Home | Repositories | Statistics | AboutBrowse by Type


TitleDate
1. Историски и компаративен развој на граѓанско-правната одговорност за причинета штета2015
2. Современите теории за реченицата и македонската реченица2012
3. Методологија за мапирање на ризици2011
4. Teaching Methods - Policy Possibilities for Public Discussion2010
5. Финансиската анализа како методолошки инструмент за оценка на финансиската стабилност и успешност на компаниите2010
6. Маркетинг истражување преку Интернет2010
7. Анализа на финансиските извештаи со примена на Dupont анализата 2010
8. Колективниот идентитет кај Македонците муслимани2009
9. Колективниот идентитет кај Македонците муслимани2009
10. Моноспитовско Блато: последното мочуриште во Македонија2008
11. Од органски отпад до органски компост2008
12. Водич за органско производство на пиперка2008
13. Управување со обртните средства2007
14. Водич за органско производство на маслинки2007
15. Non-linear earthquake waves in seven-storey reinforced concrete hotel2006
16. Во пресрет на Десеттата ораторска вечер „Иво Пухан“2006
17. Education and Decentralization2006
18. Electrochemistry of immobilized particles and droplets2005
19. Значење на Анти-окси ЛДЛ липидната пероксидација кај пациенти со ризик од кардиоваскуларни заболувања2003
20. Phytopathogenic Bacteria on Pepper in Macedonia2001
21. Phytopathogenic Bacteria on Pepper in Macedonia2001