички мерки2015
1281. Употреба на беспилотни летала во изведување на воените разузнавачки операции2015
1282. Улогата на менаџерот и лидерот во управување со организациите2015
1283. Улогата на човечките ресурси кaкo деловен партнер во организациите2015
1284. Професионално согорување (burnout) кaj социјалните работници во тимовите за третман на наркозависници2015
1285. Корпоративна социјална одговорност од аспект нa развојот на локалните заедници во Република Македонија2015
1286. Развој на вонинституционални форми за заштита на децата без родители и родителска грижа2015
1287. Социјалните димензии на трудот во здравствената дејност: предизвици за достоинствена работа2015
1288. Корпоративна социјална одговорност од аспект на развојот на локалните заедници во Република Македонија2015
1289. Менаџмент на наградување и мотивација на вработените во организациите2015
1290. Емоционална интелигенција, перцепција на стрес и справување со стрес кај здравствени работници2015
1291. Стилови на одлучување и на раководење и димензии на личноста на директори на училишта и директори во банки2015
1292. Невротицизам, совесност, екстроверзија и стилови на справување кај пациенти со хипертензија, со и без коронарни заболувања2015
1293. Археологијата и археолошкото наследство во современите меѓународни односи. Теоретска и компаративна анализа со фокус на Македонија2015
1294. Локус на контрола, екстраверзија, психосоматика, анксиозност и агресивност кај студенти на општествени и на технички науки2015
1295. Мотивираноста за работа на кадрите во центрите за социјална работа2015
1296. Современ пристап во менаџирањето со човечките ресурси во јавната администрација2015
1297. Синдромот на професионално согорување во јавниот сектор2015
1298. Квалитетот на социјалните услуги за деца под старателство2015
1299. Разводот на брак и квалитетот на односите родител – дете2015
1300. Односот на традиционалниот мит со современиот митопоезис преку истражување на творештвото на Џ. Р. Р. Толкин2015
1301. Егзистенција и интуиција- Бергсоновото и Хајдегеровото поимање на човекот и времето2015
1302. Аспектите на надворешната политика во Договорот од Лисабон: Европа како актер на меѓународната сцена2015
1303. Идеите за постоењето и за бесмртноста на душата кај Св. Аврелиј Августин и кај Св. Тома Аквински2015
1304. Обука и развој на вработените во шпедициите во Република Македонија2015
1305. ИСПИТУВАЊЕ НА ПОВРЗАНОСТА МЕЃУ ОКСИДАТИВНИОТ СТРЕС И МАСТИТОТ КАЈ МЛЕЧНИ КРАВИ ВО РАНА ЛАКТАЦИЈА2015
1306. Мерки и стратегии во справување со сиромаштијата во Република Македонија на национално и локално ниво2015
1307. Менаџментот на човечки ресурси и развојот на кариерата кај наставници2015
1308. Влијанието на религискиот фундаментализам врз религиската толеранција во Република Македонија2015
1309. Управување со диверзитетот во меѓународните организации - со посебен осврт на Мировен корпус од САД во Република Македонија2015
1310. Женските морални искуства како основа на современите етички пристапи во траднционалната западна етика2015
1311. Стратегии за справување co стрес вo семејството како фактор за реализација на развојните задачи во периодот на адолесценција2015
1312. Обуката како дел од менаџментот на човечки ресурси во социјалната сфера2015
1313. Улогата на контролата во градењето на интегритетот на вработените во полицијата2015
1314. Улогата и значењето на човечките ресурси во ефикасноста и ефективноста на охридските културни настани2015
1315. Влијанието на концептот за ран детски развој врз системот на заштитата на децата во Република Македонија2015
1316. Менаџирање на професионалниот развој на наставниците во основното образование2015
1317. Советување за кариера во организациите и развојот на кариерата на вработените2015
1318. Ставовите на наставниците за интеграција на деца со социјален ризик2015
1319. Македонија и европската стратегија за безбедност: улогата на Македонија во безбедноста на Европската Унија2015
1320. Слабите држави и нивното влијание врз меѓународната безбедност2015
1321. Функцијата и значењето на задолжителните обуки на вработените во производните организации2015
1322. Документите на Европската Унија во контекст на европската историја2015
1323. Улогата на разузнавачките информации во сузбивање на трговија со луѓе2015
1324. Управувањето на односите со клиенти од аспект на човечкиот потенцијал2015
1325. Банкирање на матичните клетки од забната пулпа–ниво на информираност и едуцираност на родителите и стоматолозите2015
1326. Состојбите и предизвиците во современото живеење на старите лица од аспект на општествената грижа во Република Македонија2015
1327. Безбедност и здравје при работа на вработените на електроенергетските постројки2015
1328. Влијание на менаџирање на стресот врз квалитетниот животен стил кај невработените лица2015
1329. Системот на плаќање и наградување и влијанието на перформанските на човечките ресурси2015
1330. Бизнис тенденциите и човечките ресурси кај малите и средните претпријатија во Република Македонија2015
1331. Етичките основи на наставата2015
1332. Улогата на менаџментот во спречувањето на девијантните појави на младите на спортските натпревари2015
1333. Раното христијанство во доцноантичките провинции на територијата на Р. Македонија2015
1334. Финансирањето на глобалните терористички организации- значаен фактор за нивната ефикасност и функционирање2015
1335. Развој на претприемнички вештини преку активна настава2015
1336. Концептот на приватнaта безбедност низ призмата на јавното и приватно партнерство2015
1337. Органите на управување и раководење во основните училишта од аспект на современо менаџирање2015
1338. Заканите на сајбер-тероризмот врз глобалната безбедност во XXI-от век2015
1339. Македонското прашање од 1988 до 1995 година2015
1340. Образованието, духовноста и вредносните ориентации кај адолесцентите2015
1341. Раното железно време во Република Македонија2015
1342. Штипскиот регион во антиката2015
1343. Промоција и поддршка нa развојот на воспитната дејност на училиштата2015
1344. Современото основно образование и воспитание во функција на хуманизација на личноста на ученикот2015
1345. Педагогот и унапредувањето на воспитно-образовната работа во детската градинка2015
1346. Модернизациjaтa нa основното образование преку воведување нa современа образовна технологија2015
1347. Педагошките компетенции на наставниците по англиски јазик во иницијалното образование2015
1348. Имплементација на едукативниот софтвер за работа со деца со посебни образовни потреби во предучилишна и рана училишна возраст2015
1349. Рано изучување на англискиот јазик преку метод на игра2015
1350. Албанското движење 1878–19002015
1351. Development of methodology for establishing protection zones in the proximity of water reservoirs from erosion and sediment transport aspect2015
1352. Слободните ученички активности во деветгодишното основно образование2015
1353. МЕНАЏИРАЊЕ И РЕПУТАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ2015
1354. Еко аспекти во основното образование2015
1355. Менаџирање на средината за учење во основните училишта2015
1356. Програмска поставеност и реализација на содржините на работа на училишниот педагог2015
1357. Неуро-фази моделирање на адаптивен видеоконференциски систем за далечинско учење2015
1358. Воведување на е-бизнис за зголемување на конкурентноста на малите и средните претпријатија во Република Македонија2015
1359. Влијанието на царинската политика врз македонските надворешнотрговски перформанси2015
1360. Интерното известување во хотелската индустрија во Република Македонија2015
1361. Политиките на правда и внатрешни работи во контекст на јакнењето на безбедноста, правдата и слободното движење на луѓе низ внатрешниот пазар на ЕУ2015
1362. Фундаментални процеси на стратегискиот менаџмент на перформанси – современи предизвици и перспективи2015
1363. Компаративната студија помеѓу оралното здравје и природно флуорираните води за пиење во одредени региони на Република Македонија2015
1364. Координација на фискалната и монетарната политика во остварување на економска стабилизација2015
1365. Фискалната децентрализација и макроекономските перформанси во земјите од југоисточна Европа2015
1366. Прогностичка сигнификантност на DNA метилацијата и нивото на тумор-супресивни miRNA кај оралниот карцином2015
1367. Управување со квалитетот во одбраната на Република Македонија со „Шест сигма“- методологија2015
1368. Ширење на претприемничка култура во Република Македонија како значаен фактор за прилагодување на земјата кон европските стандарди2015
1369. Република Македонија во 2001 година низ призма на меѓуетничките односи2015
1370. Современото основно воспитание и образование во функција на хуманизацијата на личноста на ученикот2015
1371. Организациските промени кај МСП и нивните импликации врз вработеноста и конкурентската способност2015
1372. Технолошко унапредување и конкурентност на пропулзивните индустриски сектори во Република Македонија2015
1373. Е-бизнис системи за процесна организациска трансформација и конкурентност на претпријатијата2015
1374. Кластерите и кластерската политика во функција на регионалниот и локалниот економски развој на Република Македонија2015
1375. Вредноста на корпоративното управување и заканата за корпоративната репутација2015
1376. Моделирање на динамичките ефекти од промените на јавната потрошувачка и даноците врз економската активност2015
1377. Димензиите и карактеристиката на сивата економија во Република Македонија2015
1378. Директниот маркетинг и социјалните медиуми2015
1379. Формалните институции и економскиот раст – економска анализа на сопственичките права2015
1380. Слободните ученички активности од областа на спортот и афирмацијата на учениците и училиштето2015
1381. Промоција на програмите за поддршка на земјоделскиот сектор во Европската унија и во Република Македонија2015
1382. Иницијалното образование на наставниците во функција на воспитната работа во училиштето2015
1383. Промени и тенденции во современото училиште од аспект на реализација на воспитната функција2015
1384. Менаџирање со процедурите за успешна соработка помеѓу ЕВРОПОЛ и МВР на Република Македонија2015
1385. Модернизацијата на основното образование преку воведување на современа образовна технологија2015
1386. Јакнење на конкурентноста на македонската економија преку јакнење на индикаторите за конкурентност2015
1387. Менаџментот во функција на ефикасно и ефективно остварување на целите на бизнис-асоцијациите2015
1388. Маркетинг стратегии во процес на креирање на јавно мислење за климатски промени2015
1389. Модел на отворени иновации и размена на знаење на претпријатијата во Република Македонија – главни предизвици и фактори2015
1390. Планирање на локален економски развој - со посебен осврт на Општина Штип2015
1391. Меѓузависноста на буџетскиот дефицит, јавниот долг и фискалната одржливост2015
1392. Влијанието на иновациите врз развојот на малите претпријатија, со посебен осврт на состојбата во Република Македонија2015
1393. Управување со знаење и градење одржлива конкурентска предност на компаниите2015
1394. Организацијата и реализацијата на наставата по лектира во основното образование2015
1395. Геополитичките аспекти на односите на Русија и САД кон Народна Република Кина2015
1396. Соработката со семејствата – модел на педагошка комуникација2015
1397. Полиморфни димензии на наставата во природно-научно програмско подрачје2015
1398. Концепциска поставеност и тенденции во образованието на наставниците2015
1399. Форензичка ДНК анализа на забите2015
1400. Проценка на левокоморна дијастолна дисфункција и капацитет на физичко оптоварување кај пациенти со висок кардиоваскуларен ризик скор и сочувана систолна левокоморна функција2015
1401. Употреба на бензодијазепини кај пациенти на метадонски третман2015
1402. Валидноста на сентинелниот лимфен јазол кај пациенти со колоректален карцином изолиран со употреба на радиоактивен колоид на Tc99m2015
1403. Одредување на ензимска активност на тиопурин метилтрансфераза и концентрација на 6-тиогванин и 6-метил меркаптопурин кај пациенти со воспалителни цревни заболувања третирани со азатиоприн2015
1404. Влијание на социоемоционалното приврзување врз личноста и сликата за себе кај младите со анксиозни растројства2015
1405. Определување на механичките карактеристики на конструктивни хибридни плочести елементи од челик и стакло2015
1406. Евалуација на ефектот од тироидна супституциона терапија на левовентрикуларната систолна и дијастолна функција кај супклинички хипотироидизам2015
1407. Прогностички фактори кај миелодиспластични синдроми2015
1408. Анализа на митохондријална ДНК (мтДНК) од биолошки материјал во форензичките испитувања2015
1409. Магнетно-резонантна холангиопанкреатографија радиолошки метод во дијагностиката на болестите на панкреато-билијарниот систем2015
1410. Ефикасност на фракционен ласер во обновувањето на кожата2015
1411. Морфолошки карактеристики и клиничко значење на вертебробазиларниот систем2015
1412. Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на видот на препарација на забот во корелација со ferrule effect2015
1413. Застапеност на хиподонцијата кај популацијата во Република Македонија2015
1414. Интерната контрола во функција на подобрување на квалитетот во детските градинки2015
1415. Организација на здравственото воспитание и заштита во основното училиште2015
1416. Лидерството и раководењето со основните училишта на територија на град Скопје2015
1417. Карактерните квалитети, субјективната добросостојба и општата и социјалната самоефикаснот кај студенти2015
1418. Позитивно родителство – воспитен концепт во современото семејство2015
1419. Улогата на одбранбената дипломатија во остварувањето на националната безбедност на Република Македонија2015
1420. Концепти за безбедност на современите држави, со посебен осврт на Р. Македонија2015
1421. Поствизантиските претстави на страшниот суд на територијата на Република Македонија2015
1422. Имунохематолошка дијагностика и менаџмент на алосензибилизациите во тек на бременост кон антигените од Rh-крвногрупниот систем2015
1423. Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили (1878-1912)2015
1424. Стадиумите на развој на личноста во философијата на Сорен Киркегор2014
1425. Организационата култура во претпријатијата и нејзиното влијание врз деловните резултати2014
1426. Професионално согорување и задоволство од работата кај здравствените работници вработени во јавните здравствени установи2014
1427. Застапеност на менталните растројства кај учениците со интелектуална попреченост од посебните основни и средни училишта во Скопје2014
1428. Разлики меѓу македонскиот знаковен јазик и бугарскиот знаковен јазик2014
1429. Вработување на лицата со инвалидност со различна етничка и верска припадност во заштитните друштва2014
1430. Христијанските елементи во философијата на слободата на Николај Берѓаев2014
1431. Организација и функционирање на полицијата во државите од Западен Балкан2014
1432. Менаџирање на кризи предизвикани од терористички напади врз критичната инфраструктура2014
1433. Програма за сексуална едукација: влијание врз знаењата и ставовите на лицата со попреченост за сексуалноста2014
1434. Ривалитетот меѓу САД и ЕУ во однос на решавањето на ирачката криза во 2003 година2014
1435. Заканите на економскиот криминал врз економската безбедност на државите2014
1436. Филип V и македонскиот експанзионизам2014
1437. Лексиката во преводите од англиски на македонски јазик на научна и стручна литература од економско-финансиската област2014
1438. Компаративна нумеричка анализа на поставеноста на хиоидната коска кај индивидуи со нормална оклузија и кај индивидуи со малоклузија 2 класа и мандибуларна ретрогнатија (докторска дисертација)2014
1439. Евалуација на молекуларни маркери кај орален карцином (докторска дисертација)2014
1440. Влијание на различни материјали за пулпино прекривање врз хистопатолошкиот одговор на пулпата (докторска дисертација)2014
1441. Евалуација на каналната обтурација на коренските канали на забот со мирко – компјутер томографија (докторска дисертација)2014
1442. Корелација на хемиското и ласерското белење на забите низ призма на можното влијание врз естетскиот ефект, виталноста и улстраструктурата на забите2014
1443. Евалуација на јачината на керамичко – цементното поврзување кај целосно керамичките системи – студија IN VITRO (докторска дисертација)2014
1444. Влијаието на возраста врз скелетираните антеро – постериорни промени кај пациенти со малоклузија III класа при ортопедска максиларна протракција (докторска дисертација)2014
1445. Проценка на ризични фактори за кариес кај деца проследена преку програмата на кариограм моделот (докторска дисертација)2014
1446. Антибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVO (докторска дисертација)2014
1447. Анализа на современите теориско-концепциски пристапи во креирањето на безбедносната политика на Република Македонија2014
1448. Улогата на преведувачот во процесот на медијација на конфликти2014
1449. Специфичност во процесот на читање кај учениците со оштетен слух2014
1450. Разлики меѓу македонскиот знаковен јазик и српскиот знаковен јазик2014
1451. Агресивност и насилство кај адолесцентите во посебните и редовните средни училишта2014
1452. Улогата на логопедот во процесот на инклузија во установите за предучилишно воспитание во Косово2014
1453. Квалитетот на живеење на корисниците во специјалниот завод во Демир Капија по процесот деинституционализација2014
1454. Способностите на возрасните лица со умерена интелектуална попреченост за живеење во заедница2014
1455. Специфичности во речникот кај слушно оштетените ученици2014
1456. Социјална интеграција на лицата со инвалидност2014
1457. Способноста за самозастапување на лицата со интелектуална попреченост2014
1458. Визуелна перцепција кај децата со оштетен слух2014
1459. Социјална прифатеност од врсниците и училишните постигнувања на учениците со ADHD во основните училишта во општина Кочани2014
1460. Влијанието на малото и лесно оружје врз внатрешните вооружени конфликти и безбедносните импликации2014
1461. Организирањето како менаџерска функција на безбедносниот сектор со посебен осврт на военото образование и обука во Република Македонија2014
1462. Поставеноста и функционирање на управувањето и раководењето со полицијата на Република Македонија2014
1463. Улогата на разузнавањето во извршувањето на мировните операции2014
1464. Специфичноста на лидерството во полицијата и армијата на Република Македонија2014
1465. Кризен менаџмент во Република Македонија2014
1466. Поимот на левицата и десницата кај албанските политички партии во Македонија, Албанија и Косово од 1990 до 2010 година2014
1467. Социолошките аспекти на развојот на религискиот туризам во Република Македонија2014
1468. Европската регулатива во доменот на надворешната и безбедносна политика и нејзиното влијание врз интегративниот процес на земјите од западен Балкан2014
1469. Религиското образование во мултиетничките општества со осврт на македонското општество2014
1470. Етиологија и инциденца на зигоматични фрактури : 10 годишна ретроспективна анализа на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија во Скопје (магистерски труд)2014
1471. Предиктивна вредност на клиничките и параклиничките наоди за појава на компликации при екстракција на долните трети молари (магистерски труд)2014
1472. Евалуација на вредностите на стабилноста на ендоосеални импланти врз база на мерења со анализа на резонантната фрекфенција (магистерски труд)2014
1473. Ефектот на фотодезинфекцијата со помош на диоден ласер врз анаеробната микрофлора асоцирана со хронична пародонтална болест (магистерски труд)2014
1474. Влијание на мотивирачко интервју врз одржувањето на оралната хигиена кај пациенти со гингивална и пародонтална болест (магистерски труд)2014
1475. Квантитативни и квалитативни карактеристики на плунката кај пациенти по тотално протезирање (магистерски труд).2014
1476. Состојбата на хигиената во оралната празнина кај пациенти со фиксни и со мобилни протетски помагала (магистерски труд)2014
1477. Компаративна анализа на механичките особини на различните видови на колчиња (магистерски труд)2014
