Home | Repositories | Statistics | AboutBrowse by Type


TitleDate
1. Цитологија со хумана генетика2012
2. Практикум по Цитологија со хумана гентика2012
3. Основи на биохемија- рецензиран практикум2012
4. Основи на биохемија: рецензирана скрипта2012
5. Практикум за вежби по Наследно право2012
6. Ургентни состојби во стоматологија2011
7. Практикум за вежби по Римско право2011
8. Интерна скрипта за предавања Римско право, први дел2011
9. Интерна скрипта за вежби по Римско право, први дел2010
10. Практикум по Хемија (за Општа медицина)2010
11. Практикум по предметот Општа и неорганска хемија (за Фармација)2010
12. Хемиска контрола на квалитетот на производите2010
13. Основи на Биохемија-Скрипта за студентите на Земјоделски факултет2010
14. Хемија-Скрипта за студенти на Општа медицина при УГД Штип2009
15. Управување со обртните средства2007