Home | Repositories | Statistics | AboutBrowse by Type


TitleDate
1. Претставка против измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (2011) + касаторна Одлука на Уставниот суд на РМ2012
2. Opinio Iuris- Правна аргументација во корист на тужениот велешки екологист Игор Смилев 2012
3. Opinio Iuris- Експертско правно мислење по повод измените на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (1997)2012
4. Претставка против Законот за безбедност и здравје при работа (2007) + касаторна Одлука на Уставниот суд на РМ2011
5. Претставка против измените на Законот за вработување и осигурување во случај на навработеност (2004) + касаторна Одлука на Уставниот суд на РМ2011
6. Претставка против измените на Законот за вработување и осигурување во случај на навработеност (2008) + касаторна Одлука на Уставниот суд на РМ2010
7. Case-study: Досие „ЛОЗАР“ - Студија на случај за правата на стечајните работници од велешкиот агрокомбинат2010
8. Opinio Iuris - Експертско правно мислење по повод Предлог-измените на Законот за работни односи (2005)2010