1478. Компаративна анализа на оралното здравје кај деца од урбана и рурална средина со и без ортодонтски аномалии2014
1479. Застапеност на денталниот кариес и можните ризик фактори кај децата во урбана и рурална средина во општина Тетово2014
1480. Евалуација на ефектите од додавање на антимикробни соединенија во средства за дефинитивно запечатување на коренските канали (магистерски труд).2014
1481. Економска евалуација на превентивните стоматолошки програми кај училишни деца (магистерски труд).2014
1482. Анализа на промените на емајлот при различни протоколи на белење на забите (магистерски труд).2014
1483. Анализа на дентални лакови во три етнички групи (магистерски труд).2014
1484. Социо-економските аспекти на глобализацијата (случајот Република Македонија)2014
1485. Влијанието на возраста врз скелетните антеро-постериорни промени кај пациенти со малоклузија III класа при ортопедска максиларна протракција2014
1486. Корелација на хемиското и ласерското белење на забите низ призма на можното влијание врз естетскиот ефект, виталноста и ултраструктурата на забите2014
1487. Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните импланти2014
1488. Евалуација на јачината на керамичко – цементното поврзување кај целосно керамичките системи – студија IN VITRO2014
1489. Евалуација на каналната обтурација на коренските канали на забот со микро-компјутер томографија2014
1490. Влијание на различни материјали за пулпино прекривање врз хистопатолошкиот одговор на пулпата2014
1491. Евалуација на молекуларни маркери кај орален карцином2014
1492. Планирање на човечки ресурси во локалната самоуправа со посебен осврт на волонтерството2014
1493. Влијанието на хроничните заболувања врз квалитетот на животот2014
1494. Дисфункционалноста на семејството, причина за појава на пореметено однесување кај адолесцентите2014
1495. Здружено војување и современи безбедносни закани во светот2014
1496. „Примена на векторските авторегресивни модели во макроекономското моделирање“2014
1497. Рана интервенција во ЕИНТ: Тактилно-кинестетичката стимулација и развојот кај недоносени со многу ниска родилна тежина2014
1498. Морфолошко-синтаксичката структура на исказот кај деца со развојна дисфазија2014
1499. Компаративна анализа на структурата на американскиот и македонскиот знаковен јазик2014
1500. Специфични проблеми во учењето кај учениците со интелектуална попреченост2014
1501. Улогата на организациската култура врз мотивацијата на вработените од граѓанскиот сектор2014
1502. Венецијанско и дубровничко трговско присуство во Македонија во текот на XIV век2014
1503. Европски политики на мали и средни претпријатија2014
1504. Менаџирање на учинокот на вработените во телекомуникацискиот сектор во Република Македонија2014
1505. Менаџмент со волонтери во Црвениот крст на Република Македонија2014
1506. Меѓучовечките односи во индустрискиот сектор и појавата на мобинг кај вработените2014
1507. Менаџмент и лидерство за успешна организација2014
1508. Потреба за самоактуализација и задоволство од работа на вработени во производна дејност2014
1509. Архитектурата и движниот инвентар на неолитските куќи во скопско2014
1510. Развој на архивското законодавство во Република Македонија (1951–2012)2014
1511. Самоубиствениот тероризам и неговата персонификација во новиот религиозен бран на тероризмот2014
1512. Парламентарна контрола и надзор над безбедносно - разузнавачката заедница во Република Македонија2014
1513. Организациската поставеност и раководењето вo контекст на обуките за претприемништво во средното образование2014
1514. Индивидуални фактори на ризик за извршување и доживување насилство во романтичните врски кај адолесцентите2014
1515. Педагошките аспекти на превенцијата на малолетничкото престапништво2014
1516. Семејно функционирање и однесување на родителите на деца со аутизам2014
1517. Раководење и развој на мултимедијалниот концепт во наставата2014
1518. Статусот на лицата со оштетен слух во општините Тетово и Гостивар2014
1519. Социјално прифаќање на лицата со интелектуална попреченост згрижени во станбени единици во општина Неготино2014
1520. Придонесот на детективските агенции во градењето на безбедносниот систем на Република Македонија2014
1521. Влијанието на политиката на НАТО за развој на одбранбените способности врз реформите во одбранбениот сектор: примерот на Република Македонија и Република Словенија2014
1522. Импликации врз тековите и трендовите на планирањето на буџетските трошоци за безбедноста и одбраната во услови на економска рецесија2014
1523. Посветеноста на вработените во социјалната администрација кaкo услов за поефективна социјална политика2014
1524. Менаџерскиот пристап кон различните категории на вработени во организациите2014
1525. Идентификација, трудова експлоатација и заштита на тргуваните лица во Република Македонија2014
1526. Човечките ресурси и нивната подготовка за менаџирање на бренд во фармацевтската индустрија2014
1527. Улогата на проектниот менаџмент во средните училишта2014
1528. Влијанието на родителските стилови врз однесувањето кај учениците во социјален ризик2014
1529. Социјалните услуги за реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе во Република Македонија2014
1530. Социјалните услуги за реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе во Република Македонија2014
1531. Влијанието на политиката за условени парични трансфери врз подобрувањето на социјалниот статус и социјалната вклученост на корисниците на социјалната помош2014
1532. Улогата на волонтерството во кариерниот развој на човечките ресурси во Република Македонија2014
1533. Задоволство од работа и мотивација за работа кај вработените во приватниот сектор2014
1534. Менаџмент нa време - фактор за ефикасност во менаџирањето2014
1535. Документарното и фантастичното во делата на Сијах Калем (турски сликар од XV век)2014
1536. Регрутирање и селектирање – фактори за успех во работата на организациите2014
1537. Анализа и вреднување на работата во организации од социјалната сфера2014
1538. Систем на работни вредности кај мажи и жени наставници, банкарски службеници и доктори по медицина2014
1539. Фактори за задоволство од романтичните врски кај адолесценти од различен пол2014
1540. Раслојувањето на населението во процесот на транзицијата2014
1541. Мотивација за учење математика и постигнување по математика кај осмоодделенците во Република Македонија2014
1542. Улогата на криминалистичко-разузнавачката анализа во борбата против организираниот финансиски криминал и перењето пари2014
1543. Евалуација на психосоцијални услуги на лица под ризик2014
1544. Водата како природен стратегиски ресурс и можен извор на конфликти2014
1545. Професионалната етика и општествената одговорност на вработените во јавната администрација2014
1546. Лидерските вештини и компетенции на директорот во приватните и државните средни училишта2014
1547. Новата генерација на глобалните безбедносни закани како предизвик на современите демократски држави2014
1548. Развој на претприемничките способности и менаџирање на процесите за нивно обликување2014
1549. Образовните ресурси и мотивацијата за работа на наставниците од основното образование2014
1550. Создавање на дигитални збирки од архивски материјал2014
1551. Ликовните претстави на античките геми и камеи од Република Македонија2014
1552. Есхатолошките теми во делата на Платон и Максим Исповедник2014
1553. Квалитет на односот лидер - следбеник и мотивација за работа во приватен и јавен сектор2014
1554. Предвидувањето и неговото значење за успешно планирање на безбедносниот сектор на Република Македонија2014
1555. Основните философски ставови во учењето на Ибн Араби2014
1556. Влијанието на социјалните вештини врз квалитетот на работа кај вработени во невладиниот сектор2014
1557. Организациска поставеност на центрите за социјална работа во Република Македонија и нивна функционалност2014
1558. Менаџирање и развој на човечки ресурси во медиумите во Република Македонија2014
1559. Влијанието на социјалниот статус на партнерите врз задоволството од бракот2014
1560. Тимското работење и менаџирањето со човечките ресурси во организациите2014
1561. Транзицијата во земјите на Источна Европа по падот на Берлинскиот ѕид2014
1562. Превентивни програми од ХИВ/СИДА и програми за намалување на штети од употреба на дрога во општина Штип2014
1563. Јавниот менаџмент и човечките ресурси во државната администрација во Република Македонија2014
1564. Вклученост на жените во претприемништвото и бизнис секторот2014
1565. Обука и развој на човечките ресурси за работење во мултинационалните корпорации2014
1566. Социјалната интеракција и комуникацијата меѓу вработените лица во производните и образовните работни организации2014
1567. Модели на волонтирање и нивна примена во Република Македонија2014
1568. Европски политики за поддршка на жени претприемачи2014
1569. Човечките ресурси – неопходен потенцијал за иновативност и претприемништво2014
1570. Менаџирање со конфликти во организациите и задоволство од работа2014
1571. Фактори за задоволство од романтичните врски кај адолесценти од различен пол2014
1572. „Млади англиски уметници“ во 9-тата деценија на XX век2014
1573. Обуките – фактор за професионален развој на вработените во Царинската управа на Република Македонија2014
1574. Слика за себе и вредносни ориентации кај студенти по ликовни уметности и природно-математички науки2014
1575. Влијанието на социо-економските фактори врз појавата на деликвентното однесување кај децата од основните училишта2014
1576. ТЕХНОЛОГИЈА НА ЧУВАЊЕ, ЗАГУБИ И ХЕМИСКИ ПРОМЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА ЧУВАЊЕТО НА БУЧИНСКАТА АРШЛАМА2014
1577. Поврзаност на субјективната добросостојба со временската перспектива и со смислата во животот кај студентки2014
1578. Работна оптовареност и задоволство од работа кај вработени во металопреработувачката индустрија2014
1579. Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца2014
1580. Индивидуални фактори на ризик за извршување и доживување насилство во романтичките врски кај адолесцентите2014
1581. Социјална интеграција на поранешно осудени лица2014
1582. Невработеноста и активните мерки за долгорочно невработени лица во Република Македонија и Република Србија2014
1583. Ризик фактори во семејство и трудова експлоатација на деца2014
1584. Поврзаност на осаменоста со полот, со социоемоционалното врзување за родителите и за врсниците и со родовиот идентитет кај адолесценти2014
1585. Психоанализата на Зигмунд Фројд и аналитичката психологија на Карл Густав Јунг за односот меѓу религијата и менталноста2014
1586. Психоанализата на Зигмунд Фројд и аналитичката психологија на Карл Густав Јунг за односот меѓу религијата и менталноста2014
1587. Предности и недостатоци од процесот на децентрализација и плурализација на социјалната заштита во општина Велес2014
1588. Перцепции на организациската култура во приватен и државен сектор на вработени со средно и високо образование2014
1589. Линеарните теории во филозофијата на историјата2014
1590. Социјална интеграција на признаен бегалец и лица под супсидијарна заштита2014
1591. Човечки ресурси во сферата на заштита на индустриската сопственост2014
1592. Перспективите и предизвиците на системот за заштита и спасување во Република Македонија2014
1593. Раноантички некрополи во Македонија (од VI век до I век п.н.е.)2014
1594. Коскени предмети за производство и обработка на текстил од Стоби2014
1595. Епистоларниот дискурс на Кикерон2014
1596. Стратегии за развој на етно-педагошката димензија нa наставата во основните училишта2014
1597. Анализа на стратегиските концепти на НАТО2014
1598. Средновековна христијанска материјална култура од Скопско2014
1599. Организација, раководење и управување со основното образование во Р.Македонија и Р.Турција2014
1600. Менаџирање на електронската педагошка евиденција во средните училишта2014
1601. Организација и финансирање на предучилишното воспитание и образование2014
1602. Причини за малолетнички криминал. Детерминанти на малолетничкиот криминал и неговата застапеност и состојба кај младите од 14-17 години во градот Скопје.2014
1603. Причини за малолетнички криминал. Детерминанти на малолетничкиот криминал и неговата застапеност и состојба кај младите од 14-17 години во градот Скопје.2014
1604. Меѓународните декларации за човековите права: специфики и разлики помеѓу Универзалната декларација за човекови права и декларацијата од Каиро2014
1605. Универзитетот и е-учење2014
1606. Уметноста на инсталацијата во Р. Турција од 1970 до 2000 година2014
1607. Одлучувањето во функција на развој на задолжителното образование2014
1608. Консензуалното одлучување во НАТО како механизам за обезбедување единство во Алијансата2014
1609. Соработката меѓу Република Македонија и НАТО во менаџирањето на глобалните безбедносни ризици2014
1610. Функцијата на директорот во креирање на ефективна училишна организација2014
1611. Рановизантиска профана архитектура од Република Македонија2014
1612. Менаџирање на имплементацијата на ИКТ во наставата во средните училишта2014
1613. ДОМИНАНТНИТЕ ПОЕТИЧКИИ ЕСТЕТИЧКИ ТОПОСИ ВО ТЕАТАРСКИОТ СИСТЕМ НА ПИТЕР БРУК2014
1614. Педагошките проблеми во современото семејство во формирањето на вредносните ориентации кај младите2014
1615. Европски програми за образование и обука - македонски перспективи2014
1616. Улогата на армијата на Република Македонија во мировните операции: случај Авганистан2014
1617. Советодавната работа на училишниот педагог со учениците во основното училиште2014
1618. Интероперабилност на софтвер како сервис во пресметување во облак2014
1619. Соработката на родителите со основното училиште – искуства и перспективи2014
1620. Планирање и организација на неформални облици на изучување на странски јазик2014
1621. Методолошки специфики на истражувањата во училница2014
1622. Стратегии за намалување на насилството во средните училишта2014
1623. Воспитните аспекти на програмата за животни вештини во основното училиште2014
1624. Управувањето во функција на промоција на средните училишта2014
1625. ПРОСТОРНИТЕ ТЕОРИИ НА РУДОЛФ ФОН ЛАБАН АПЛИЦИРАНИ ВО ТАНЦОВАТА ПРАКТИКА2014
1626. ПРОСТОРНИТЕ ТЕОРИИ НА РУДОЛФ ФОН ЛАБАН АПЛИЦИРАНИ ВО ТАНЦОВАТА ПРАКТИКА2014
1627. Европската Одбранбена Агенција - развој, мисии и функции2014
1628. Ефективниот менаџмент и квалитетот на образованието2014
1629. Функционална анотација во протеински интеракциски мрежи2014
1630. Методи за детекција и анализа на сврзните делови од протеинските структури и нивна примена за одредување на функции на протеини2014
1631. Моделирање на образованието преку далечина со цел за подобрување на квалитетот на искуство кај студентите при образовниот процес2014
1632. Прилог кон примена на квазигрупите во теоријата на кодирање и криптографијата2014
1633. Технологија на чување, загуби и хемиски промени за време на чувањето на бучинската аршлама2014
1634. Стратешки пристап кон развојот на агробизнисот - студија на случај на полошкиот регион2014
1635. Современи аспекти на системот на финансирање на здравствената заштита во Република Македонија2014
1636. Влијанието на усогласеностa меѓу бизнисот и информациско–комуникациската технологија врз организациските перформанси2014
1637. Менаџирање со буџетите во основните училишта во Република Македонија2014
1638. Планирање и реализација на мерки и активности за заштита и спасување во основно училиште2014
1639. Образованието на жената од руралните средини во Република Македонија2014
1640. Професионален развој и менаџирање на човечки ресурси во секторот фармација2014
1641. Деловната комуникација меѓу директорот и воспитувачите во градинките2014
1642. Битола и битолско во периодот од 1919 до 19292014
1643. Миграција на арсен од антропогено потекло во почвата од микролокалитетот И-Си-Ји од фабриката Охис, Скопје2014
1644. Квалитетот на банкарските услуги и нивното влијание врз задоволството на клиентите во Република Македонија2014
1645. Оружјето за масовно уништување и глобална безбедност2014
1646. Примена на векторските авторегресивни модели во макроекономско моделирање2014
1647. Оценување на корпоративното управување и организациските перформанси2014
1648. Улогата, значењето и поврзаноста на корпоративно-општествената одговорност и односите со јавноста во експанзијата на маркетинг комуникацискиот микс2014
1649. Модел за имплементација на е-влада во Република Македонија2014
1650. Финансиската доларизација, либерализацијата на капиталните текови и финансиската стабилност2014
1651. Менаџмент на човечки ресурси во непрофитни организации (НПО) – состојби и перспективи2014
1652. Ефектите од странските директни инвестиции во земјите во транзиција, со посебен осврт на Република Македонија2014
1653. Импликации на финансиското менаџирање во јавното здравство – случајот на Република Македонија2014
1654. Монетарната политика и макроекономската стабилност: теорија и искуства од развиените земји2014
1655. Животно и капитално пензиско осигурување и економскиот развој2014
1656. Ефекти од економската глобализација врз финансиското известување во Република Македонија2014
1657. Социјалното претприемништво како модел за одржливи социо-економски промени2014
1658. Факторите на модернизација на системот на управата за јавни приходи во процесот на приближување кон ЕУ2014
1659. Евалуација на ефикасноста кај керамичко-цементното поврзување кај целосно керамичките системи - студија in vitro2014
1660. Вредносниот систем на менаџерите и развојот на човечките ресурси во претпријатијата2014
1661. Економските ефекти на јавните расходи во современите држави и во Република Македонија2014
1662. Корпоративниот бренд како извор на одржлива конкурентска предност на компаниите2014
1663. Е-бизнис модели на веб-базирано социјално вмрежување на претпријатијата во Република Македонија2014
1664. Анализа на детерминантите на динамиката на македонската економија во контекст на институционалната економија и новата теорија на раст2014
1665. Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните импланти2014
1666. Влијанието на финансиските институции врз макроекономската и финансиската стабилност2014
1667. Модели на оптимално реосигурување2014
1668. Стиловите на лидерство во различни културни услови2014
1669. Виртуелизација на бизнисот – социјална, глобална и локална димензија2014
1670. Деловни стратегии за развој на малите бизниси2014
1671. Законско и институционално регулирање на пазарот на капитал во Република Македонија и негово усогласување со регулативниот систем на Европската унија2014
1672. Стратегиски менаџмент во јавниот сектор во Република Македонија2014
1673. Детерминанти на однесување на потрошувачите при купување на специјални производи со посебен осврт на состојбите во Република Македонија2014
1674. Aнализа на стилот на лидерството во образовните институции во Република Македонија2014
1675. Примена на интернетот во реализација на наставата по запознавање на околината2014
1676. Портфолиото во функција на вреднување на активностите на ученикот2014
1677. Пристап за моделирање на подложноста кон свлекување на теренот со примена на ГИС технологија2014
1678. Економската политика на Кралството на Југославија во Македонија (1929–1941)2014
1679. Историските контроверзи за настаните во 2001 година во Република Македонија2014
1680. Тајното бугарско револуционерно братство2014
1681. Менаџирање на мултимедијалноста во наставата по француски јазик2014
1682. Менаџирање на еколошките активности во детските градинки2014
1683. Процесите на модернизација во вардарскиот дел од Македонија 1918–1941 г.2014
1684. Компаративна анализа на системите за цивилна одбрана од западен Балкан2014
1685. Улогата на вооружените сили во функција на успешно водење на борба против тероризмот2014
1686. Монетите на македонските кралеви од збирката на Филозофскиот факултет во Скопје2014
1687. Организација и структура на високото образование во Република Македонија2013
1688. Улогата на финансиските институции надлежни за спречување на финансирање на тероризам во Република Македонија2013
1689. Мировните аспекти на средното верско образование во Република Македонија2013
1690. Билингвалното образование на децата со оштетен слух2013
