Home | Repositories | Statistics | AboutBrowse by Type


TitleDate
1. Вовед во феминистичка епистемологија2024
2. Нови, безбедни простори: Прирачник за наставници од Проектот за психосоцијална поддршка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“2024
3. Настава во пандемија: Искуства и поуки од истражувањето на ставовите на студентите и наставниците на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“2023
4. Gjuhë shqipe për klasën VI te arsimit fillor nëntëvjeçar2023
5. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ2023
6. 6. меѓународна научна конференција 30 години студии по Специјална едукација и рехабилитација2023
7. Гнатометриска анализа- азбука во ортодонцијата (учебник)2023
8. Гнатометриска анализа- азбука во ортодонцијата2023
9. Орална хистологија и физиологија2023
10. Економскиот развој и пазарот на работна сила во Република Северна Македонија во услови на Ковид -19 пандемијата2023
11. Interculturalism in Education2023
12. ПРАКТИКУМ ПО ГРАМАТИКА НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК – СИНТАКСА 22023
13. A Coursebook in Semantics2023
14. Topics in Business English2023
15. Educational Challenges and Future Prospects. Book of Abstracts2022
16. Учебник: Детска стоматологија2022
17. English in Aviation: A Content and Language Integrated Approach2022
18. Орална биохемија и физиологија2022
19. Окупациона терапија2022
20. Како до интеркултурно образование2022
21. 101 игра : лесни, интересни и забавни игри за сите2022
22. Translation from Multiple Perspectives: A Collection of Papers on Translation2022
23. Lektyra në shkollat e mesme me mësim në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut2022
24. Lean Management, Kaizen, Kata and Keiretsu Best-Practice Examples and Industry Insights from Japanese Concepts2022
25. Business Analytics2022
26. Business Analytics2022
27. Business Analytics2022
28. Business Analytics2022
29. Lean Management, Kaizen, Kata and Keiretsu Best-Practice Examples and Industry Insights from Japanese Concepts2022
30. Business Analytics2022
31. Business Analytics2022
32. Educational Challenges and Future Prospects: Conference Proceedings. International Scientific Conference “75th Anniversary of the Institute of Pedagogy – Educational Challenges and Future Prospects”, Ohrid, 16-18 May 20222022
33. Не се клади со животот. Публикација од емпириско истражување за обложување и останати игри на среќа кај учениците од средните училишта 2019/20202022
34. Lean Management, Kaizen, Kata and Keiretsu Best-Practice Examples and Industry Insights from Japanese Concepts2022
35. Business Analytics2022
36. МЕЕТ 2021 Откривање или креирање на вистината: синоними или антоними?2022
37. Интерактивни модели за развивање на педагошките компетенции2021
38. Етнички конфликти во меѓународните односи2021
39. ПИСМЕНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА МАНАСТИРОТ СВЕТА ПРЕЧИСТА КИЧЕВСКА2021
40. Функционирањето на безбедносниот систем на Република Северна Македонија во услови на вонредна и кризна состојба - студија на случај2021
41. Ndihmesat e disa gjuhëtarëve për shqipen2021
42. Current Studies in Educational Disciplines 20212021
43. Орална биохемија и физиологија- за доктори по Дентална медицина2021
44. Introductory Chapter: Dental Biofilms Associated with Caries2021
45. Разбуди го родителот во себе: како родителството да стане уживање2021
46. Рана интервенција и едукација на деца со оштетен слух2021
47. Пристапност во туризмот: патувања на лицата со попреченост2021
48. Методика на работа со ученици со моторни нарушувања2021
49. Внатрешен пазар на ЕУ2021
50. Даночно право2021
51. Digital Social Innovation for Better Connected Government: The Case of Republic of Macedonia2021
52. Транзициска правда2021
53. Македонски јазик: Учебник за второ одделение во деветгодишно основно образование. (XI издание)2020
54. Македонски јазик: Учебник за прво одделение во деветгодишно основно образование (XIII издание)2020
55. Costs and benefits of employers resulting from practical training of students in secondary vocational education in The Republic of North Macedonia : (employers' perspective)2020