1691. Значењето на моделот на проценка во примената на асистивната технологија кај учениците со посебни образовни потреби опфатени со инклузивно образование2013
1692. Визуелната перцепција кај учениците со посебни образовни потреби2013
1693. Популизмот во мултикултурните општества2013
1694. Модели на поврзаност на тероризмот и транснационалниот организиран криминал2013
1695. Влијанието на религиозноста врз видот и зачестеноста на кривични дела кај лицата кои се на издржување на казна затвор во казнено-поправниот дом „Идризово“2013
1696. Осознавањето на афро-американската култура преку уметнички изразувања во XX-от век2013
1697. Влијанието на религијата врз мултиетничките односи кај младите во Скопје2013
1698. Социолошка анализа на безбедносните предизвици во борбата против исламскиот тероризам во Европската Унија и Руската Федерација2013
1699. Влијанието на Судот на правдата на Европската Унија врз европските интеграции2013
1700. Квалитетот на односот меѓу браќата и сестрите во семејствата кои имаат дете со аутизам2013
1701. Социолошките аспекти на аџилакот кај албанската етничка заедница во кумановскиот регион2013
1702. Европската експанзија во Америка, со посебен осврт на шпанските освојувања и нивните последици за развојот на американската и европската цивилизација2013
1703. Проширувањето на Европската Унија кон западен Балкан низ јавното мислење во државите членки на Европската Унија и Република Македонија2013
1704. Улогата на разузнавањето во полициските структури во борба против современиот тероризам2013
1705. Улогата на разузнавањето во противбунтовништвото2013
1706. Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните импланти (докторска дисертација)2013
1707. Морфолошки карактеристики на краниофацијалниот комплекс кај индивидуи со Turnerov сиднром (докторска дисертација)2013
1708. Осеоинтеграција на ендоосеалните дентални импланти кај пациенти со дијагностициран diabetes mellitus (докторска дисертација)2013
1709. Ретроспективна студија со валоризација на епидемиолошките карактеристики и потенцијалните ризик фактори кај пациенти со расцеп со проспективен тек (1996 – 2009) во Република Македонија (докторска дисертација)2013
1710. Глобализациските процеси, мирот и безбедноста2013
1711. Влијанието на асиметричните закани врз трансформација на суштината и водењето на војната во XXI век2013
1712. Лонгитудинална процена на менталното здравје и квалитетот на живот кај лица со долготраен посттрауматски стрес2013
1713. Поврзаност на перцепциите на самоефикасноста на учениците од одделенска настава со психосоцијалната клима во одделението и со интеракцијата во семејството2013
1714. Ефикасноста при читањето на глас и во себе кај децата со оштетен слух2013
1715. Оценување на напредокот и постигањата кај учениците со интелектуална попреченост2013
1716. Проблемот на толкувањето на Платоновата филозофија2013
1717. Лидерството во АРП и улогата на лидерите во командувањето и обуката на единиците на тактичко ниво2013
1718. Енергетските ресурси на Македонија, Бугарија, Србија и Косово и нивните импликации врз енергетската безбедност и безбедноста на регионот2013
1719. Дијаболичната природа на светото2013
1720. Улогата на полицијата на Република Македонија во превенирањето и сузбивањето на еколошкиот криминал2013
1721. Независноста на Косово и нејзиниот придонес кон мирот и безбедноста во регионот2013
1722. Соработката на воените и полициските сили на соседните држави во борбата против тероризмот и нивното вооружување2013
1723. Имплементација на стратегиските определби на Република Македонија во однос на заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија2013
1724. Инкорпорираност на стратегиските определби на Република Македонија во однос на еколошката безбедност и нивото на усогласеност на регулативата со Европската Унија2013
1725. Влијанието на културата на претпријатието врз степенот на идентификација на работниците со претпријатието2013
1726. Еднакви образовни можности на Ромите во Скопје2013
1727. The relationship between poverty and armed conflicts; socio-economic perspective2013
1728. Родовата димензија на сиромаштијата во Европската Унија и Република Македонија2013
1729. Интеграција на имигрантите во Англија, Франција и Германија преку политиката на образование, јазик и религија2013
1730. Примената на принципот на поделба на власта во Европската Унија и нејзиното влијание врз демократскиот дефицит2013
1731. Влијанието на активната настава врз климата и резултатите на наставата по социологија во гимназиското образование во Велес2013
1732. Влијанието на општествените фактори врз религиската толеранција кај студентската популација во Р. Македонија по нејзиното осамостојување2013
1733. Улогата на Европската Унија во градењето на мирот во Косово – функциите и улогата на EULEX2013
1734. Филмот како ангажирана уметност2013
1735. Мултицентрична ретроспективна студија на етиологија и инциденца на фрактури на мандибула2013
1736. Хируршко - дијагностичка евалуација на конгениталните цисти на вратот (магистерски труд).2013
1737. Евалуација на прецизноста на цитолошката анализа и компјутерска томографија во однос на опративниот наод кај плеоморфен аденом на паротидна жлезда (магистерски труд)2013
1738. Дијагностичка постапка во предтераписки пристап на лимфогени заболувања во вратна регија (магистерски труд)2013
1739. Валидност на дијагностичките методи во верификција на мекоткивните цисти во вратната регија (магистерски труд)2013
1740. Епидемиолошки карактеристики на најфрекфентните дерматози со можни промени на оралната мукозна мембрана – 5 годишна студија (магистерски труд).2013
1741. Оралното здравје кај институционализирани стари лица (магистерски труд)2013
1742. Влијанието на начинот на живот и социоекономскиот статус врз пародонталното здравје (магистерски труд)2013
1743. Анализа на фиксно -протетските надоместоци носени од 5 до 10 години и потребата од нивно повторно надоместување (магистерски труд)2013
1744. Радиолошка процена на витални и ендодонтски третирани потпорни заби на протетичка конструкција (магистерски труд).2013
1745. Евалуација на состојбата на пародонциумот кај пациенти со метал-керамички и циркониум коронки во период од една до пет години (магистерски труд)2013
1746. Стоматолошката едукација во промоција на оралното здравје кај дванаестгодишни деца (магистерски труд).2013
1747. Преваленца на забниот кариес кај првиот траен молар на 8 годишна возраст кај деца кај кои се применети примарни превентивни мерки (магистерски труд)2013
1748. Преваленција и карактеристики на денталниот кариес кај првите трајни молари кај деца од 7-12 годишна возраст2013
1749. Застапеност на денталниот кариес и потребата од санација кај училишните деца на возраст од 6-15 години2013
1750. Профил на денталното здравје во раното детство кај испитаници од Скопје (магистерски труд)2013
1751. Интеркултурниот дијалог во Република Македонија во процесот на интеграција во Европската Унија2013
1752. Општествениот роман во епохата на реализмот2013
1753. Улогата на Јадранската повелба врз регионалната безбедносна соработка на државите од западен Балкан2013
1754. Осеоинтеграција на ендоосеалните дентални импланти кај пациенти со дијагностициран diabetes mellitus2013
1755. Морфолошки карактеристики на краниофацијалниот комплекс кај индивидуи со Turnerov синдром2013
1756. Антибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVO2013
1757. Проценка на ризични фактори за кариес кај деца проследена преку програмата на кариограм моделот2013
1758. Ретроспективна студија со валоризација на епидемиолошките карактеристики и потенцијалните ризик фактори кај пациенти со расцеп со проспективен тек (1996 – 2009) во Република Македонија.2013
1759. Страст кон студирањето, состојба на тек и академска согореност кај студенти2013
1760. Страст кон студирањето, состојба на тек и академска согореност кај студенти2013
1761. Влијанието на екстерните испити од државната матура врз квалитетот на образовниот процес во Р. Македонија2013
1762. Пост-социјалистичките трансформации на примерот на град Скопје – модели на трговски центри2013
1763. Процена на премијата за ризик на акционерскиот капитал во Република Македонија2013
1764. Вградување на родовата компонента во дефинирањето на социјалниот статус на самохраните родители: можност за унапредување на семејната политика2013
1765. Ефектот „стаклен плафон“ при градењето кариера во државната администрација во Република Македонија2013
1766. Управувањето со таленти како стратегија за пораст на продуктивноста на работното место во автомобилската индустрија2013
1767. Средновековни српски депоа од територијата на Република Македонија2013
1768. Организиран криминал и неговите импликации врз безбедноста на земјите од југоисточна Европа2013
1769. КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК СО НЕТЕРМИЧКИ ПРОЦЕСИ2013
1770. Типологија на античките фибули од Р. Македонија2013
1771. Археолошки потврди за постоење на средновековни фрлачки постројки од територијата на Република Македонија2013
1772. Создавањето и улогата на Варшавскиот пакт во периодот на Студената војна2013
1773. Политичката улога на жената во Византија (1261–1453)2013
1774. Менаџментот на случај и улогата на менаџерите на човечки ресурси во социјалниот сектор2013
1775. Поимот бог во филозофијата на Aристотел2013
1776. Сфаќањето на вистината во декартовата рационалистичка епистемологија2013
1777. Анализа на најчестите артикулаторни пореметувања кај наглувите деца2013
1778. Ризик фактори за појава на пореметување во однесувањето и потребата за превенција и рана интервенција2013
1779. Анализа на пишаниот говор кako графомоторен акт кај децата со пелтечење2013
1780. Комуникацијата и интеракцијата кај деца со забавен психомоторен развој во редовните предучилишни установи2013
1781. Разлики меѓу албанските знаковни јазици2013
1782. Училишниот менаџмент во функција на превенција, спречување и разрешување на насилството вo современото училиште2013
1783. Улогата на европската соседска политика во менаџирањето на конфликти: случајот на Грузија2013
1784. Меѓународната положба на Република Македонија 1991–2001 година2013
1785. Вградувањето на родовата компонента во дефинирањето на социјалниот статус на самохраните родители: можност за унапредување на семејната политика2013
1786. Предизвици во средното ниво на менаџментот на човековите ресурси во современите организации2013
1787. Вреднување на учебниците по англиски јазик во средното стручно образование2013
1788. Ѕидното сликарство во црквата „Св. Никола“ во Куманово2013
1789. Организациска комуникација во услови на промени во секторот за информатички технологии. Студија на случај – Матрикс глобал2013
1790. Организација на институциите и управување со процесите на трговија со луѓе2013
1791. Општествено-политичкиот живот и културата на живеење на Македонците во Тетово во првата половина на XX век2013
1792. Податочна фузија кај безжични сензорски мрежи2013
1793. Интерперсонална ориентација и афилијативна мотивација кај помагателните професии во социјалната заштита2013
1794. Професионално согорување на социјалните работници во полето на менталното здравје2013
1795. Претстави на оружје и орудија на надгробните антички споменици на Балканот (крај на 6 в.ст.е. - 4 в.н.е.)2013
1796. Емоционална интелигенција, професионален стреси согорување од работата на вработени во производни и услужни дејности2013
1797. Менаџирање на етничката различност во армијата на Република Македонија2013
1798. Искуства и предизвици во справувањето со еколошките закани во воена средина2013
1799. Конфликтот во Босна и Херцеговина и процесот на разоружување и реинтеграција2013
1800. Поморството на Микенците во нивните писмени сведоштва2013
1801. Влијанието на гео-политичката, општествената и безбедносната состојба во Авганистан врз (не)остварувањето на целите нa воената интервениција и војната против тероризмот2013
1802. Клучните макроекономски политики во услови на современата економска криза, со посебен осврт на Македонија2013
1803. Улогата на полицијата во управувањето со кризи во Република Македонија2013
1804. Механизмите на кризниот менаџмент на Европската Унија во Западен Балкан: компаративна анализа2013
1805. Поврзаност на квалитетот на живот со надежта, проактивното справување co стрес и возраста кај хоспитализирани пациенти за операција на срце2013
1806. Ничеовата естетика на играта - визија за духовна преобразба на светот2013
1807. Бизнис инкубаторите и нивната улога во обуката и развојот на човечките ресурси2013
1808. Комуникација и емоционална интелигенција-потреба од обука на вработени во производна и услужна дејност2013
1809. Општествениот контекст и промените на улогите на мајчинството2013
1810. ГЕНЕЗА И СВОЈСТВА НА ПОЧВИТЕ ОБРАЗУВАНИ ВРЗ ВАРОВНИЦИ И ДОЛОМИТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА2013
1811. Политичката интеграција на муслиманите во Европската Унија (случај на Велика Британија, Франција и Германија)2013
1812. Поврзаност меѓу себепочитувањето, големите пет фактори на личноста и определени потфактори кај средношколци2013
1813. Прилеп и Прилепско во Кралството на СХС од 1919 до 1929 година2013
1814. MOLECUAR AND PHYLOGENETIC CHARACTERIZATION OF INDIVIDUAL NEWCASTLE DISEASE VIRUSES DETECTED IN REPUBLIC OF MACEDONIA2013
1815. Културната размена и соработка меѓу Македонија и Словенија во доменот на алтернативната продукција2013
1816. Намалување на социјалните ризици преку работењето на патронажната служба во локалната заедница2013
1817. Стратешкиот развој на организациите и потребата од обука2013
1818. Избор, обука и развој на кадри во Царинската Управа2013
1819. Предрасудите кон лицата со психички растројства и нивната вклученост на пазарот на трудот2013
1820. Плурализмот во социјалната заштита на старите лица2013
1821. Влијанието на билатералните спорови на државите од Западен Балкан врз реформите и исполнувањето на критериумите за членство во НАТО и ЕУ2013
1822. Квалификуваноста и обуката на јавната администрација2013
1823. Активните политики и невработеноста во Република Македонија2013
1824. Венеција и Византија во XIII век2013
1825. Проценка на самостојноста во изведувањето на секојдневните активности и потребата од окупациона терапија кај лицата со мултиплекс склероза2013
1826. Мултицентрична ретроспективна студија на етиологија и инциденца на фрактури на мандибула2013
1827. Плурален пристап во намалувањето на употреба / злоупотреба на дроги и други психотропни супстанци на ниво на локалната заедница2013
1828. Креирање на локална социјална политика во Република Македонија: состојби и предизвици2013
1829. Правната регулатива и процесот на вработување во јавната администрација2013
1830. Концептот на јавното приватно партнерство во образовниот систем на Република Македонија од аспект на современо менаџирање2013
1831. Дебој. Животот во Лихнид во античко време преку некрополата2013
1832. Првата Крстоносна војна од Византиска перспектива2013
1833. Рударството и металургијата низ праисторијата на тлото на Република Македонија2013
1834. Стратегии и техники за градење на позитивна дисциплина во основното образование2013
1835. Стратегии и техники за градење позитивна дисциплина во основното образование2013
1836. Приватната безбедносна индустрија во Европската Унија со посебен осврт на СР Германија2013
1837. Мемоарската литература како извор за историјата на Македонската Револуционерна Организација2013
1838. Информативниот систем во основното училиште2013
1839. Зајакнување на вработливоста кај студентите по пат на истражување2013
1840. Организација на едукативен центар во Музејот на холокауст во Скопје2013
1841. Современа концепција за обука и сертифицирање на кандидати за директори на основни и средни училишта2013
1842. Албанскиот јазик како изборен предмет во деветгодишното образование2013
1843. Општествено-економските промени во Република Македонија (1991–2001)2013
1844. Индикатори на ефективното мултикултурно образование2013
1845. Основното образование во Република Македонија од аспект на мултикултурализмот2013
1846. Колаборативен модел на информациски систем за здравствена заштита2013
1847. Адаптивни и социјални самоструктурирачки системи за навигација низ јавни информациски системи2013
1848. Квази-Монте Карло интегрирање во тежински хилбертови простори и врска со дијафонијата - математички модели и софтверска реализација2013
1849. BIOMECHANICAL STATUS AND DEVELOPMENT LEVEL OF FUNDAMENTAL MOTOR SKILLS OF CHILDREN FROM 7 TO 10 YEARS2013
1850. Интерната ревизија во функција на квалитетно корпоративно управување2013
1851. Ретроспективна студија со валоризација на епидемиолошките карактеристики и потенцијалните ризик фактори кај пациентите со расцеп со проспективен тек (1996-2010) во Република Македонија2013
1852. Влијанието на секјуритизацијата врз финансискиот систем на развиените и транзиционите економии во услови на глобална финансиска криза2013
1853. Влијанието на квалитетот на услугата врз финансиските перформанси на компаниите – емпириско истражување на банкарскиот сектор во Р. Македонија2013
1854. Антибактериските ефекти на озон во гасна состојба и Nd: YAG ласерот - ин виво студија2013
1855. Систем на територијален маркетинг – стратешки елемент на развојот2013
1856. Можности за користење на искуствата на Европската Унија во поддршката на малите и средните претпријатија и претприемништвото во Р. Македонија2013
1857. Генеза и својства на почвите образувани врз варовници и доломити во Република Македонија2013
1858. Моделирање на актуарските елементи на животното осигурување со примена на матричната алгебра2013
1859. Сметководствени аспекти на современите системи за мерење на резултатите од работењето: концепти, проблеми и предизвици2013
1860. Влијанието на технологијата врз стратегијата на претпријатијата за дистрибуција на електрична енергија2013
1861. Финансиските иновации како предизвик за функционирањето на финансиските институции и нивно вклопување во финансиската регулација2013
1862. Маркетинг стратегии и тактики во прехранбената индустрија во Р. Македонија наспроти земјите од ЕУ2013
1863. Методи за оценка на перформансите на монетарната политика со посебен осврт на Република Македонија2013
1864. Примената на Базел III во банкарското работење со посебен осврт на воспоставените механизми за заштита од финансиски кризи2013
1865. Маркетинг истражување во функција на примена на маркетиншката ориентација во процесот на стратегиски менаџмент на населените места2013
1866. Стратегиско управување со проектите во фармацијата: улогата на надворешните специјализирани организации2013
1867. Влијанието на странските кредити врз економиите на земјите во развој и транзициските економии, со посебен осврт на Република Македонија2013
1868. Физичко позиционирање на производот во малопродажните објекти и негово влијание врз продажбата и профитабилноста2013
1869. Стратегиската улога на лидерството во развојот на организациското однесување2013
1870. Економските ефекти на фискалната политика2013
1871. Влијанието на финансискиот сектор врз економскиот раст со посебен осврт на Република Македонија2013
1872. Влијанието на еврото врз надворешнотрговската размена на Европската Унија2013
1873. Пристапот до финансирање на малите и средните претпријатија: улогата и интервенциите на државата2013
1874. Меѓународни финансиски организации вклучени во борбата со перење пари и финансирање тероризам2013
1875. Сметководствени и финансиски аспекти на пазарот на капитал во Република Македонија2013
1876. Управување со минерални ресурси2013
1877. Модели на регулација на монополското однесување на пазарот2013
1878. Клучните макроекономски политики во услови на современата економска криза, со посебен осврт на Македонија2013
1879. Релевантност на објективната вредност за финансиското известување во Република Македонија2013
1880. Принципи на конкуренција и стратегии за реформи во здравствениот систем во Република Македонија2013
1881. Фактори кои влијаат врз однесувањето на потрошувачите при купување на недвижности во развиените земји и состојбите во Република Македонија2013
1882. Пазарна ориентација, маркетинг стратегија и план – основни бизнис чекори за успешно конкурентско позиционирање на малите и средни претпријатија на пазарот – со посебен осврт на индустријата и пазарот на кондиторски производи во Р. Македонија2013
1883. Стратегиско управување со човечките ресурси во транснационални компании2013
1884. Современи трендови во обезбедувањето и наплатата на побарувањата во банките, со посебен осврт на банките во Република Македонија2013
1885. Влијанието на менаџментот врз успехот на спортските клубови и федерации2013
1886. Методи и модели на повеќекритериумско одлучување во менаџментот: емпириска студија за евалуација на ефикасноста на одредени организациони единици во Република Македонија2013
1887. Промоцијата во општествениот маркетинг со осврт врз потребата и ефектите на примената на промоцијата на работната сила во Република Македонија2013
1888. Осеоинтеграција на ендоосеалните дентални импланти кај пациенти со дијагностициран diabetes mellitus2013
1889. Локалниот курикулум во основното образование2013
1890. Стратегии и техники за градење на позитивна дисциплина во основното образование2013
1891. Едукативните вредности на телевизиските емисии за деца2013
1892. Квалитетот на интеракцијата меѓу субјектите во детските градинки2013
1893. Училишната клима и менаџерските активности во основното воспитание и образование2013
1894. Концептот на организација и реализација на наставата по англиски јазик во основното образование2013
1895. Менаџирањето во средното гимназиско образование во услови на општествени промени2013
1896. Училишниот менаџмент и демократското раководење во основното образование2013
1897. Скопје од почетокот на XIX век до крајот на Османлиското владеење2013
1898. Менаџирање на оценувањето на постигањата на учениците во основното училиште2013
1899. Истражувања во воспитанието и образованието кај предучилишните деца – развојни тенденции и методолошки карактеристики2013
1900. Планирање и реализација на Етиката во религиите како наставен предмет во воспитно-образовниот процес2013
1901. Првата крстоносна војна од византискa песпектива2013
1902. КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА ДОЛГОРОЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ , ПОЈАВА НА РЕЦИДИВ И КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ ПО ХЕРНИОПЛАСТИКА СО ИМПЛАНТАЦИЈА НА ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ НАСПРОТИ ПРОТЕЗИ ОД ЕКСПАНДИРАН ПОЛИТЕТРАФЛУОРОЕТИЛЕН - Магистерски труд2013
1903. Делувањето и поврзаноста на терористичките организации на Балканот и Блискиот Исток и нивното влијание врз регионалната безбедност2012
1904. Соработката на педагогот со одделенскиот раководител во основното училиште2012
1905. Критериуми за оценување на постигнувањата на учениците од основно училиште кај наставници со различни стилови на работа2012
1906. Игровни активности кај лица со пречки во менталниот развој2012
1907. Анализа на инклузивниот процес на децата со оштетен слух во општина Струмица2012
1908. Најчести фонолошко-артикулативни нарушувања кај деца на училишна возраст од 6 до 9 години2012
1909. Проблеми во јазичниот израз кај децата со оштетен слух2012
1910. Манифестации на практогностички нарушувања кај деца од рана училишна возраст2012
1911. Застапеноста и употребата на Брајовото писмо во Р. Македонија2012
1912. Анализа на сервисниот модел на рана интервенција во Заводот за ментално здравје како поддршка во процесот на инклузија2012
1913. Разузнавачко-безбедносните системи во остварувањето на националната и меѓународната безбедност2012
1914. Важноста на македонската дијаспора за развојот и мирот на Република Македонија2012
1915. Бариери со кои се соочуваат младите лица со инвалидност при секојдневниот живот во Република Македонија2012
1916. Улогата на разузнавањето во хуманитарните интервенции2012
1917. Антрополошкиот концепт на Албер Ками2012
1918. Дистрибуцијата на заменските клитики во македонскиот јазик2012
1919. Типови на личност и вредносни ориентации кај лица со високо натпросечна интелигенција2012
1920. Влијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекции (докторска дисертација)2012
1921. Процена на влијанието на површинската обработка на керамички надоградби и нивниот ефект на фрактурната резистентност на ендодонтско третирани заби (докторска дисертација)2012
1922. Инклинација на континуирана антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и постоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции (докторска дисертација)2012
1923. Определување на нивото на кортизол во серум при екстракција на заби кај нормотензивни, хипертензивни и дијабетични пациенти2012
1924. Ефекти од стимулирањето на развојот на критичкото мислење кај студенти од албанска етничка припадност2012
1925. Девијантно однесување кај адолесцентите со лесна интелектуална попреченост2012
1926. Детето со посебни образовни потреби – семеен и општествен предизвик2012
1927. Влијанието на нелегалната и присилна миграција врз мирот и стабилноста на земјите од западен Балкан2012
1928. Филозофските основи на дигиталната естетика2012
1929. Поврзаност помеѓу ставовите спрема безбедното работење, профилот на занимањето и исходите од работата2012
1930. Компјутерскиот криминал и неговите импликации врз безбедноста во современиот свет – со посебен осврт на Република Македонија2012
1931. Клиничка проценка на ризик факторите во етиопатогенезата на алвеолит после екстракција на заби2012
1932. Преваленца на дентални аномалии и кариес кај предучилишни и училишни деца од Битола2012
1933. Проценка на оралното здравје кај деца и адолесценти со посебни потреби2012
1934. Компаративна анализа на ефектите од употребата на три видови гуми за џвакање врз оралниот медиум2012
1935. Влијанието на бруксизмот врз пародонталното здравје и можностите за протетички третман2012
1936. Мастикаторната ефикасност на тоталните протези во корелација со времето на нивното користење2012
1937. Одредување на оптималниот пулс при работа со ER: Yag ласер при изведување на апикотомија2012
1938. Клиничка евалуација на запечатување на фисурите и јамичките на забите кај децата2012
1939. Евалуација на бројот на заби при ортодонтски неправилности2012
1940. Импликации на остеопорозата кај пациенти со пародонтална болест2012
1941. Евалуација на тераписката ефикасност на hlorheksin – гел2012
1942. Функционално-естетски аспекти на примена на покровни протези во современата стоматолошка протетика2012
1943. Орални промени кај пациенти со хронични бубрежни афекции2012
1944. Клиничка евалуација на запечатување на фисурите и јамичките на забите кај децата2012
1945. Економските аспекти на евроатлантските интеграции на Република Македонија и реформите во безбедносниот сектор по 2001 година2012
1946. Полноправното членство во евроатлантските интеграции како фактор за долгорочна стабилност на Р. Македонија2012
1947. Социјалните последици од глобалната економска криза (2007-2010 година), со посебен осврт на невработеноста во земјите-членки на Европската Унија2012
1948. Малцинствата во Европската Унија и во Република Македонија – компаративни согледувања2012
1949. Европски политики и практики во борба против мобингот2012
1950. Јавно и приватно партнерство во Европската Унија и Република Македонија: примери на капитални инфраструктурни проекти2012
1951. Влијанието на имплементацијата на Болоњската декларација врз квалитетот на високото образование на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола2012
1952. Влијанието на полот и социјалното потекло на наставниците врз стилот на настава и климата во основните училишта во град Скопје2012
1953. Улогата и законските рамки на специјалните сили на САД за борба против тероризмот во националните граници и во странство2012
1954. Политиките на ЕУ за заштита на животната средина како интегрален дел на концептот за одржлив развој, законската регулатива и институционалната поставеност за имплементација на истите во РМ2012
1955. Апсорпцискиот капацитет на Република Македонија за користење на европските фондови за економски и социјален развој2012
1956. Антибиотска профилакса –тераписки избор при хируршка екстракција на трети молари –употреба или злоупотреба2012
1957. Ортодонтските аномалии и нивниот третман – можен ризик фактор на гингивалната инфламација2012
1958. Евалуација на тераписката ефикасност на hlorheksin – гел2012
1959. Импликации на остеопорозата кај пациенти со пародонтална болест2012
1960. Орални промени кај пациенти со хронични бубрежни афекции2012
1961. Квантитативни и квалитативни карактеристики на плунката кај пациенти со дијабет2012
1962. Влијанието на бруксизмот врз пародонталното здравје и можностите за протетички третман2012
1963. Преваленца, дистрибуција и причини за гингивална рецесија2012
1964. Одредување на оптималниот пулс при работа со ER: Yag ласер при изведување на апикотомија2012
1965. Клиничка проценка на ризик факторите во етиопатогенезата на алвеолит после екстракција на заби2012
1966. Хируршки пристап на импактирани мандибуларни трети молари во корелација со нивната местоположба и морфологија на коренскиот комплекс2012
1967. Dolor post exstractionem како компликација по екстракција на заби2012
1968. Квалитет на живот кај лица со вградени орално-протетски помагала на возраст над 65 години во Република Македонија2012
1969. Функционално-естетски аспекти на примена на покровни протези во современата стоматолошка протетика.2012
1970. Евалуација на ресорпција на мандибуларниот алвеоларен гребен кај носители на тотални протези.2012
1971. Естетско функционални можности со современи реставративни дентални материјали2012
1972. Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти2012
1973. Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината2012
1974. Компаративна студија на поврзаноста на социјално економскиот статус, навиките за орална хигиена и денталниот морбидитет кај деца од 15 годишна возраст2012
1975. Социјалните и економските аспекти на сиромаштијата во периодот на транзиција и глобализација во Република Македонија2012
1976. Стратегии за одржлив развој2012
1977. Мастикаторна ефикасност кај малоклузија II класа 1 одделение2012
1978. Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните расцепи во регионот на источна Македонија.2012
1979. Преваленца на ортодонтските аномалии кај школски деца кај различни етнички групи на подрачјето на град Гостивар.2012
1980. Влијанието на културната политика на Европската Унија врз европскиот културен идентитет2012
1981. Влијанието на стратегијата за внатрешната безбедност на Европската Унија врз реформите во безбедносниот сектор на Република Македонија2012
1982. Превенирање и сузбивање на детската порнографија2012
1983. Развојот на евро-медитеранското партнерство: од Барселонскиот процес до Унијата за Медитеранот2012
1984. Влијанието на политиката во европскиот културен простор2012
1985. Спектрофотометриска анализа на боите на предните максиларни заби и промената според полот и возраста2012
1986. Определување на нивото на кортизол во серум при екстракција на заби кај нормотензивни, хипертензивни и дијабетични пациенти2012
1987. Импликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и посоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции2012
1988. Процена на влијанието на површинската обработка на керамички надградби и нивниот ефект на фрактурната резистентност на ендодонтско третирани заби2012
1989. Влијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекции2012
1990. Влијанието на Бретон-Вудските институции врз реформите во социјалната политика во Европа и Македонија2012
1991. Наградувањето – мотивациски фактор на човечките ресурси во работните организации во Република Македонија2012
1992. Стратешко планирање и концепции на менаџирање на едукативна дејност во музеите во Република Македонија2012
1993. Примената на инструментите на Европската Унија за претходна (екс анте) проценка во креирањето на применливи, ефикасни и ефективни политики за јавно здравје во Република Македонија2012
1994. Мултиетништвото и мултикултурализмот во модерна Британија со осврт на мултикултурализмот во Македонија2012
1995. Имплементација на функциите на менаџментот на човечки ресурси во државната администрација во Република Македонија2012
1996. Влијанието на Лисабонската Декларација врз реформите во средното образование во Р. Македонија2012
1997. Архитектурата – израз на интеркултурната комуникација во Европа2012
1998. Европската Унија по Лисабонскиот Договор низ призмата на либералниот интерговернментализам2012
1999. Системот на религиски вредности во Европската Унија и во Република Македонија2012
2000. Experimental and Analytical Research of Strengthened Masonry2012
2001. Слободното движење на работната сила како фундаментално право на граѓаните во Европската унија2012
2002. Влијанието на општествените фактори врз формирање на профилот на малолетните делинквенти во струмичкиот регион2012
2003. Европската Унија во современата историја (1989–2007)2012
2004. Проблемот на злото кај Плотин2012
2005. Жртвувањето како книжевен елемент во хеленските трагедии2012
2006. Улогата на дефектологот во градењето на инклузивната култура во детските градинки во општина Кисела Вода2012
2007. Социјална кохезија во Македонија: разлики и специфики во достапноста и искористеноста на социјалните услуги2012
2008. Историскиот развој на установите од областа на културата (1991–2011 година)2012
2009. Управување со талентот на вработените во функција на компетитивност на организациите2012
2010. Разлики меѓу адолесценти и млади возрасни од еднодетни и повеќедетни семејства во перцепцијата на родителскиот стил, емпатијата и саморегулацијата2012
2011. Сликата за себе кај лица со анксиозни растројства во доцна адолесценција2012
2012. Антрополошките идеи во философијата на Свети Кирил Александриски2012
2013. Албанската национална преродба, Мисионерското Библиско друштво и бекташизмот 1814–1897 година2012
2014. Антрополошкиот концепт на Албер Ками2012
2015. Поврзаност на саморегулацијата, самоодредената мотивација и тенденцијата кон одложување на задаците кај студентите2012
2016. Развојните тенденции на менаџментот на човечки ресурси во АД Македонска Пошта2012
2017. Донесување одлука за избор на занимањето при премин од средно кон високо образование: неодлучност при изборот и фази во одлучувањето2012
2018. Потребата од координација и соработка на меѓународните организации во функција на зголемување на меѓународната безбедност2012
2019. Перењето пари и импликациите врз безбедноста на Република Македонија2012
2020. Реториката во проповедите на Св. Јован Златоуст2012
2021. Македонскиот автономизам и сепаратизам (1943–1946)2012
2022. Ефекти од стимулирањето на развојот на критичкото мислење кај студенти од албанска етничка припадност2012
2023. Основи на надворешно - политичката и дипломатско-безбедносната стратегија на Република Mакедонија2012
2024. Investigation of acid-base equilibriums of some newly synthesized arylhydrazones of substituted benzhydrazides2012
2025. Етиологија на формите на организираниот криминал и нивната превенција во Република Македонија2012
2026. Активацијата во социјалната политика и ефектите врз пазарот на труд во Република Македонија2012
2027. Значењето на комуницирањето и информирањето во трговските организации2012
2028. Јакнење на капацитетите на човечките ресурси преку процесот на самоевалуацијата во основното образование2012
2029. Евалуација на трансплантационите техники на хируршко лекување на птеригиу и хистоморфолошка проценка на ризик од рецидив - докторска дисертација2012
2030. Претпристапната помош на Европската Унија за развој на човечките ресурски во Република Македонија2012
2031. Доживувањето страв кај деца при гледање телевизија и начини на справување со стравот2012
2032. Менаџмент нa човечки ресурси и социјален дијалог2012
2033. Социјалното претприемништво и неговата улога во развојот на човечките ресурси во социјалните дејности2012
2034. Процес на селекција на воздухопловни кадри како значајна функција на менаџментот на човечките ресурси2012
2035. Перфекционизам, автоматски мисли и афекти кај средношколци во тест ситуација2012
2036. Описменување на возрасните во Република Македонија - состојба и тенденции2012
2037. Социјалниот статус на семејството и појавата на зависности кај членовите2012
2038. Дискриминацијата при вработувањето и менаџментот на човечките ресурси2012
2039. Тимска работа во општинската администрација2012
2040. Семејството и училиштето како фактори за асоцијално однесување кај учениците2012
2041. Управување и раководење со системот за одбрана на Република Македонија2012
2042. Циркулација и застапеност на монетите од локалитетот „Градиште“, с. Таор2012
2043. Поврзаност на доживеаното и манифестираното насилно однесување со квалитетот нa семејната интеракција и со самопочитувањето кaј ученици од основно училиште2012
2044. Фондот Филозофски факултет во Државниот архив на Република Македонија како извор за културата и просветата во Македонија меѓу двете светски војни2012
2045. Игровната активност како методски концепт во првиот образовен циклус2012
2046. Естетско функционални можности со современи реставративни дентални материјали2012
2047. Квалитет на живот кај лица со вградени орално-протетски помагала на возраст над 65 години во Република Македонија2012
2048. Менаџментот на човечките ресурси во социјалната заштита во Република Македонија2012
2049. Компаративна анализа на моделите на државата на благосостојба во Обединетото Кралство и Германија2012
2050. Влијанието на моделот на социјалната држава врз вработеноста и социјалната вклученост кај младите лица: перспективи и состојби во Европа и Македонија2012
2051. Квалитет на живот кај пациенти заболени од малигно хематолошко заболување2012
2052. Влијание на современиот радикален концепт врз социјалната работа2012
2053. Улогата на менаџерот на човечки ресурси во развојот на вработените во малите и средните претпријатија2012
2054. Комичкиот ефект во хеленската комедија2012
2055. Кариерниот развој во јавниот и приватниот сектор2012
2056. Српската надворешна политика во време на кнезот Михајло Обреновиќ (1860–1868 год.)2012
2057. Средновековните тврдини и патната мрежа во струмичко (11–14 век)2012
2058. Соработка на директорот и наставниот кадар вo основно училиште2012
2059. Аспектите на демократизација на воспитно- образовниот систем во Република Македонија2012
2060. Организација и реализација на додатната настава во основните училишта2012
2061. Поимот „хармонија“ во хеленската мисла2012
2062. Училиштниот менаџмент во функција на надминување на образовно-организациските бариери2012
2063. Управување и раководење со основните училишта во Република Македонија – разликата помеѓу урбани и рурални основни училишта2012
2064. Реформи во задолжителното образование во Македонија и Европа2012
2065. Болоња процесот: перспективи и идни предизвици. Имплементација во Република Македонија.2012
2066. Менаџирање и примена на развојните стратегии за зајакнување на дидактичката компонента во наставата2012
2067. Performance and Security in Cloud Computing2012
2068. Современи модели во наставата по музичко образование2012
2069. Комуникацијата во приватните и државните училишта2012
2070. Менаџирање на професионалниот развој на наставниците од првиот образовен циклус2012
2071. Модели на соработка меѓу училиштето и локалната заедница2012
2072. Планирање, организирање и реализација на изборните предмети во третиот период на деветгодишното основно училиште2012
2073. Менаџерски компетенции на одделенски наставник2012
2074. Српско-бугарските односи од Санстефански мировен договор до обединување на Бугарското кнежевство и Источна Румелија, 1878–1885 година2012
2075. Стратешко позиционирање на организација од културата и уметноста2012
2076. Планирање и организација на воннаставни активности по физичко воспитување2012
2077. Креативната настава - симбиоза на иновации2012
2078. Примена на сервисно ориентирана архитектура за развој на прототип на информациски систем за разузнавање2012
2079. Нови методи за градење на хиерархиски повеќецелни класификатори2012
2080. Модели на педагошко водење на надарените ученици во основното училиште2012
2081. Квалитетен воспитно-образовен систем од аспект на образовната понуда и побарувачка2012
2082. Современите тенденции во развојот на високото образование во Република Македонија2012