56. The Church of Saint Andreas in the Gorge of Matka2020
57. The Church of Saint Demetrius (King Marko's Monastery) at Sushica2020
58. Creating quiet reflective spaces: Language teacher research as professional development2020
59. Локална самоуправа2020
60. Security and Covid-19 The Political and Security System, Regional Security Forecasts and New State Actors Before and During the Pandemic2020
61. Shtjellime gjuhësore2020
62. Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe (Botimi III)2020
63. Методика на работа со ученици со моторни нарушувања2020
64. Време на реформи: Состојби и перспективи на процесот на проширување на Европската унија2020
65. Вештини на вработените за конкурентност на мали и средни претпријатија2020
66. Преведување стил: врз примери од англиската книжевност на македонски јазик2020
67. Деноминални атрибути во англискиот и во македонскиот јазик – контрастивна анализа2020
68. Business English Communication and Correspondence2020
69. Вовед во археологија2020
70. Manual for Use of Al-rich Residues in Law CO2 Mineral Binders2020
71. The NATO Membership: On the Frontline?2020
72. ЕТНОГРАФСКИ ИЗВОРИ ЗА МАКЕДОНИЈА. ЕТНОЛОШКИ АТЛАС НА СФРЈ. ЕТНОЛОШКИ АТЛАС НА СР МАКЕДОНИЈА.2019
73. Политичкото учество на жените во Северна Македонија2019
74. Прирачник за етика2019
75. Антички државни системи2019
76. Психологија на вредности и вреднување: психолошки осврт кон современата аксиологија2019
77. Business English 22019
78. Shadow REPORT on the Second Cycle Review Process and Implementation of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) in the Republic of North Macedonia2019
79. Analysis of the data collected from the court proceedings in domestic and gender-based violence cases monitored in 20192019
80. Референдум на локално ниво: реалност или фикција? Студија за проценка на состојбата2019
81. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА КАКО ДВИГАТЕЛ ЗА ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ Студија за проценка на регулативата2019
82. Vestibulum Latinitatis: Lectiones et pensa2019
83. Психологија на вредности и вреднување: психолошки осврт кон современата аксиологија2019
84. Активности за јазично и математичко описменување на ученици со попреченост: 10 + 10 (адаптирани активности од прирачниците „Чекор по чекор до јазична писменост“ и „Математика низ игра“2018
85. Преку проценка на влијанието на регулативата на занаетчиската дејност до подобрување на деловната клима : студија за проценка на регулативата2018
86. Како се троши средношколскиот денар? : студија за јавните набавки во средните училишта во периодот 2013-2016 година2018
87. Security Index2018
88. Безбедност, Регионална соработка и реформи -Косово и Македонија-2018
89. Полицијата и јавноста (Анализа на истражувачки резултати 2009 - 2017 година)2018
90. Security Index II2018
91. Kultura e gjuhës për të gjithë2018
92. Meѓународни организации и интеграции2018
93. Business English 12018
94. Assessment and working strategies with pupils with dyslexia, dyscalculia, dysgraphia and dyspraxia2018
95. Процена и стратегии за работа со ученици со дислексија, дисграфија, дискалкулија и диспраксија2018
96. Процена и стратегии за работа со ученици со дислексија, дисграфија, дискалкулија и диспраксија2018
97. АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД НАБЉУДУВАНИТЕ СУДСКИ ПОСТАПКИ ВО 2018 ГОДИНА2018
98. Преку проценка на влијанието на регулативата на занаетчиската дејност до подобрување на деловната клима Студија за проценка на регулативата2018
99. ПОМАЛКУ УЧЕНИЦИ, ПОГОЛЕМИ ТРОШОЦИ: КАКО ДО ПОТРАНСПАРЕНТНО ТРОШЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?2018
100. Како се троши средношколскиот денар? : студија за јавните набавки во средните училишта во периодот 2013-2016 година2018
101. Co-simulation of hydro turbine wicket gate control servomechanism2018
102. Методика на наставата за ученици со интелектуална попреченост2018
103. Вовед во етиката2018
104. Интерактивни пристапи во наставата2017
105. Водство и етика2017