2083. Емоционалната клима и однесувањето на учениците во училиштето2012
2084. Директорот како инструктивно-педагошки лидер во училиштето2012
2085. Воспитните ефекти од примената на интернетот кај учениците од средните училишта2012
2086. Партиципативниот менаџмент и современиот пристап во образованието2012
2087. Детерминантите на локациските одлуки на мултинационалните компании2012
2088. Развојниот и проектниот менаџмент во државните и приватните средни училишта2012
2089. Стратегија на текстилната индустрија за настап на глобалниот пазар2012
2090. Искуствата на СР Германија во развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото2012
2091. Корпоративнотo управување во комерцијалните банки во Република Македонија2012
2092. Промоција на производите на пазарот на алкохолни пијалоци во Република Македонија, споредено со земјите-членки на Европската Унија2012
2093. Основни причини за финансиската криза во САД, последиците и излезот2012
2094. Планирање во глобалните претпријатија2012
2095. Вреднување на хартиите од вредност со примена на техниките засновани на дисконтирање на готовинските текови2012
2096. Примена на герила маркетинг и 2.0 технологиите за стекнување на конкурентски предности на малите бизниси (со посебен осврт на чевларските претпријатија во Куманово)2012
2097. Регионалната политика на Република Македонија во контекст на евроинтеграционите процеси2012
2098. Примена на balanced scorecard системот за управување на организациските перформанси во високото образование во Р. Македонија2012
2099. Ефекти од интегрираните реформи во маркетинг комуникациите преку поштенскиот сектор во Република Македонија2012
2100. Олеснување на трговијата во современиот мултилатерален трговски систем2012
2101. Координација на монетарната и фискалната политика во Република Македонија2012
2102. Со планирање до развој во медиумите – состојби и перспективи во Република Македонија2012
2103. Економските ефекти од даночните стимулации2012
2104. Интерни модели на кредитен ризик2012
2105. Eлектронските медиуми на телекомуникацискиот пазар и трендот на појава на новите медиуми2012
2106. Влијание на полиморфизмите на гените за матрикс металопротеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекции2012
2107. Глобалната финансиска криза и ефектите во САД и во Европа со посебен осврт на Република Македонија2012
2108. Застапеност и мерење на сивата економија во Република Македонија2012
2109. Екстерната ревизија и квалитетот на финансиските извештаи на друштвата со ограничена одговорност во Косово2012
2110. Фактори и промотивни стратегии кои влијаат врз креирањето на вредност на брендот2012
2111. Светската Трговска Организација и трговијата со логистички услуги2012
2112. Фактори кои влијаат врз намалување на технолошкиот јаз на Република Македонија во услови на глобализацијата2012
2113. Локалната самоуправа и локалниот економски развој во Република Македонија2012
2114. Менаџирање со слободните активности со учениците од различен етнички состав во основното образование2012
2115. Развојниот и проектниот менаџмент во државните и приватните средни училишта2012
2116. Работата на педагогот во алтернативната заштита на деца без родители и родителска грижа. Искуства од СОС Детско село Македонија2012
2117. Кодекс на однесување на учениците во основните училишта2012
2118. Вреднување на тимската работа во основните училишта2012
2119. Планирање и организирање на компензирачки воннаставни активности со деца од маргиналните групи2012
2120. Процес на адаптација на деца од рана возраст во детските градинки2012
2121. Директорот и техничко-технолошката поддршка на наставата2012
2122. Концепциска поставеност на државната матура во Република Македонија2012
2123. COMPARISON OF CHANGES IN THE MUSCLE STRENGTH POTENTIAL OF ELBOW FLEXORS AND EXTENSORS IN ADOLESCENTS FOLLOWING A SIX-WEEK PROGRAMMED EXERCISE WITH MODIFIED REPETITIVE MUSCLE LOADS2012
2124. Планирање и организација на наставата во основните училишта со примена на компјутери2012
2125. Компетенции на директорот за менаџирање на детска градинка2012
2126. Организација на односите со јавноста во воспитно-образовните институции2012
2127. Менаџирање со проекти за подобрување на квалитетот на образованието во Република Македонија2012
2128. Мотивацијата и ефикасното менаџирање во основното образование2012
2129. Концептот на здравственото воспитание во првите два циклуса од основното деветгодишно образование2012
2130. Маркетингот и атрактивноста на училиштата2012
2131. Образование на наставниците во Република Македонија и Република Србија2012
2132. Василиј I Македонец – живот и дело2012
2133. Негацијата во каузалните реченици во македонскиот јазик2012
2134. Училишното развојно планирање и тимската работа на наставниците2011
2135. Спектрофотометриска анализа на боите на предните максиларни заби и промената според полот и возраста (докторска дисертација)2011
2136. Проценка на влијанието на матрик металопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на парадонталната болест (докторска дисертација)2011
2137. Ултраструктурна и физичка процена на силата на врзување помеѓу атхезивните површини на тврдите забни ткива и композитите при употреба на заштитни подлоги (докторска дисертација)2011
2138. Клиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни заби (докторска дисертација)2011
2139. Следење на почетните развојни етапи и можност за негова превенција (докторска дисертација)2011
2140. Пролиферативни и апоптотични промени кај гингивалните разраснувања стимулирани од циклоспорин (докторска дисертација)2011
2141. Инфламаторните цитокини и нивната улога во модилирањето на клиничката експресија на плак – индуцирана гингивална инфламација (докторска дисертација)2011
2142. Хемиски и микробиолошки аспекти на вградувањето антимикробни соединенија во глас-јономен цементи (докторска дисертација)2011
2143. Пушењето: модифицирачки ризик фактор во етиопатогенетските механизми на пародонталната болест (докторска дисертација)2011
2144. Проценка на кариостатскиот потенцијал и биокомпатибилноста на материјали кои се користат во реставративната стоматологија (докторска дисертација)2011
2145. Социо-економски статус на семејствата на децата со интелектуална попреченост вклучени во посебните основни училишта и дневните центри на територијата на град Скопје2011
2146. Кариес ризик фактори и состојба на оралното и денталното здравје во Штип и околината2011
2147. Критички осврт на методите на гнатодинамометријата во протетичката пракса2011
2148. Значењето на ризик факторите и проценката на ризикот од пародонтопатијата2011
2149. Компаративна анализа меѓу хемо-механичкиот метод на елиминација на кариес. (магистерски труд)2011
2150. Хоризонтални и вертикални отстапувања во димензиите на гипсени излевоци земени со хидроколоиди со различен хемиски состав (магистерски труд)2011
2151. Улогата и влијанието на Претседателот на Европскиот совет во новата надворешно-политичка архитектура на Европската Унија2011
2152. Хоризонтални и вертикални отстапувања во димензиите на гипсени излевоци земени со хидроколоиди со различен хемиски состав (магистерски труд)2011
2153. Промени на концентрацијата на глукоза во крв кај пациенти со контролиран дијабет при орално хируршки интервенции (магистерски труд)2011
2154. Меѓузависност на состојбата на денталното здравје и зачестеноста на протодонтските аномалии кај деца од Тетово (магистерски труд)2011
2155. Нов пристап во конзервативниот третман на пародонталната болест2011
2156. Одржлив град во контекст на Европската Унија2011
2157. Економските аспекти на европската политика за заштита на животната средина2011
2158. Нов пристап во конзервативниот третман на пародонталната болест2011
2159. Компаративна анализа меѓу хемо-механичкиот метод на елиминација на кариес. (магистерски труд)2011
2160. Промени на концентрацијата на глукоза во крв кај пациенти со контролиран дијабет при орално хируршки интервенции2011
2161. Критички осврт на методите на гнатодинамометријата во протетичката пракса2011
2162. Хоризонтални и вертикални отстапувања во димензиите на гипсени излевоци земени со хидроколоиди со различен хемиски состав2011
2163. Кариес ризик фактори и состојба на оралното и денталното здравје во Штип и околината.2011
2164. Политиката на родова интеграција (gender mainstreaming) како темелна вредност на Европската Унија и на Македонија2011
2165. Политиката на Европската Унија за стабилизација на регионалниот мир и безбедност2011
2166. Наркоманијата како општествен проблем кај младите во кумановскиот регион2011
2167. Следење на почетните развојни етапи и можност за негова превенција2011
2168. Проценка на влијанието на матрик металопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на парадонталната болест2011
2169. Ултраструктурна и физичка процена на силата на врзување помеѓу атхезивните површини на тврдите забни ткива и композитите при употреба на заштитни подлоги2011
2170. Инфламаторните цитокини и нивната улога во модилирањето на клиничката експресија на плак – индуцирана гингивална инфламација2011
2171. Клиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни заби2011
2172. Клиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни заби2011
2173. Хемиски и микробиолошки аспекти на вградувањето антимикробни соединенија во глас-јономен цементи2011
2174. Пушењето: модифицирачки ризик фактор во етиопатогенетските механизми на пародонталната болест2011
2175. Клиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни заби2011
2176. Односот на глобалното и локалното во културата: случајот на Република Македонија2011
2177. Социолошки аспекти на корупцијата во Р. Македонија и мерки за нејзино сузбивање2011
2178. Тешкотии во учењето кај децата со посебни образовни потреби вклучени во редовниот образовен систем2011
2179. Долината на Брегалница во периодот на енеолитот2011
2180. Односот на европските држави кон Турција во времето на Мустафа Кемал Ататурк2011
2181. Раната детекција на развојните проблеми како предуслов за успешна рана интервенција2011
2182. Утврдување на водечки сензорен канал кај учениците со оштетен вид2011
2183. Утврдување на водечки сензорен канал кај учениците со оштетен вид2011
2184. Менаџирање на интеграцијата на ИКТ во наставата2011
2185. Клучните компетенции за доживотно учење во контекст на средното образование2011
2186. Насилство врз децата згрижени во установите за социјална заштита2011
2187. Компаративна анализа на олтарните апсиди на црквите од епископиите на Р. Македонија во контекст на европската ранохристијанска уметност (5-6 век)2011
2188. Развојот и промените на воените стратегии на НАТО после завршувањето на Студената војна2011
2189. Социолошките и политичко-правните аспекти на милетскиот систем во доцноосманлиската империја со посебен осврт на работата на црковно-училишните општини во Македонија2011
2190. Социолошките и политичко-правните аспекти на милетскиот систем во доцноосманлиската империја со посебен осврт на работата на црковно-училишните општини во Македонија2011
2191. Влијанието на социо-економските фактори врз манифестните форми на девијантно однесување на младите во Скопје во периодот на транзиција2011
2192. Влијанието на Европската Унија врз почитувањето и остварувањето на правото на здравје во Република Македонија како фундаментален дел од човековите права2011
2193. Влијанието на Европската Унија врз почитувањето и остварувањето на правото на здравје во Република Мaкeдонијa кaкo фундаментален дел од човековите права2011
2194. Динамиката на јавната дебата за членство на Република Македонија во НАТО во периодот од 1993 - 20102011
2195. Лисабонскиот договор и ефикасноста на Европската безбедносна и одбранбена политика во процесот на менаџирање на конфликти2011
2196. Теоријата на делиберативната демократија: Интегрирање на социологијата на политика и политикологијата во современата социјална наука2011
2197. Меѓународни воени операции и учество на АРМ во нив2011
2198. Модели на диференцирана настава - потреби, можности и ефекти2011
2199. Интерактивни модели за развивање на дидактичките компетенции на наставниците2011
2200. Трумановата доктрина и македонското национално прашање на Балканот2011
2201. Образованието и културата во пробиштипско-злетовската област (1945–1975)2011
2202. Кичевско-бродскиот регион во територијално-административната поделба на Република Македонија 1944–20062011
2203. Албанско-италијанските односи од 1926 до април 1939 година2011
2204. Описното оценување на учениците во природно-научното програмско подрачје во одделенската настава2011
2205. Училишна политика во функција на подобрување на оценувањето на учениците2011
2206. Методички модели за развој на математичките компетенции2011
2207. Клиничка, антибактериска, радиографска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни заби2011
2208. Кариес на раната детска возраст: следење на почетните развојни етапи и можност за негова превенција2011
2209. Оперативен ризик и корпоративно управување во финансиските институции - со посебен осврт на банките2011
2210. Влијанието на лидерството врз развојниот процес на тимот и неговите членови за ефективен менаџмент на организацијата2011
2211. Пролиферативни и апоптотични промени кај гингивалните разраснувања стимулирани од циклоспорин2011
2212. Инвестициите и локалниот економски развој во тетовскиот регион2011
2213. Конкурентност на македонската економија низ призмата на апсорпција на знаење, технологија и иновации2011
2214. Портфолио менаџментот кај институционалните инвеститори во Република Македонија како предуслов за нивно успешно функционирање2011
2215. Влијанието на интернет и новите технологии врз маркетинг стратегиите на медиумите2011
2216. Интегрирани макроекономски сметки и случајот на Република Македонија2011
2217. Инфламаторните цитокини и нивната улога во модулирањето на клиничката експресија на плак-индуцираната гингивaлна инфламација2011
2218. Истражување на перспективите за развој на електронска продажба на облека од македонските конфекциски производители2011
2219. Процена на премијата за ризик на акционерскиот капитал инвестиран во компаниите во Република Македонија2011
2220. Хемиски и микробиолошки аспекти на вградувањето антимикробни соединенија во глас-јономер цементи2011
2221. Самоевалуација во основното училиште2011
2222. Пушењето: модифицирачки ризик фактор во етио-патогенетските случувања на пародонталната болест2011
2223. Проценка на влијанието на матриксметалопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на пародонталната болест2011
2224. Проценка на кариостатскиот потенцијал и биокомпатибилноста на материјали кои се користат во реставративната стоматологија2011
2225. Ултраструктурна и физичка процена на силата на врзување помеѓу атхезивните површини на тврдите забни ткива и композитите при употреба на заштитни подлоги2011
2226. Оптимизација на пребарувањето како алатка за интернет бизнисите од Македонија2011
2227. Примарен пазар на капитал и иницијална јавна понуда2011
2228. Проценка на методите за одредување на осетливоста на Candida species на антифунгални средства2011
2229. Стилови на поучување во наставата во средното образование2011
2230. Учебникот како компонента за реализација на воспитно-образовен процес2011
2231. Понуда и побарувачка во високообразовната сфера2011
2232. Функцијата и улогата на директорот во креирањето и развојот на ефективна тимска работа во основното училиште2011
2233. Организација и реализација на слободните активности во средношколските ученички домови2011
2234. Дидактичко-методски компоненти во учебниците по запознавање на околината во деветгодишното основно образование2011
2235. Управувањето со демократските процеси во наставата2011
2236. Античко стакло од регионот на Скупи2011
2237. Содржините во етичкото образование на младите2010
2238. Окуларни промени кај Down синдром2010
2239. Македонското и персиското кралство, 510–336 ст.е.2010
2240. МОДЕЛ НА ПАРЦИЈАЛНА РАМНОТЕЖА ЗА ЕКС- АНТЕ АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА2010
2241. Човекот како религиозно суштество (филозофско-христијанска перспектива)2010
2242. Инхибиција на деминерализацијата на емајлот околу брекетите во тек на ортодонтски третман IN VIVO и IN VITRO студија (докторска дисертација)2010
2243. Влијанието на иригационите солуции на SWEAR LAYER виталните структури и дентинот на ендодотски третирани заби (докторска дисертација)2010
2244. Тродимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементи (докторска дисертација)2010
2245. Корелација на патолошките калцификати во забната пулпа со патолошки калцификати во други органи во организмот (докторска дисертација)2010
2246. Моделот за рано предупредување на Европската Унија и неговото влијание врз безбедносната политика на Република Македонија2010
2247. Особините на личноста кај поединци професионално определени за музичка уметност2010
2248. Етичка мудрост2010
2249. Состојбата на оралното здравје и потребата од протетска рехабилитација кај испитаници од 33-34 и 65-74 години (магистерски труд)2010
2250. Состојбата на денталното здравје во Гостивар кај децата од дванаесет годишна возраст (магистерски труд)2010
2251. Состојбата на оралното здравје и потребата од протетска рехабилитација кај испитаници од 33-34 и 65-74 години (магистерски труд)2010
2252. Состојбата на денталното здравје во Гостивар кај децата од дванаесет годишна возраст (магистерски труд).2010
2253. Тродимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементи2010
2254. Влијанието на иригационите солуции на SWEAR LAYER виталните структури и дентинот на ендодотски третирани заби2010
2255. Корелација на патолошките калцификати во забната пулпа со патолошки калцификати во други органи во организмот2010
2256. Инхибиција на деминерализацијата на емајлот околу брекетите во тек на ортодонтски третман IN VIVO и IN VITRO студија2010
2257. Survey of DNA Microsatellites in Differen Varieties of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)2010
2258. Културните вредности и ризикот во современото општество со посебен осврт на македонското општество2010
2259. Морално мислење и морална слика за себе во периодот на адолесценција2010
2260. Парадоксите на индуктивната логика2010
2261. Популарната култура во британските културни студии2010
2262. Информирањето на печатените медиуми за современите морални предизвици во Република Македонија2010
2263. Романската пропаганда и ароманското прашање во Македонија (1860-1903)2010
2264. Стареењето на населението како фактор за реформи во доменот на пензискиот систем и вработувањето на старите лица: меѓународни пристапи и национални предизвици2010
2265. Постмодернистичка интерпретација нa философскиот опус нa Фридрих Ниче (или за една нова терапевтика на субјективноста)2010
2266. Христијанската духовна перспектива како детерминанта на социјалната политика и социјалната работа во западните демократии2010
2267. Македонската емигрантска федеративна организација меѓу двете светски војни2010
2268. Обредната симболика во антиката и во македонската народна традиција2010
2269. Рефлекси на индо-европските гутурали во контакт со полувокалите *i (*y/*j) и *ṷ (*w)2010
2270. Просветната политика во Народна Република Македонија (1944–1953)2010
2271. Архитектурата на комплексот Марков Манастир2010
2272. Маркетинг концепција во средното образование на Република Македонија во услови на пазарна економија2010
2273. Менаџирање со човечки ресурси во училиштата за средно образование2010
2274. Квалитетот на односите помеѓу наставниците и учениците во основното образование2010
2275. Византиски цркви во Ниш од IX до XVII век2010
2276. ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ДОКУМЕНТАРНИОТ ФИЛМ (Казимиеж Карабаш, Столе Попов, Мајкл Мур)2010
2277. Образовната телевизија и методската организација на наставата во прво одделение2010
2278. Програмски и методско-дидактички концепт на изборните предмети во гимназиското образование во Република Македонија2010
2279. Одржлив развој на еко-димензиите во основното образование во Република Македонија2010
2280. Проценка на влијанието на иригационите солуции на smear layer, виталните структури и дентинот на ендодонтски третирани заби2010
2281. Тридимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементи2010