106. Патот напред: Колумни за економскиот раст и социјалната кохезија во Македонија2017
107. Историја на Стариот Исток2017
108. Безбедносни политики и концепти2017
109. Управувањето со кризи меѓу теоријата и практиката2017
110. Византинци – начин на живот. Лекции за студенти.2017
111. Vestibulum Latinitatis: Grammatica2017
112. Статистика за бизнис и економија2016
113. Econometrics with Application in EViews- Second Edition2016
114. Textbook-Caused Misconceptions, Inconsistencies, and Experimental Safety Risks of a Grade 8 Physics Textbook2016
115. Окупациона терапија2016
116. Финансиски менаџмент, 2-ро издание2016
117. Специфични тешкотии во учењето (дислексија, дисграфија, дискалкулија и диспраксија)2016
118. Специфични тешкотии во учењето (дислексија, дисграфија, дискалкулија и диспраксија)2016
119. Commerce de marchandises entre le Canada et l'Union européenne: un état des lieux avant l'AÉCG2016
120. Новите репродуктивни технологии и правото2016
121. Some applications of quasigroups in coding theory and cryptography2016
122. Еврото и надворешнотрговската размена на Европската унија2015
123. Induction Motor - Dynamics and Vector Control2015
124. Брајово писмо2014
125. Законитости во управувањето со системите2014
126. Демографија-методи и анализа2014
127. Dialektologjia e gjuhës shqipe2014
128. E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit2014
129. Proceedings of the 5th International Scientific Meeting - Days of veterinary medicine 2014 Ohrid, Macedonia, (September 5-7, 2014)2014
130. Философија на менаџерството2014
131. Политички систем на Република Македонија2014
132. Методика на работа на лица со оштетен вид2013
133. Парламентите, суверенитетот и демократијата во Европската унија. Обликување на новиот европски полис.2013
134. POLITICAL CONSENSUS FOR THE ECONOMIC FUTURE OF REPUBLIC OF MACEDO-NIA2013
135. THE KEY MACROECONOMIC POLICIES IN TERMS OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS2013
136. OPTIMAL MACROECONOMIC POLICY IN MACEDONIA –in terms of the global economic crisis2013
137. Optimal Macroeconomic Policy in Macedonia in Terms of the Global Economic Crisis2013
138. The Key Macroeconomic Policies in Terms of the Global Economic Crisis2013
139. Рана интервенција на деца родени со фактор на ризик2013
140. Медицинско казнено право2012
141. Етика во новинарството2011
142. Gjuhë shqipe për klasën VI të arsimit fillor nëntëvjeçar (botimi II)2011
143. Фонетика и фонологија на албанскиот јазик2011
144. Меѓународна безбедност: критички пристап2011
145. Пишуваме - размислуваме. Прирачник по македонски јазик за второ одделение2010
146. Биорепродуктивна етика и право. Новите репродуктивни технологии и родителското право2010
147. Институции на ЕУ: До Лисабон и по него2010
148. Буква по буква азбука2009
149. Голема букварка. Работни листови по македонски јазик за прво одделение2009
150. Право и јавно здравство2009
151. Феминистички теории за политиката2009
152. Econometrics with Application in EViews (with CD)2009
153. Менаџмент на човечки ресурси2009
154. Се подготвуваме да читаме - вежби за глобално читање за деца од 5 до 7 годишна возраст2008
155. Социјална политика на Европската Унија2008
156. Политички систем2007
157. Есеи за демократијата и мирот: напад врз тишината2007
158. Меѓународната безбедност во 21 век: војната е мир, мирот е војна2007
159. Справување со конфликтното минато: зошто и како да се стори тоа?2006
160. Gjuhë shqipe dhe letërsi për vitin IV të gjimnazit të reformuar2005
161. Paralelja shqipe në dy fjalorët shumëgjuhësh të Gjorgji Pulevskit2005
162. Економетрија (Econometrics)2004
163. Збирка задачи по економетрија2003
164. Тековни перспективи врз состојбите во Македонија: напори за мир, демократија и безбедност2003
165. Between Past and Future: Civil-Military Relations in the Post-Communist Balkans2003
166. Збирка задачи по статистика за бизнис и економија2000
167. Почнуваме да читаме. Методичко-дидактички прирачник за деца и за нивните родители за предучилишна возраст1999
168. Правото и одбраната. Основи на одбранбеното право1996
169. Војската и демократијата1995