2282. Инхибиција на деминерализацијата на емајлот околу брекетите во тек на ортодонтски третман, in vivo и in vitro студија2010
2283. Модел на парцијална рамнотежа за екс-анте анализа на пазарот на одделни земјоделски производи во Република Македонија2010
2284. METOD ITERACIONIH FAKTORA U RESAVANJU PROBLEMA PRENOSA ZRACENJA ATOMIMA SA VISE NIVOA U ZVEZDANIM ATMOSFERAMA2010
2285. Поврзаност на петте големи фактори на личноста со задоволството од квалитетот на живот и со доживувањето на среќа2010
2286. Положбата на националните малцинства во Народна Република Македонија, 1944–1963 година2010
2287. Сликарството во наосот на црквата Свети Никола во Топличкиот манастир во демирхисарско2010
2288. Влијание на неорганското олово во појавата на штетните ефекти врз здравјето на експонираните работници - магистерски труд2009
2289. Ниво на организираност на психомоториката и развојот на говорот кај лицата со умерена интелектуална попреченост2009
2290. Учењето за трансценденталноста – основа на Кантовиот гносеолошки критицизам и Хусерловата феноменологија2009
2291. Ставови, мислења и искуства во однос на третманот на лицата со аутизам во Република Македонија2009
2292. Полов развој, воспитание и сексуална злоупотреба на лицата со инвалидност во Република Македонија2009
2293. Потребата за формирање систем на заштита, едукација и рехабилитација на лицата со аутизам во Република Македонија2009
2294. Рационална дијагностичка и прогностичка проценка на можните алергични реакции на локални анестетици in vivo и in vitro тестирања (докторска дисертација)2009
2295. Проценка и влијанието на збиеноста на мандибуларните инцизиви и нивната позиција на кранифацијалната морфологија (докторска дисертација)2009
2296. Валоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната ретро препарација (докторска дисертација)2009
2297. Улогата на слободните радикали во патогенските механизми на пародонталната болест (докторска дисертација)2009
2298. Симболички и динамички компоненти на културата во интерпретативната антропологија на XX век2009
2299. Компаративна анализа на последиците по третманот на фрактурите на зигоматичната коска2009
2300. Дијагностичка и тераписка евалуација на објективниот сијалоаденит на субмандибуларната жлезда. (магистерски труд )2009
2301. Математичка анализа на напонско деформационата состојба на конус коронките и нивната врска со субтотална телескоп протеза.2009
2302. Рационална дијагностичка и прогностичка проценка на можните алергични реакции на локални анестетици in vivo и in vitro тестирања (докторска дисертација).2009
2303. Проценка и влијанието на збиеноста на мандибуларните инцизиви и нивната позиција на кранифацијалната морфологија. (докторска дисертација).2009
2304. Валоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната ретро препарација (докторска дисертација).2009
2305. Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, Епштејнбаровиот вирус и цитомегало вирусите во патогенезата на хроничната пародонтологија2009
2306. Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, Епштејнбаровиот вирус и цитомегало вирусите во патогенезата на хроничната пародонтологија2009
2307. Математичка анализа на напонско деформационата состојба на комус коронките и нивната врска со субтотална телескоп протеза (магистерски труд)2009
2308. Компаративна анализа на последиците по третманот на фрактурите на зигоматичната коска (магистерски труд)2009
2309. Дијагностичка и тераписка евалуација на објективниот сијалоаденит на субмандибуларната жлезда (магистерски труд)2009
2310. Перспективи во клиничката апликација на анализата по Arnet за процена на фациолабиоденталните структури кај пациенти со II/1 (магистерски труд)2009
2311. Предоперативна дијагностика во имплантологијата од хируршки и протетички аспект (магистерски труд)2009
2312. Управување со ризиците во инвестициите2009
2313. ЕВОЛУЦИЈАТА НА МЕРЕЊЕТО И УПРАВУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ2009
2314. ЕВОЛУЦИЈАТА НА МЕРЕЊЕТО И УПРАВУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ2009
2315. Престапничко однесување кај малолетните сторители со посебен осврт на лицата со интелектуален дефицит2009
2316. Компјутеризацијата како фактор во процесот на наставата во сите степени на образованието во Р. Македонија2009
2317. Однос на субјективната добросостојба со базичните психолошки потреби, животните цели и со себеценењето2009
2318. Формите на генитив сингулар во микенскиот грчки и во ајолските дијалекти2009
2319. Застапеноста и состојбата на лицата со интелектуална попреченост во Западна Македонија2009
2320. Етички пораки кај старозаветните мудреци2009
2321. Архивите и управувањето со архивските записи во проектите и документите на Европската Унија2009
2322. Лидерски стилови и менаџерска ефикасност2009
2323. Симболички и динамички компоненти на културата во интерпретативната антропологија нa ΧΧ-от век2009
2324. Охрид во раниот Среден век (од V до XI век)2009
2325. Античка грчка космологија (филозофско-научни карактеристики)2009
2326. Дидактичко - методски димензии во учебниците по музичко образование2009
2327. Стојан Новаковиќ – дипломат, политичар и интелектуалец2009
2328. Фотографијата како историско сведоштво за градот Охрид во периодот 1913–1991 година2009
2329. Менаџирање на процесот на следење и вреднување на наставниот кадар во основните училишта2009
2330. Проценка и влијанието на збиеноста на мандибуларните инцизиви и нивната позиција на краниофацијалната морфологија2009
2331. Валоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната ретро препарација2009
2332. Рационална дијагностичка и прогностичка проценка на можните алергиски реакции на локални анестетици2009
2333. Нумизматичка циркулација по долината на Брегалница во зрелата антика2009
2334. Тематското уредување во Византија до 1025 година2009
2335. Црвенофигурални сликани вази во Република Македонија2009
2336. Општество и романизација во Скупи низ епиграфските артефакти2009
2337. Поствизантиското сликарство во црквата Св. Пантелејмон во Нерези2009
2338. Филозофија на суфизмот2008
2339. Тераписки ефекти кај малоклузија втора класа прво одделение (докторска дисертација)2008
2340. Влијание на полови хормони врз парондотално-ткивната афекција (докторска дисертација)2008
2341. Одредување на резидуален флуор во флуоризираното млеко, по јон селективната метода (магистерски труд)2008
2342. Периоперативно однесување на комплемент системот, акутните фазни протеини и цитокините при орално-хируршки интервенции (магистерски труд)2008
2343. Сигнификатен кариес – индекс кај деца од 12 годишна возраст од подрачјето на град Скопје (магистерски труд)2008
2344. Карактеристики на краниофацијалната морфологија кај атрактивни и неатрактивни лица (магистерски труд)2008
2345. Доцноантичка грнчарија во Република Македонија2008
2346. Влијанието на Бизмарковиот и Бевериџовиот пристап во креирањето и реформирањето на социјалните држави во Европа2008
2347. Теориските проблеми во конципирањето и реализацијата на современото естетско воспитание2008
2348. Антички светилки од Република Македонија2008
2349. Семантичкиот развој на клучните христијански термини2008
2350. Фрескоживописот и иконописот во Струга и струшко од времето на преродбата2008
2351. Органи на управата во Македонија и нивните јавни функции проследени низ архивските фондови во периодот од 1869 до 1944 година во ДАРМ2008
2352. Сликарството во сливничкиот манастир Света Богородица2008
2353. Делата во Македонија на сликарското семејство на Михаил од Самарина2008
2354. Меѓународните односи и надворешната политика на Република Македонија (1991-2005)2008
2355. Заштита на архивската граѓа како културно наследство во Република Македонија (1944-1990)2008
2356. Влијание на половите хормони врз пародонтално-ткивната афекција2008
2357. Музиката во македонските свадбени обичаи во 21 век2008
2358. Changes of the maximal strength potential of the flexor muscles in the elbow joint after six weeks of programmed workout with standard and modified repetitive efforts done by the students of the Faculty for Physical Culture in Skopje2008
2359. Местото и улогата на специјалните единици во современите системи за национална безбедност со посебен осврт на состојбите во Република Македонија2008
2360. Дискурсните партикули nam и enim во Кикероновите писма до Атик2008
2361. Етичките вредности во менаџерството2008
2362. Естетиката на алтернативниот театар во Македонија2007
2363. Критика на телеолошкиот ум2007
2364. Примена на ласер – терапијата во третманот на пародонталната болест (докторска дисертација)2007
2365. Влијанието на плазма богата со тромбоцити на коскената регенерација на хумани дефектни во виличните коски (докторска дисертација)2007
2366. Модел на управување со системот за орална здраствена заштита (докторска дисертација)2007
2367. Т-scan II компјутерска анализа на оклузални контакти кај пациенти со фикснопротетички конструкции (докторска дисертација)2007
2368. Анализа и процена на влијанието на коронарната и апикалната микропропустливост врз неуспехот на ендодонтската терапија (докторска дисертација)2007
2369. Клиничка подготовка и процена на обезбедената локална хемостаза при оралнохируршкиот третман кај пациенти со тромботични заболувања (докторска дисертација)2007
2370. Клинички, патохистолошки, микробиолошки и рендгенолошки аспекти на инфламаторните цисти (докторска дисертација)2007
2371. Влијанието на цитокинскиот генски полиморфизам во етиопатогенезата на пародонталната болест кај македонската популација (докторска дисертација)2007
2372. Колективниот идентитет кај Македонците муслимани2007
2373. Влијанието на средствата за белење на забите врз естетиката, ултраструктурата и отпорноста на забните ткива (магистерски труд)2007
2374. Примена на Er:YAG ласер во ендодонтската терапија на трајни заби со гангренозно распадната пулпа (магистерски труд)2007
2375. Проценка на оралното здравје кај деца со ментална хендикепираност (магистерски труд)2007
2376. Компаративна анализа на стабилната остеосинтеза со мини-плочки кај скршеници на долната вилица (магистерски труд)2007
2377. Циклоспорин А-индуциран реактивен гингивален одговор (магистерски труд)2007
2378. Пародонтопатијата и коронарната срцева болест: причинско-последична врска или асоцијација (магистерски труд)2007
2379. Влијанието на водечките површини врз ретенционите сили кај парцијалната скелетирана протеза (магистерски труд)2007
2380. Поврзување помеѓу порцеланот и композитот преку карактеризација на меѓуграничната површина-interface (магистерски труд)2007
2381. Валоризација на индивидуалните вредности на артикулационите агли на ТМЗ – компаративна анализа (магистерски труд)2007
2382. Анализа на процесот на пишување кај децата со тешкотии во читањето и пишувањето2007
2383. Проценка на моторното и когнитивното функционирање кај лицата со церебрална парализа и лицата со лесна ментална ретардација2007
2384. Живеалиштето и културата на живеење низ антиката во Македонија2007
2385. Хреиологијата нa Агнеш Хелер2007
2386. Организација на пополнувањето на вооружените сили во функција на преструктуирањето на АРМ и мотивираност на младината за вклучување во вооружените сили2007
2387. Либерална теорија на малцинските права (компаративна студија на Хрватска и Македонија)2007
2388. Културно-просветниот живот во Струга и струшко (1944-1959) со посебен осврт на Турците2007
2389. Економските и социјални аспекти на воздушниот транспорт и неговата улога во развојот на единствениот европски пазар и проширувањето на ЕУ2007
2390. Европската Унија и Република Македонија во евроинтеграциските процеси2007
2391. Философско- историските импликации во творештвото на Фјодор Михајлович Достоевски2007
2392. Ничеовиот концепт за натчовекот, вредносното редефинирање и духовно созревање на индивидуата2007
2393. Политиката на кралството на СХС во кумановско-кривопаланечкиот регион (1918–1929)2007
2394. Пелагониската регија во доцната антика2007
2395. Системот на евалуација во функција на унапредување на педагошката работа во средното образование2007
2396. Етничките и демографски промени на територијата на денешна Република Македонија во периодот 1912–19942007
2397. Планирање и програмирање на воспитно-образовниот процес во реформираното гимназиско образование2007
2398. Развојни стратегии и модели на работа на почетното математичко образование2007
2399. Dimitar Kjostarov - Realistic poetics and aesthetics of one theatre director2007
2400. Модел на управување со системот за орална здравствена заштита2007
2401. Влијанието на плазма богата со тромбоцити на коскената регенерација на хумани дефекти во виличните коски2007
2402. Клинички, патохистолошки, микробиолошки и рендгенолошки аспекти на инфламаторните цисти2007
2403. Анализа и процена на влијанието на коронарната и апикалната микропропустливост врз неуспехот на ендодонтската терапија2007
2404. Примена на ласер-терапијата во третманот на пародонталната болест2007
2405. Влијанието на цитокинскиот генски полиморфизам во етиопатогенезата на пародонталната болест кај македонската популација2007
2406. T-Scan II компјутерска анализа на оклузални контакти кај пациенти со фикснопротетички конструкции2007
2407. Вредности, вредносни ориентации, морални ставови и модели за идентификација во различни возрасни периоди2007
2408. Разбивањето на сценската илузија во комедиите на Менандар2007
2409. Методичките концепти во почетната настава по математика и нивната реализација2006
2410. Интуицијата и науката во феноменологијата на Едмунд Хусерл2006
2411. Видови и методи на етичкото образование во одделенската настава2006
2412. Раководење, менаџмент и лидерство во раководењето со одбраната на Република Македонија2006
2413. Евалуација на клинички важни карактеристики кај различни видови перманентни фикснопротетички цементи (докторска дисертација)2006
2414. Структурна анализа на дисхармонијата во вертикална насока (докторска дисертација)2006
2415. Ефекти од апликацијата на флуорослободувачките дентални материјали врз артифициелната плунка и тврдите забни ткива кај млечните и младите трајни заби (докторска дисертација)2006
2416. Евалуација на имунолошкиот одговор кај stomatis protetica (докторска дисертација)2006
2417. Прилог кон клиничката употреба на туморски маркери кај оралниот карцином (магистерски труд)2006
2418. Проценка на влијанието на матрикс металопротеиназите кај хроничките периапикални процеси (магистерски труд)2006
2419. Стрес и динамика на хроничната пародонтопатија (магистерски труд)2006
2420. Епидемиолошко-патохистолошки карактеристики на епулисите нај населението во Македонија (магистерски труд)2006
2421. Валоризација на индивидуалните вредности на артикулационите агли на ТМЗ: компаративна анализа (магистерски труд)2006
2422. Дентални калцификати: причина за посебна анализа (магистерски труд)2006
2423. Тераписка примена на имплантен систем во корелација со параметрите на периимплантатната инфекција (магистерски труд)2006
2424. Испитување на организираноста на говорот и мисловните операции кај децата со говорни потешкотии2006
2425. Испитување на обликот на индивидуализација во наставата по македонски јазик во Република Македонија за ученици со пречки во психичкиот развој2006
2426. Проценка и рехабилитација на функционалниот вид кај слабовидните деца2006
2427. Македонското национално малцинство во соседните земји: современи состојби2006
2428. Македонија во политиката на Велика Британија во периодот од 1875 до 1903 година2006
2429. Хофстедовиот модел на димензии на културата: можности за мерење во групен и индивидуален контекст2006
2430. Влијанието на масовните медиуми во формирањето на европските вредности во Република Македонија2006
2431. Развој на библиотекарството и библиотечната дејност во Република Македонија (1944–2004)2006
2432. Генеза и развој на Анзабегово-вршничката културна група2006
2433. Раскажувачката постапка кај историографот Тит Ливиј2006
2434. Македонското прашање во југословенско-бугарските односи (1918–1941)2006
2435. Евалуација на клинички важни карактеристики кај различни видови перманентни фикснопротетички цементи2006
2436. Структурна анализа на дисхармонијата во вертикална насока2006
2437. Македонската националноослободителна платформа во текот на Втората светска војна2006
2438. Влијанието на социјалната закана врз авторитарноста и социјалната доминација2006
2439. Историја на секојдневниот живот во Велес меѓу двете светски војни2006
2440. Историските и архивистичките аспекти на архивскиот фонд „Виктор Аќимовиќ”2006
2441. Развој на архивската дејност во Македонија во периодот 1918–1945 година2006
2442. Знаењата и ставовите на учениците од завршното одделение на основното училиште од областа на екологијата2005
2443. Модел за парцијална рамнотежа на пазарот на свинско месо во Република Македонија2005
2444. Искуства, развој и перспективи на воената организација и воената вештина2005
2445. Интеракција меѓу воената техника, воената доктрина и воената вештина во современото војување2005
2446. Филозофија и етика на современото образование2005
2447. Краниофацијалната морфологија и начинот на дишење (докторска дисертација)2005
2448. Стрес апсорбер како додаток на дистално поставен имплантат-носач на фикснопротетичка конструкција (докторска дисертација)2005
2449. Евалуација на инкорпорираниот флуор во тврдите забни ткива после апликација на флуор-ослободувачки рествративни материјали (магистерски труд)2005
2450. Ефектот од инклинација на инцизивите во положбата на усните кај малоклузија II/I и II/II по Engle (магистерски труд)2005
2451. Анализа на постигнатите функционално-естетски резултати со хируршкото лекување на прогениите (магистерски труд)2005
2452. Улогата на пуфескиот капацитет на саливарната уреа и бикарбонатите врз појавата на забниот кариес (магистерски труд)2005
2453. Карактеристики на максиларната и мандибуларната морфологија вертикални неправилности (магистерски труд)2005
2454. Застапеност на некои аспекти на реална, идеална и нормативна слика за себе кај луѓе кои практикуваат вежби за телесен развој2005
2455. Политичко-географска положба на Република Mакедонија: проценка и перспективи за развој вo Евро-атлантскиот амбиент2005
2456. Европеизација на националните социјални политики: конвергенција или диверзитет?2005
2457. Предиктивната валидност на Ајзенковиот инвентар на личност за успехот во работата кај менаџерите2005
2458. Британската дипломатија и македонското прашање 1918–19342005
2459. Струмица и струмичко во Средниот век (VI–XIV век)2005
2460. Празничната сцена во венециското сликарство на XVIII век2005
2461. Акционите истражувања во унапредување на воспитно-образовниот процес2005
2462. Воспитниот статус на македонското семејство и училишната успешност на децата2005
2463. Последиците во одбраната од иселување на младите од Република Македонија2005
2464. Етика на дејствувањето во невладините организации2005
2465. Концептуална трансформација на Армијата на Република Македонија според НАТО стандарди во делот на военото воздухопловство и неговата логистика2004
2466. Хевристичката антропологија во творечкиот опус на Ферид Мухиќ2004
2467. Имплицитните и експлицитните теории во функција на идентификацијата на надарените ученици2004
2468. Социјалната средина и родноста2004
2469. Евалуација на ефектите од тераписката апликација на EP:YAG ласерот врз тврдите забни ткива и пулпата (докторска дисертација)2004
2470. Евалуација на методите за рана дијагностика на вратните метастази и улогата на елективната дисекција кај пациентите со орален планоцелуларен карцином (докторска дисертација)2004
2471. Улогата на секреторниот инхибитор на леукоцитаната протеаза во зараснувањето на оралните рани (докторска дисертација)2004
2472. Компаративна анализа на апоптотичното одумирање на клетките во тек на пародонталната болест (докторска дисертација)2004
2473. Математички модел за определување на дистрибуција на оклузалните сили кај мандибуларна двострана терминална безабост (магистерски труд)2004
2474. Влијанието на ставот кај децата врз нивното орално здравје (магистерски труд)2004
2475. Квантитативна анализа на ослободени и дифундирани мономери од смоли на композити и дентин атхезиви низ дентинската бариера (магистерски труд)2004
2476. Дентофацијална морфологија кај индивидуи со агнеза на заби (магистерски труд)2004
2477. Рендгенолошка евалуација на коскениот ткивен одговор на вилиците по апликација на алопластични материјали (магистерски труд)2004
2478. Емоционалната интелигенција и особините на учениците2004
2479. Правата на заштита, едукација и рехабилитација на лицата со хендикеп во Република Македонија и нивна усогласеност со меѓународните документи2004
2480. Средновековната кабала и телема2004
2481. Ставот ‘сведок’ во самореализацијата и во секојдневниот живот според философијата на јогата2004
2482. Книжевно-историски и антрополошки аспекти во делото на св. Јован Касијан2004
2483. Историски развој на архивската дејност и архивското законодавство во Македонија (1945–1995)2004
2484. Етничноста како фактор за образование во Република Македонија2004
2485. Координацијата на државните органи во функција на ефикасна одбрана и евроатлантските интеграции2004
2486. Пазарот на трудот и средното стручно образование во Република Македонија2004
2487. Развој на програми и стратегии за автоиндивидуализација на децата2004
2488. Улогата на секреторниот инхибитор на леукоцитната протеаза во зараснувањето на оралните рани2004
2489. Евалуација на ефектите од тераписката апликација на Er: YAG ласерот врз тврдите забни ткива и пулпата2004
2490. Стрес апсорбер како додаток на дистално поставен имплантат - носач на фиксно протетичка конструкција2004
2491. Комуникацијата меѓу наставникот и ученикот во основното училиште2004
2492. Позитивна афективност и негативна афективност како црти на личноста и когнитивното функционирање2004
2493. Педагошкото водство во училиштата2003
2494. Карл Попер, отвореното општество и неговите непријатели – пролог за филозофската втемеленост на политиката2003
2495. Евалуација на кариеспротективниот ефект на полиолите изразен преку дејството на ксилитолот (докторска дисертација)2003
2496. Хронични периапикални лезиии во зависност од ендодонтскиот статус на забите (докторска дисетрација)2003
2497. Биохемиска и цитолошка анализа на глосопирозите кај пациенти со хипохромна анемија (докторска дисертација)2003
2498. Влијание на поставеноста на првите молари врз стабилноста на тоталните протези (докторска дисертација)2003
2499. Дентално здравје кај деца со пречки во психофизичкиот развој и насоки за негово зачувување и подобрување (магистерски труд)2003
2500. Морфолошка диспозиција на периапикалните варијации на каналниот систем кај хуманите максиларни премолари: ендодонтско-оралнохируршки тераписки проблем (магистерски труд)2003
2501. Микробиолошки аспекти на хемиски и механички средства за орална хигиена кај школски деца (магистерски труд)2003
2502. Имунолошки промени кај пациенти со хронични пародонтити (магистерски труд)2003
2503. Индикации и клиничка процена на хируршки третман на импактирани супернумерички заби (магистерски труд)2003
2504. Музиката во најраниот хеленски период2003
2505. Конверзија на воените расходи и интеграција нa економската и безбедносната димензија2003
2506. Забраните во мултиетничките и мултирелигиските селски заедници во прилепско2003
2507. Компаративна евалуација на хируршки методи на екцизија на птеригиум - магистерски труд2003
2508. Вооружените сили на Република Македонија и нивното преструктуирање кон сопствени потреби и стандардите на НАТО2003
2509. Хорот и хорската лирика во грчката трагедија2003
2510. Ставот на Грција спрема Македонија (1882–1903)2003
2511. Евалуација на кариес протективниот ефект на полиолите изразен преку дејството на ксилитол2003
2512. Компаративна анализа на апоптотичното одумирање на клетките во тек на пародонталната болест2003
2513. Влијание на поставеноста на првите молари врз стабилноста на тоталните протези2003
2514. Индоевропски гутурали во микенскиот грчки дијалект2003
2515. Методички аспекти на теоријата нa множествата2002
2516. Имуногенетски анализи кај лица со аутизам во Република Македонија2002
2517. Современиот тероризам и неговото влијание врз организациско-формациската структура на антитерористичките сили на Република Македонија2002
2518. Афективно-конативните црти на личноста и потрошувачкото однесување2002
2519. Теориските проблеми во концепирањето на физичкото воспитание2002
2520. Причини и општествени последици од сиромаштијата во Република Македонија2002
2521. Процена на имунолошкиот одговор на пулпиното ткиво кај некариозни и кариозно променети забиво детска возраст: клиничка, морфолошка и имунохистолошка анализа (докторска дисертација)2002
2522. Примена на компјутеризирана томографија и магнетна резонанца хируршкиот третман на импактираните заби (докторска дисертација)2002
2523. Улогата на Streptococcus mutans и Lactobacillus во етиопатогенезата на денталниот кариес (докторска дисертација)2002
2524. Статистички концепти и техники во процесот на контрола и управување со квалитетот2002
2525. Евалуација на ефектите од комбинираниот конвенционално-физикален третман на иницијалната пародонтална афекција (магистерски труд)2002
2526. Компаративна анализа на прецизноста на рабното затварање на леани надградби изработени по директна и индиректна метода (магистерски труд)2002
2527. Процена на атхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на атхезивни системи (магистерски труд)2002
2528. Рационална проценка на можните алергиски и псевдоалергиски реакции на локалните анестетици при орално-хируршките интервенции (магистерски труд)2002
2529. Рана дијагностика и превенција на импактираните трајни максиларни канини со радиолошка процена на нивното никнување (магистерски труд)2002
2530. Морфолошки карактеристики на раните прогени загризи (магистерски труд)2002
2531. Проценка на електрокардиографски и хемодинамски промени кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања во тек на оралнохируршки интервенции (магистерски труд)2002
2532. Етио-патогенетски и превентивни аспекти на циркуларниот кариес кај млечни заби (магистерски труд)2002
2533. Краниометриска процена на положбата на хиоидната коска кај испитаници со нормална оклузија и испитаници со малоклузија II класа 1. одделение по Angle (магистерски труд)2002
2534. Промени на својствата на полиацид-модифицираните композитни смоли (компомери) по складирање во раствори од киселини: in vitro студија (магистерски труд)2002
2535. Клиничко-биохемиска детекција на иницијалната пародонтална лезија (магистерски труд)2002
2536. Клиничка евалуација на фибринолитичката активност на крвта при орално-хируршки интервенции (магистерски труд)2002
2537. Влијанието на нивото и функционалната способност на имунокомпетентните клетки Т, Б и НК (natural killer) врз појавата и текот на пародонталната болест кај младата популација (магистерски труд)2002
2538. Манастирот Свети Архангели во Кучевиште, скопско2002
2539. Проблемот на едното кај таоизмот и конфучијанизмот2002
2540. Техничките можности и духот2002
2541. Слободното време на учениците како педагошки проблем2002
2542. Црквата и световното2002
2543. Социјалната стратификација и либералните модели на социјална политика – примерот на Република Македонија2002
2544. Теоретските проблеми во концепирањето на физичкото воспитание2002
2545. Испитување на можностите за зголемено производство на семе од луцерка2002
2546. Митопоетските елементи во современата македонска драматургија2002
2547. Прагматистичката педагогија и нејзиното влијание врз современата воспитно-образовна практика2002
2548. Биохемиска и цитолопка анализа на глосопирозите кај пациенти со хипохромна анемија2002
2549. Онтолошкиот доказ и германската класична филозофија2001
2550. Жената во Библијата – антрополошки импликации2001
2551. Формите на работа, методите и средствата на наставата по етика во средните училишта2001
2552. Дијагностички и тераписки аспекти кај колум фрактурите (докторска дисертација)2001
2553. Флуоридната концентрација во оралниот медиум пред и по флуориден топикален третман (докторска дисертација)2001
2554. Карактеристики на хуморалниот имунолошки одговор во саливата и серум кај стоматитис протетика (магистерски труд)2001
2555. Морфолошки особености на неправилноста збиеност во денталните лакови (магистерски труд)2001
2556. Состојбата на пародонтот при тескоба на денталните лакови (магистерски труд)2001
2557. Теоретските проблеми во концепирањето на современото интелектуално воспитание2001
2558. Рано-средновековните двоплочести фибули и претхристијанската духовна култура на Словените2001
2559. Принципите и нормите на етиката во исламската филозофија2001
2560. Врските и соработкатa нa национално- ослободителните движења на македонскиот народ од сите делови на Македонија во 1943 година2001
2561. Македонските сликарски прирачници - ерминии од XIX век2001
2562. Естетиката и дијалектиката во монтажата на филмот2001
2563. Визуелната перцепција на гласовите на македонскиот стандарден јазик и нејзиното значење за едукацијата на слушно оштетените лица2001
2564. Компаративна анализа на забалото со помош на периотест кај интактни природни заби, ендодонстки третирани и заби со протетичко помагало2001
2565. Архитектонските стилови во профаното градоградителство во Македонија меѓу двете светски војни (1919–1940)2001
2566. Теоретските проблеми на целта на воспитанието2001
2567. Иницијалното образование на наставниците од основното образование во Македонија и Англија2001
2568. Улогата на Streptococcus mutans и lactobacillus во етио-патогенезата на денталниот кариес2001
2569. Проценка на имунолошкиот одговор на пулпиното ткиво кај некариозни и кариозно променети заби во детска возраст2001
2570. Македонското револуционерно националноослободително движење во Солунскиот вилает (1893–1903)2001
2571. Филозофските основи на морално-воспитната улога на музиката во античка Грција2000
2572. Естетиката на современиот американски театар2000
2573. Цервикалните прешлени како индикатори за одредување на мандибуларниот раст (докторска дисертација)2000
2574. Имунолошки аспекти на оралниот лихен планус (докторска дисертација)2000
2575. Процена на говорот кај индивидуи со малоклузии (докторска дисертација)2000
2576. Примена на мултидимензионална анализа при дијагностицирање на трансверзални отстапувања во дентофацијалната регија (докторкска дисертација)2000
2577. Етипатогентскиот придонес на психолошкиот стрес во афекцијата на оралната мукозна мембрана (докторкска дисертација)2000
2578. Хисто-ензиматски испитувања на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција (докторска дисертација)2000
2579. Имунолошките аспекти на инфекциите во максилофацијалната регија (докторска дисертација)2000
2580. Морфолошки карактеристики кај скелетно отворени загризи (магистерски труд)2000
2581. Морфолошки карактеристики на малоклузија втора класа прво одделение (магистерски труд)2000
2582. Компаративни метрички анализи на длабочината на гингивалниот сулкус и пародонталниот џеб (магистерски труд)2000
2583. Типови на раст и развој при малоклузија II класа 1 одделение (магистерски труд)2000
2584. Некои орално-ткивни аспекти кај заболени од Diabetes mellitus (магистерски труд)2000
2585. Застапеноста на микроелементите во тврдите забни ткива кај интактни и кариозни заби (магистерски труд)2000
2586. Антиподи на современата философија на музиката2000
2587. Персоналните корелати на просоцијалното однесување2000
2588. Методиката нa наставата по македонски јазик од Ι до ΙV одделение низ развојот на oсновното воспитание и образование во Македонија2000
2589. Семиотиката и семантиката на леглото во старогрчката поетика2000
2590. Едукација за слушање музика2000
2591. Црковната архитектура во Македонија во XIII век2000
2592. Иронијата како реторичка категорија кај Кикерон2000
2593. Наставата по историја во основното образование од 1945 до 1990 година2000
2594. Можности за супституција на нитритите во барени колбаси2000
2595. Хисто-ензиматски испитувања на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција2000
2596. Цервикалните прешлени како индикатори за одредување на мандибуларниот раст2000
2597. Етиопатогенетскиот придонес на психолошкиот стрес во афекцијата на оралната мукозна мембрана2000
2598. Процена на говорот кај индивидуи со малоклузии2000
2599. Илинденската организација меѓу двете светски војни2000
2600. Свест и аналитичката филозофија: анализа на сфаќањето на поимот „свест“ кај Бертранд Расел, Гилберт Рајл и Даниел Денет2000
2601. Свест и аналитичката филозофија: анализа на сфаќањето на поимот „свест“ кај Бертранд Расел, Гилберт Рајл и Даниел Денет2000
2602. Свест и аналитичката филозофија: анализа на сфаќањето на поимот „свест“ кај Бертранд Расел, Гилберт Рајл и Даниел Денет2000
2603. Режимот на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и отпорот на македонскиот народ во Брегалничкиот округ, 1918-1924 година2000
2604. Евалуација и прогноза на мултипли миелом2000
2605. Бесмртноста на душата во византиската филозофија, по учењето на светите оци1999
2606. Смртноста кај пациенти со акутна бубрежна инсуфициенција (5 годишен клинички материјал)1999
2607. Влијанието на фиксно-протетските конструкции во пределот на фронтот на горната вилица во говорната функција (магистерски труд)1999
2608. Присуство на жива во плунка и дентин при едносеансна апликација на повеќе амалгамски полнења (магистерски труд)1999
2609. Објективно вреднување на малокузии при потребите за ортодонските третмани (магистерски труд)1999
2610. Бесмртноста на душата во византиската филозофија според учењето на светите оци1999
2611. Субјективното и објективното во историскиот процес1999
2612. Евалуација на прогностичките фактори во раните стадиуми на инвазивните карциноми на грлото на матката1999
2613. Постмодернизмот и марксизмот1999
2614. Етика на јогата1999
2615. Самостојната работа на учениците во наставата по биологија1999
2616. Самостојната работа на учениците во наставата по биологија1999
2617. Рударството во Македонија во времето на Османско-турското владеење1999
2618. Граѓанската војна во Грција и Македонците1999
2619. Граѓанската војна во Грција и Македонците1999
2620. Скопје и скопската област од VI до крајот на XIV век1999
2621. Различниот статус на телесната маса и нејзините импликации врз антропометрискиот, биомоторичкиот и функционалниот простор кај ученичките од вишите одделенија на основните училишта (VI-VIII) од Скопје (докторскиот труд)1999
2622. Логичката семантика како општа теорија на јазичките структури1998
2623. Хируршка верификација на дијагностиката при паротидните тумори (докторска дисертација)1998
2624. Иследување in vitro на дебелината на цементниот слој по цементирањето на артифицијални забни коронки со цинк-фосфатен цемент Cegal и глас-јономер Meron (магистерски труд)1998
2625. Штипскиот регион меѓу двете светски војни (1918–1941)1998
2626. Перцепциите на социјалната клима и работното задоволство1998
2627. Практичната философија на Павао Вук-Павловиќ1998
2628. Логичката семантика како општа теорија на јазичките структури1998
2629. Хелените и смртта1998
2630. Филозофска едукација во средните училишта1998
2631. Битолскиот регион за време на Првата светска војна (1914-1918)1998
2632. Влијанието на средствата за масовна комуникација врз социолошките сознанија кај учениците во Република Македонија1998
2633. Прилеп и прилепско по Втората светска војна, 1945–19531998
2634. Функционална вредност на забите носачи на фиксно-протетичките конструкции1998
2635. Стереометриско моделирање и претставување на објекти1998
2636. Уметничкото дело во втората половина на XX век1997
2637. Меѓународниот статус на цивилната одбрана како детерминанта на организациско-функционалната компатибилност на системот на одбраната на Република Македонија1997
2638. Логистиката и нејзината организациска поставеност во армијата со перспектива на развојот1997
2639. Палатопластика: валоризација на функционалните резултати (докторска дисертација)1997
2640. Реминерализирачки потенцијал на плунката и дентален морбидитет кај младите трајни заби (докторска дисертација)1997
2641. Когнитивниот развој и сликата за себе во периодот на адолесценција1997
2642. Портретот во македонската ликовна уметност во XX век1997
2643. Естетичките, културолошките и литературнокритичките концепции на Георги Старделов1997
2644. Демогеографски карактеристики на приграничниот појас на Република Македонија према Сојузна Република Југославија и нивното значење за одбраната на Република Македонија1997
2645. Апофатичката философија на Corpus Areopagiticum1997
2646. Воспитанието на децата во непотполни семејни средини1997
2647. Пиринскиот дел на Македонија помеѓу 1949 – 1968 година1997
2648. Современ третман на квалитативните педагошки истражувања (Партиципативно набљудување на наставата во една училица)1997
2649. Реминерализирачки потенцијал на плунката и дентален морбидитет кај младите трајни заби1997
2650. Историскиот развиток на етно-политичките заедници во Македонија до крајот на раниот Среден век1997
2651. Примена на проблемската настава во основното училиште1996
2652. Развитокот на македонската воена мисла при крајот на 19 и почетокот на 20 век (1881-1913)1996
2653. Односот меѓу филозофијата на егзистенцијализмот и антипсихијатријата во списите на Жан-Пол Сартр и Роналд Дејвид Леинџ1996
2654. Влијанието на социјалните чинители врз вертикалната подвижност на жените во процесот на трудот1996
2655. Корелација помеѓу клиничкиот, рендгенолошкиот и патохистолошкиот наод при синузитис максиларис како резултат на постоење на оро-антрална комуникација (магистерски труд)1996
2656. Влијанието на социо-политичките и системските фактори на организацијата и изградбата на вооружените сили на Република Македонија1996
2657. Психолошките особини на студентите кои се подготвуваат за наставници1996
2658. Општествени последици од компјутеризацијата1996
2659. Комуникациските функции на политичките партии во современата социологија1996
2660. Вреднување на програмските содржини по запознавање на природната и општествената средина во предучилишните установи1996
2661. Отворениот систем на предучилишното образование и воспитание како основа за структурирање нови модели на воспитно-образовно делување1996
2662. Креативноста на учениците низ слободните активности во основното училиште1996
2663. Влијание на прекумерната телесна тежина врз антропометрискиот, биомоторичкиот и функционалниот простор кај ученичките од петтите одделенија во Скопје (магистерски труд)1996
2664. Поттикнување и развивање на креативното мислење со техники на дивергентна продукција1995
2665. Цивилната одбрана како дел од системот на одбраната на Република Македонија1995
2666. Морфологија на дентоалвеоларните лакови кај деца кои дишат на уста (магистерски труд)1995
2667. Изградувањето на моралните вредности кај учениците во средното образование1995
2668. Сложенки во микенскиот грчки со посебен акцент на препозиционалните сложени форми1995
2669. Мотивацијата на туристите и потенцијалните туристи, значаен фактор за успешна туристичка пропаганда1995
2670. Петар Поп Арсов (1868–1941). Прилог кон проучувањето на македонското националноослободително движење1995
2671. Наставата по математика од I до IV одделение во Македонија, во периодот од 1945 до 1990 година1995
2672. Традициите и одбраната1994
2673. Мотивативно-емотивните црти на личноста на раководителите и успешноста на нивната раководна перформанса1994
2674. Однос „дух-тело“ во модерната аналитичка философија1994
2675. Категоријата информација во современите истражувања на човечкото познание1994
2676. Планирање на семејството во Република Македонија. Демографски и социолошки аспекти1994
2677. Компаративна евалуација на хируршките техники за вестибуларна екстензија на прикрепената гингива (докторска дисертација)1994
2678. Стомато-протетичка рехабилитација на преостанати радикси со метални надградби како носачи на фиксни конструкции (докторска дисертација)1994
2679. Концентрацијата на саливарниот имуноглобулин А и кариесот во адолесценцијата (магистерски труд)1994
2680. Компарација помеѓу рачната и ултразвучната обработка на каналите на забниот корен (магистерски труд)1994
2681. Предиспозиција кон кариес следена преку нивото на саливарните флуориди (магистерски труд)1994
2682. Корелација помеѓу бактериолошкиот наод во кариозните маси, плунката и примарната бактериска импланација на клинички здрава емајлова површина (магистерски труд)1994
2683. Фреквенција на локализација на импактиран и полуимпактиран долен трет молар и можности за тераписки третман (магистерски труд)1994
2684. Социјалната динамика во критичката теорија на Франкфуртската школа1994
2685. Доброволната активност во социјалната работа1994
2686. Акцелерација на учениците во основното училиште1994
2687. Протоисториските заедници во Македонија преку погребните ритуали, форми и обичаи1994
2688. Стилска обиљежја сакралног сликарства Црне Горе у новом вијеку1994
2689. Стомато-протетичка рехабилитација на преостанати радикси со метални надградби како носачи на фиксни конструкции1994
2690. Компаративна евалуација на хируршките техники за вестибуларна екстензија на прикрепената гингива1994
2691. Внатрешна Македонска Револуционерна Организација, 1924–1934 година1994
2692. Слободните активности – фактор за анимирање на слободното време на учениците од основното училиште1994
2693. Проблемот на односот на философските прашања и одговори1993
2694. Влијанието на водата на врзувачките и термичката експанзија на масите за вложување со осврт на неодуротерм 5 масата (докторска дисертација)1993
2695. Дентофацијалните параметри во реконструкцијата на горниот фронтален сегмент кај тотална беззабост (доктроска дисертација)1993
2696. Улогата на јатрогените фактори во клиничката објективизација на пародонталното заболување (магистерски труд)1993
2697. Морфолошки развојни промени на максила кај нормална оклузија: рендгенкраниометриска анализа (магистерски труд)1993
2698. Рендгенкраниометриска процена за промена на вертикалната димензија кај пациенти со тотални протези (магистерски труд)1993
2699. Имунолошки статус кај заболени од рекурентен афтозен стоматит (магистерски труд)1993
2700. Современи радиолошки и клинички дијагностички методи кај myoarthropathia-та на темпоромандибуларниот зглоб (магистерски труд)1993
2701. Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал (магистерски труд)1993
2702. Еколошката свест на студентите по медицински науки од универзитетите во Република Македонија1993
2703. Мотивациската пристрасност во припишувањето на одговорноста за несреќни настани1993
2704. Аграрот и селото во Македонија 1945–1955 година1993
2705. Оспособувањето за одбрана и заштита во Република Македонија1993
2706. Основните детерминанти на разводите во бракот во Република Македонија1993
2707. Латинизмите во македонскиот јазик1993
2708. Дентофацијалните параметри во реконструкцијата на горниот фронтален сегмент кај тотална беззабост1993
2709. Влијанието на водата на врзувачките и термичката експанзија на масите за вложување со осврт на неодуротерм 5 масата1993
2710. Карл Маркс: Раѓањето на историскиот материјализам (1841-1848)1992
2711. Етиката на одговорноста кај Ханс Јонас1992
2712. Хуманизмот и натурализмот во современата антропологија и нивниот однос кон Марксовото сфаќање за човекот1992
2713. Клинички и лабараториски испитувања на деформација на тела на мостови (докторска дисертација)1992
2714. Гнатометриски карактеристики на нормална оклузија кај македонско население (магистерски труд)1992
2715. Прилог кон етиологијата на глосопирозите (магистерски труд)1992
2716. Патохистолошки промени на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција (магистерски труд)1992
2717. Петгодишно преживување кај пациенти со карцином на долната усна во зависност од применетиот метод на лекување (магистерски труд)1992
2718. Пијанец во XIII и XIV век1992
2719. Faktori osposobljavanja učenika za učešće u zaštiti životne sredine1992
2720. Социјално-еколошката димензија во развојот на Република Македонија1992
2721. Научната интелигенција во структурата на македонското општество1992
2722. Клинички и лабораториски испитувања на деформација на тела на мостови1992
2723. Један век образовања одраслих на југу Србије (1878-1974)1992
2724. Граѓанските партии во вардарскиот дел на Македонија во периодот од 1935 до 1941 година1992
2725. Младината на Македонија во времето на борбата за независност на Југославија и промените во општествено-политичкиот систем, 1948–1953 година1992
2726. Федерална Македонија во завршните операции за ослободување на Југославија, 1944–1945 г.1992
2727. Психолошка структура на личноста на врвните спортисти на СР Македонија1991
2728. Аспекти на реакции на пулподентинскиот орган при некомплицирани кариозни лезии и процена на нивната реверзибилност (докторска дисертација)1991
2729. Џвакален ефект кај индивидуи со тотални протези при различни по форма алвеоларни гребени (докторска дисертација)1991
2730. Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези (докторска дисертација)1991
2731. Лихен планус: клинички манифестации и неговата имуногенетска асоцираност со антигените од ХЛА-системот (магистерски труд)1991
2732. Потреба и оправданост од одржувачи на простор при прерана едентација на млечни заби (магистерски труд)1991
2733. Местоположба на првите горни молари: рендгенкраниометриска анализа (магистерски труд)1991
2734. Клиничко-биометриска евалуација на слободниот гингивален и латералниот мукопериостеален “pedicle” автокалем во третманот на гингивалната рецесија (магистерски труд)1991
2735. Систаса на прагми како поетичко начело1991
2736. Вреднување на програмата по математика за III и IV одделение на основното воспитание и образование на СР Македонија1991
2737. Образовно-комуникациски модели во туризмот од гледиште на нивна прифатеност1991
2738. Аспекти на реакции на пулпо-дентинскиот орган при некомплицирани кариозни лезии и процена на нивната реверзибилност1991
2739. Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивното растојание кај корисниците на тотални протези1991
2740. Џвакален ефект кај индивидуи со тотални протези при различни по форма алвеоларни гребени1991
2741. Антрополошки импликации во филозофијата на исихазмот1990
2742. Социологија на книжевноста во творештвото на раниот Лукач1990
2743. Концептот на општествената промена и развој во современиот функционализам1990
2744. Проценка на реактивната и реверзибилната способност на забната пулпа при Caries profunda complicate (докторска дисертација)1990
2745. Карактеристики на краниофацијалните структури кај деца во зависност од типот на лицевата ротација (докторска дисертација)1990
2746. Промени во имунолошката реактивност кај заболени од пародонтална болест (докторска дисертација)1990
2747. Дезинфекција на отпечатоците за изработка на фиксни протетички надоместоци како превенција на терапевтскиот тим (магистерски труд)1990
2748. Анализа на степенот на осетливост кај препариран и импрегниран заб за вештачка коронка во зависност од количеството на флуор (магистерски труд)1990
2749. Фамилијарни испитувања на димензиите на перманентните инцизиви (магистерски труд)1990
2750. Корелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст (магистерски труд)1990
2751. Поврзаноста на стилот на раководење со некои димензии на личноста на раководните лица1990
2752. Политичката социјализација на учениците во основните училишта1990
2753. Poželjne osobine nastavnika vojnih akademija sa stanovišta preferencije pitomaca1990
2754. Средновековен накит од СР Македонија1990
2755. Промени во имунолошката реактивност кај заболени од пародонтална болест1990
2756. Проценка на реактивната и реверзибилната способност на забната пулпа при caries profunda complicata1990
2757. Карактеристики на краниофацијалните структури кај деца во зависност од типот на лицевата ротација1990
2758. Пожељне особине наставника војних академија1990
2759. Културните дејности и постигања кај Македонците од Егејска Македонија во текот на НОВ и периодот на емиграција во источно-европските земји, 1940-1968 година1990
2760. Организација на учењето и успехот на учениците во средношколските ученички домови1990
2761. Самостојната работа на учениците со учебник и друг печатен текст во наставата на основното училиште1989
2762. Mogućnosti za uspostavljanje jedne filozofske kosmologije1989
2763. Проблемот на смислата во југословенската филозофија1989
2764. Епидемиолошки, клиничко-рендгенолошки и патохистолошки аспекти на пародонталната болест кај децата од училишна возраст (докторска дисертација)1989
2765. Влијанието на местоположбата на гингивалниот раб на вештачката забна коронка врз здравјето на парадонциумот (докторска дисертација)1989
2766. Компаративна верификација на постигнатите ефекти при конзервативно лекување на хемангиомите со ултракортен и 96% етилалкохол (докторска дисертација)1989
2767. Биохемиска верификација на хидролитичната ензимска активност кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (докторска дисертација)1989
2768. Трансферзални односи и промени во орофацијалната регија кај унилатералните вкрстени загризи (магистерски труд)1989
2769. Џвакален ефект кај индивидуи со интактно забало (магистерски труд)1989
2770. Електромиографско испитување на предниот слепоочен и масетеричен мускул кај корисници на тотални протези при исхрана (магистерски труд)1989
2771. Позитивна емоционална атмосфера во наставата и факторите на нејзиното формирање, со посебен осврт врз влијанието на уметничката литература1989
2772. Хомер и Прличев. Влијанието на хомерската епска поезија на „Арматолос“ и „Скендербеј“ од Григор С. Прличев1989
2773. Основни карактеристики на развој на основното образование и воспитание во Скопје 1944/45- 1984/851989
2774. Просветата и културата во Штип и штипско помеѓу двете светски војни1989
2775. Односот на младотурската партија „Единство и напредок“ спрема македонското национално-ослободително движење во развојните фази на Младотурската револуција1989
2776. Биохемиска верификација на хидролитичната ензимска активност кај пациенти со прогресивна пародонтопатија1989
2777. Компаративна верификација на постигнатите ефекти при конзервативно лекување на хемангиоми со ултракортен-Х и 96% етил алкохол1989
2778. Функционална вредност на забите носачи на фиксно-протетичките конструкции (докторска дисертација)1988
2779. Некои патогенетски основи и клинички манифестации на стравот кај децата во стоматолошката практика (докторска дисертација)1988
2780. Клинички и лабораториски испитувања од дентален аспект кај инсулинозависен дијабет (тип 1) во детска возраст и адолесценција (докторска дисертација)1988
2781. Развиток, алвеоларна и клиничка ерупција на трајните заби кај децата од централното подрачје на СР Македонија (докторска дисертација)1988
2782. Евалуација на вредноста на џвакопритисокот и реакцијата на потпорните ткива кај суптотални протези (докторска дисертација)1988
2783. Етиопатогенетски аспекти на алвеолитот и можности на терапискиот третман (магистерски труд)1988
2784. Деформација на тело на мост во зависност од висината, ширината и големината на распонот (магистерски труд)1988
2785. Kvantna mehanika i filozofija marksizma1988
2786. Ефикасноста на ученичкиот тандем како облик на наставна работа1988
2787. Клинички и лабораториски испитувања од дентален аспект кај инсулинозависен дијабет (тип 1) во детска возраст и адолесценција1988
2788. Воените аспекти на Македонското Национално-Oслободително Движење, 1893–1903 година1988
2789. Дијалектичкиот метод во филозофските списи на Јонче Јосифовски1987
2790. Марксов идеализам1987
2791. Поврзаност меѓу интелигенцијата, креативноста и училишниот успех1987
2792. Употребна вредност на бипупиларната и Камперовата линија при определувањето на ориентационата протетичка рамнина (докторска дисертација)1987
2793. Создавањето на функционалното единство на мислењето и јазикот во текот на онтогенетскиот развиток на индивидуата1987
2794. Интелектуалните способности кај монозиготните и дизиготните близнаци1987
2795. Интелектуалне способности кај монозиготните и дизиготните близнаци1987
2796. Италијанската политика кон Македонија од Илинденското востание до Првата светска империјалистичка војна (1903–1914 година)1987
2797. Социјален статус на учениците во паралелката и личните особини1986
2798. Корелација меѓу растежот на краниофацијалните структури и биолошката матурација кај деца со малоклузии (докторска дисертација)1986
2799. Когнитивните процеси и обработката на граматичките категории во македонскиот јазик1986
2800. Напредното учителство во Република Македонија меѓу двете светски војни (1918-1941)1986
2801. Корелација меѓу растежот на краниофацијалните структури и биолошката матурација кај деца со малоклузии1986
2802. Битола и битолско во втората половина на XIX век според османските и дипломатските извори1986
2803. Историскиот развиток на Неврзаното движење1986
2804. Основни естетички процеси во македонската уметност од XIX век со посебен осврт врз музиката1985
2805. Основни естетички процеси во македонската уметност од ΧΙΧ век со посебен осврт врз музиката1985
2806. Lajbnicovo i boškovićevo shvatanjе kontinuiteta1985
2807. Марксовиот концепт за човековите потреби1985
2808. Народноослободителната борба на Југославија и кинескиот прогресивен печат 1941–19451985
2809. Литературата за деца и нејзините воспитни можности1985
2810. Музичките ракописи од Охридската збирка и најстарите сочувани македонски триоди на словенски јазик1985
2811. Југословенска федерација и њен развој (1943–1953)1985
2812. Порастот и развојот на работничката класа како одраз на индустријализацијата на НР Македонија (1947–1956)1984
2813. Отпор у окупираним градовима Југославије 1941–1945 године1984
2814. Утицај социјалног, економског и мотивационог статуса полазника школе за основно образовање одраслих на њихов наставни успех1984
2815. Andragoško-didaktički, psihološki i socijalno-ekonomski faktori kao determinante strukture i nivoa motivacije za učenje1984
2816. Stavovi polaznika političkih škola prema sadržajima i metodama vaspitno-obrazovnog rada1984
2817. Промени во породонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузија: стереолошка и хистолошка студија кај стаорци (докторска дисертација)1983
2818. Промени во минералошкиот статус кај болни од прогресивна пародонтопатија (докторска дисертација)1983
2819. Морфолошки варијации на краниофацијалниот систем кај лица со малоклузии класа 2, 2. одделение (докторска дисертација)1983
2820. Рендгенкраниометриска анализа на фацијалните и кранијалните варијации во етничките групи (магистерски труд)1983
2821. Физико-хемиски промени на плунката кај пациенти со микробен протезен стоматит (магистерски труд)1983
2822. Организирано влијание врз половите улоги во предучилишните институции во СР Македонија1983
2823. Ontološko-antropološke osobenosti Ničeove filozofije i njen odnos prema nekim pretpostavkama marksizma1983
2824. КПГ и македонското национално прашање 1918-19401983
2825. Кон дијалектичко-критичката естетика на музиката1983
2826. Uloga grčke antike u formiranju filozofije Fridriha Ničea (Dionisko – Heraklit – Sokrat)1983
2827. Воената сила во функција на политиката на супер-силите и безбедноста на неврзаните земји1983
2828. Морфолошки варијации на краниофацијалниот систем кај лица со малоклузија класа II, 2 одделение1983
2829. Изучување на оптималните можности за изработка на армирани керамички џекет коронки кај горните предни заби (докторска дисертација)1982
2830. Распределеност на населението во просторот на градот во зависност од некои социо-економски белези1982
2831. Биофункционални аспекти на протетичкото лекување кај суптотална беззабост (магистерски труд)1982
2832. Превентивно хируршко решавање на карциномите на долната усна: наше искуство со примена на методата по Јохансон (патохистолошка и електромиографска евалуација) (магистерски труд)1982
2833. Архивски извори за историју социјалистичке Југославије (1943–1953)1982
2834. Везе радничког и социјалистичког покрета у Србији и Македонији до 1919 године1982
2835. Религијата и моралот1982
2836. Промени во пародонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузија1982
2837. Патолошка дентална ресорпција: процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле (докторска дисертација)1981
2838. Положба на инцизивите и нивното влијание на дентоскелетните мекоткивни структури и промените на профилот на лицето (магистерски труд)1981
2839. Активноста на алкалната и киселата фосфатаза, глутамат пируват трансаминаза, глутамат оксалат трансаминаза и лактат дехидрогеназа кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд)1981
2840. Односот на единственоста и диференцираноста на производно-техничкото образование во почетната фаза на насоченото средно образование1981
2841. Теоретските погледи на Мито Хаџи Василев Јасмин1981
2842. Семантичките парадокси и обиди за нивно решавање1981
2843. Техникатa и хуманизмот1981
2844. Социјалната структура на студентите во СР Македонија и нејзиното влијание врз изборот на факултетот1981
2845. Andragoški ciklus u obrazovnoj praksi udruženog rada1981
2846. Патолошка дентална ресорпција: процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле1981
2847. Микробиолошки наод на преостанатиот дентин при Caries profunda simplex и complicata по претходна тераписка постапка (магистерски труд)1980
2848. Промени на пародонтот како резултат на предвремен допир кај заби со коронки (магистерски труд)1980
2849. Наставниците и иновациите во општообразовните училишта на СР Македонија1980
2850. Народноослободителниот фронт и други македонски организации на Македонците од Егејска Македонија во текот на граѓанската војна и по неа (1945–1960)1980
2851. Револуционерната дејност на Кузман Јосифовски – Питу1980
2852. Uloga iskustvenog faktora u didaktičkoj objektivizaciji obrazovanja odraslih uz rad1980
2853. Влијанието на реформираниот систем на насоченото средно градежно образование врз продуктивноста на трудот1980
2854. Процена на метаболните промени на гингивалното ткиво од пациенти со прогресивна пародонтопатија преку следење на вградувањето на маркирани аминокиселини и хијалуронидазната активност (докторска дисертација)1979
2855. Степенот на образовно-воспитната ефикасност на програмираната настава по хемија1979
2856. Радикална партија у Краљевини СХС (Југославији) са специјалним освртом на њено деловање у Вардарској Македонији од 1918–1935 године1979
2857. Улогата на предучилишните установи во подготвувањето на децата за поаѓање на училиште од различни семејни средини1979
2858. Димензиите на личноста како детерминанти во изборот на насоката за школување во гимназијата и идното занимање1977
2859. Прилог кон познавање на протеините, јаглените хидрати и липидите во плунката и плазмата кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд)1976
2860. Етио-морфо-функционални аспекти на денталната ресорпција (магистерски труд)1976
2861. Грчката колонизација во Егејска Македонија во периодот меѓу двете светски војни1976
2862. Социолошки аспекти на туризмот1976
2863. Македонскиот стих и напев1976
2864. Италијанската политика спрема Македонија од обединувањето на Италија до Илинденското востание (1870–1903)1975
2865. Занаетчиството во охридско-струшкиот регион од 1918-1970 година1975
2866. Егзархијата и македонското националноослободително движење (1893–1908)1975
2867. Ефикасност употребе цртежа у професионалној оријентацији ученика1975
2868. Бугарската културно-просветна политика во скопската и битолската окупациона област во време на Втората светска војна1973
2869. Културно-просветната политика на Југославија спрема македонскиот народ во периодот меѓу двете светски војни1973
2870. Основите и битните белези на свесната активност како дидактички принцип1966
2871. Развитокот на естетиката кај југословенските народи1965
2872. Дејноста на Пелагониската митрополија од Берлинскиот конгрес до поделбата на Македонија1965
2873. Облици на семејството во тетовскиот крај (Полог)1965
2874. Теофилакт Охридски како извор за средновековната историја на македонскиот народ1965
2875. Гимназијата и ученикот во условите на реформираниот школски систем1965
2876. Гимназијата и ученикот во условите на реформираниот школски систем1965
2877. Класне снаге национално-ослободилачког покрета македонског народа у другој половини XIX века1962
2878. Дервенџиството во Македонија1962
2879. Школството во Македонија од крајот на XVIII до 70-те години на XIX век (со особен осврт на македонското преродбенско училиште)1960
2880. Развитокот на индустријата во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војни1960